Ślubowanie pierwszaków

13 pażdziernika 2011r. był wyjątkowym dniem dla jedenastu pierwszoklasistów, którzy w obecności dyrekcji, rodziców,  nauczycieli, kolegów i wielu przybyłych gości złożyli ślubowanie i zostali pełnoprawnymi członkami społeczności Szkoły Podstawowej im SBSK Obrońców Tobruku w Bukowskiej Woli.

Od 1 września pierwszoklasiści pod czujnym okiem wychowawczyni pani Moniki Bierowiec poznawali szkołę, zaznajamiali się ze swoimi prawami i obowiązkami, wdrażali się do wspólnego życia w społeczności szkolnej. 13 października nadeszła długo oczekiwana chwila. Po przedstawieniu programu artystycznego pierwszoklasiści udowodnili, że są gotowi do ślubowania. Nastąpiło uroczyste wprowadzenie sztandaru Szkoły i odśpiewano Hymn Państwowy. Następnie przewodnicząca szkoły odczytała formułę ślubowania, a uczniowie kl. I uroczystym „ Ślubujemy”  przyjęli na siebie prawa i obowiązki wynikające z faktu bycia uczniem szkoły w Bukowskiej Woli. Przedstawicielka rodziców pani Halina Gawin wręczyła panu dyrektorowi Janowi Manterysowi ołówek. Prosząc o uroczyste pasowanie na uczniów zapewniła iż „rodzice dołożą wszelkich starań aby ich dzieci były dumą Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli” Pan dyrektor dokonał uroczystego pasowania. Pełnoprawni uczniowie przyjęli życzenia od starszych kolegów, nauczycieli i dyrekcji. Pan dyrektor wraz z wychowawczynią wręczył dzieciom pamiątkowe dyplomy, a rodzice słodkie podarunki. Życzenia i gratulacje pierwszoklasiści przyjęli również od  dyrektora  Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół pana Jerzego Pułki, który swoja obecnością uświetnił tę uroczystość.

Monika Bierowiec.

Regulamin przyznawania nagrody Boleslawa Singlera

za wysokie lokaty w nauce i za osiągnięcia sportowe w  Szkole Podstawowej im SBSK – Obroncw Tobruku    w Bukowskiej Woli

Regulamin został opracowany w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

  • Ustawę z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2781),

  • Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593),

  • Art. 70 Konstytucji RP.

Procedury

1.      Podmioty uprawnione do otrzymania nagrody za wyniki w nauce i sporcie:

– Uczniowie klasy VI szkoły podstawowej

·       Nagrody nie otrzymują uczniowie klas I–V szkoły podstawowej.

2.      Powołanie Komisji: Komisję powołuje dyrektor (załącznik nr 1).

3.      Złożenie wniosku przez uprawionego: wniosek o przyznanie nagrody za wyniki w nauce i sporcie (załączniki nr 2 i 3) składa rodzic do wychowawcy , wychowawca klasy do Komisji na posiedzeniu plenarnym Rady Pedagogicznej po I semestrze, która przekazuje go wraz z uzasadnieniem dyrektorowi szkoły.

4.      Komisja  sporządza protokół z posiedzenia, typując kandydatów do nagrody  (załączniki nr 4).

5.      Termin złożenia wniosku: uprawniony może ubiegać się o przyznanie nagrody za wyniki w nauce i sporcie do końca grudnia.

6.      Przyznanie nagrody: nagrodę za wyniki w nauce i sporcie przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji , w ramach posiadanych środków na koncie Rady Rodziców.  (załączniki nr 5 i 6).

7.      Zasady wypłaty nagrody: nagroda jest wręczana na zakończenie roku szkolnego, a jego wysokość ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji .

Regulamin przyznawania nagrody B. Singlera za wyniki w nauce i sporcie

1.      Zgodnie z regulaminem przyznawania nagrody dla uczniów szkoły podstawowej  warunkiem jej otrzymania jest uzyskanie średniej ocen minimum 4.9 w trzech kolejnych latach nauki (klasa IV, V, VI)  oraz najwyższej oceny zachowania (wzorowej) w klasach IV – VI.

2.      W przypadku pojawienia się kwestii spornych, związanych z uzyskaniem przez uczniów takiej samej średniej ocen, należy przyznać nagrodę temu uczniowi, który uzyska większą sumę punktów z ocen oraz za udział w konkursach i innej działalności na rzecz szkoły. Kandydat do nagrody nie może posiadać oceny dostatecznej z żadnego przedmiotu (nawet w przypadku uzyskania wymaganej średniej ocen).

3.      Sposób przeliczania punktów:

a)      ocenianie w przeliczeniu na punkty:

CELUJĄCY

BARDZO DOBRY

DOBRY

Język polski

5

4

3

Język angielski

5

4

3

Przyroda

5

4

3

Matematyka

5

4

3

Historia

5

4 3

b)      konkursy przedmiotowe:

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Udział

Etap gminny

4

3

2

1

Etap rejonowy

(powiatowy)

8

7

6

5

Etap wojewódzki

12

11

10

9

Etap ogólnopolski

16

15

14

13

c)      konkursy artystyczne:

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Udział

Etap gminny

4

3

2

1

Etap rejonowy

(powiatowy)

8

7

6

5

Etap wojewódzki

12

11

10

9

Etap ogólnopolski

16

15

14

13

4.      Za wyróżniającą działalność na rzecz szkoły i środowiska, np. działalność w Samorządzie Uczniowskim, wolontariacie, w organizacjach i kółkach zainteresowań, uczeń otrzymuje 5 pkt.

d)  konkursy sportowe

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Udział

Etap rejonowy

(powiatowy)

4

3

2

1

Etap wojewódzki

8

7

6

5

Etap ogólnopolski

12

11

10

9

2.      W przypadku zwycięstw drużynowych decydują aktywność i postawa sportowa, stosowanie zasad fair play, częstotliwość uczestnictwa w zawodach sportowych.

3. Regulamin został opracowany przez Komisję Stypendialną Szkoły Podstawowej im SBSK – Obroncw Tobruku w Bukowskiej Woli

4.      Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną, po zapoznaniu przez Radę Samorządu Uczniowskiego i Radę Rodziców.