Archiwum: Sierpień 2009

O G Ł O S Z E N I E o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000euro ZAMAWIAJĄCY Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEI. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli , Bukowska Wola 79, 32-200 Miechów, woj. małopolskie, tel. 041 383 16 […]

Czytaj dalej