WYPRAWKA SZKOLNA

Wyprawka szkolna  w roku szkolnym 2013 /2014

Kto może otrzymać dofinansowanie

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w: klasach I–III lub V szkoły podstawowej, klasach I–III lub V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego, klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

5) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży : podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych,techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznyc  I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych.

Pomocy udziela się uczniom, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.2)  tj. dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie,  z wyjątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy               I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

Pomocy udziela się uczniom klasy I szkoły podstawowej i uczniom klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,poz. 992, z późn. zm.3) tj. 539 zł na osobę w rodzinie.

Pomoc może być udzielona także uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego,                      w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Pomoc                 w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły.

UWAGA !!! Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów z klas I-III i V szkoły podstawowej w gminie.

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 będzie wynosić:

Kategoria uczniów Kwota dofinansowania
1)    dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej;

2)    dla uczniów klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

3)    dla uczniów:

a)    niepełnosprawnych: klas I – III szkoły podstawowej oraz klas I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

b)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

– niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

4) dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

225 zł.

dla uczniów:

1)      niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia,

2)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum – korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

770 zł.

1)    dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;

2)    dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klasy II ogólnokształcącej szkoły baletowej,

3)    dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej  I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

325 zł.

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty
770 zł

770 zł.

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

350 zł.

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł

607 zł.

1)    dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej;

2)    dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej

309 zł.
1) dla uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum;

2)   dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego oraz klasy VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej;

3)    dla uczniów niepełnosprawnych: liceum ogólnokształcącego,  klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,  liceum plastycznego, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy III liceum profilowanego,  technikum oraz klasy III technikum uzupełniającego

445 zł.

Jak ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników

 1. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 2. Wniosek należy  składać  do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.
 3. Wniosek należy złożyć w terminie do 6 września 2013 r.
 4. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o miesięcznych dochodach rodziny potwierdzone  odpowiednimi dokumentami np. :
 • zaświadczenie z zakłady pracy o wysokości dochodu netto;
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
 • oświadczenie osoby niepracującej a niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy                               o nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • zaświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego;
 • odcinek otrzymywanej renty/emerytury lub decyzja ZUS/KRUS o ich przyznaniu;
 • dokument stwierdzający otrzymywanie alimentów;
 • kopię decyzji lub zaświadczenie o przyznaniu zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego wraz z dodatkami, dodatku mieszkaniowego, aktualne                          w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych  z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (forma opodatkowania, wysokość dochodu); w przypadku zawieszenia działalności należy dołączyć dokument potwierdzający ten fakt :
 • inne dochody;
 • lub
 • Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Lub

 • Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
 • W sytuacji ubiegania się o pomoc dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc poza kryterium dochodowym do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

Zwrotu środków dokonuje się, co do zasady, na podstawie imiennego dowodu zakupu podręczników (faktura, rachunek), do wysokości wartości udzielonej pomocy

Szczegółowe informacje można uzyskać: w szkole, do której uczęszcza dzieckow oraz Samorzadowym Zespole Edukacji w Miechowie  znajdującym się w UGiM w Miechowie, pokój 103, tel.(41) 383 00 40 w.31

PLAN LEKCJI od 2.09.2013r.

Dni tygodnia Kolejność KLASY (Oddziały)
0 I II III IV V VI
Dominika

Podyma

Halina

Krzyżkiewicz

Lidia

Gola

Monika

Bierowiec

Ewa

Król

Małgorzata

Zawartka

Anna

Stawiarska

Poniedziałek 0
1 nprzedszkolne E.wczesnosz. E.wczesnoszkolna Edukacja wczesn j.polski j.ang. wf
2 n.przeszkolne E.wczesnoszkolna E.wczesnosz E.wczesnoszk j.polski Wf b matematyka
3 n.przeszkolne j.angielski E.wczesnoszkolna E.wczesnoszk Matem. Wf b j.polski
4 Gry i zab. E.wczesnoszk E.wczesnosz komputery wf j.polski historia
5 n.przedszk E.wczesnoszk E.wczesnos religia historia technika Godz.wych.
6 Religia/św św św św Wyr.mat./św Wyr.j.polski
7
Wtorek 0
1 n.przeszkolnebasen religia j.angielski E.wczesnoszk przyroda j.polski matematyka
2 n.przeszkolne E.wczesnoszkolna E.wczesnoszkolna E.wczesnosz matem religia j.polski
3 n.przeszkolne E.wczesnosz E.wczesnoszkolna E.wczesnoszk j.ang matem przyroda
4 n.przedszk E.wczesnoszkolna E.wczesnoszkolna religia technika plastyka j.angielski
5 Gry i zabawy św komputery Ter.ped/ św religia przyroda wdż
6 św św św                     św św j.angielski św
7
Środa 0
1 n.przeszkolne E.wczesnoszkolna

basen

E.wczesnoszkolna

basen

E.wczesnosz w-f basen Matem. j.polski
2 n.przeszkolne E.wczesnoszkolna E.wczesnoszkolna E.wczesnosz matemat j.polski wf b
3 n.przeszkolne E.wczesnoszkolna religia E.wczesnoszk j.angielski j.polski wf b
4 n.przeszkolne E.wczesnoszkolna E.wczesnoszkolna j.angielski j.polski przyroda religia
5 Religia 0,5 św E.wczesn wf Godz.wych. muzyka j.polski
6 Gry i zabawy Kółko m-t Kółko m-t Kółko m-t Muzyka          wf                    przyroda
7 św św św św Wyr. J.ang. muzyka
Czwartek 0
1 n.przedszkoln komputery E.wczesnoszkolna E.wczesnosz j.polski j.ang historia
2 n.przedszk E.wczesnoszkolna E.wczesnoszkolna E.wczesnosz matemat j.polski j.angielski
3 n.przeszkolne E.wczesnoszkolna j.angielski E.wczesn przyroda historia religia
4 n.przedzkolne religia religia E.wczesn j.ang matem przyroda
5 n.przedszkoln Św/zuchy Św/zuch            wyr/zuchy komputery religia matematyka
6 Św/tańce Św/tańce Św/tańce Św/tańce religia przyroda Wyr.mat/Kk
7
Piątek 0
1 n.wczesnoszk E.wczesnoszk E.wczesnoszk E.wczesnos j.polski wf matem
2 n.przeszkolne E.wczesn E.wczesnoszk E.wczesnos

Wf basen

plastyka j.polski komputery
3 n.przeszkolne E.wczesnoszkolna E.wczesnoszkolna E.wczesnos wf basen przyroda Godz.wych. j.polski
4 n.przedszkoln E.wczesnoszkolna E.wczesnosz j.ang wf matem j.polski
5 n.przeszkolne j.angielski św Kk/św wf komputery z.wyr.mat
6 św św św św Wyr j.polsk Wyr j.polsk wf
7

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 2.09.2013r. o godzinie 9:00.

Przywóz uczniów do szkoły w dniu 2.09.2013r. rozpocznie się o godzinie 8:10

 • Kalina Lisiniec (od strony Klonowa) – 8:10
 • Kalina Rędziny
 • Kalina Lisiniec (od Gór Miechowskich)
 • Kalina Wielka
 • Górki Brzuchańskie
 • Kalina Mała
 • Kalina Mała Parcela

Odwóz w dniu 2.09.2013r. o godzinie 11:00 w tej samej kolejności.

W pozostałe dni nauki przywóz rozpoczyna się o godzinie 7:10.

Odwóz:

Poniedziałek – 13:35

Wtorek – 13:35

Środa – 14:30

Czwartek – 13:35

Piątek – 13:35

Kierunek przywozów uczniów:

Od września do grudnia

 • Kalina Lisiniec (od strony Klonowa)
 • Kalina Rędziny
 • Kalina Lisiniec (od Gór Miechowskich)
 • Kalina Wielka
 • Górki Brzuchańskie
 • Kalina Mała
 • Kalina Mała Parcela

Od grudnia do końca roku szkolnego

 • Kalina Mała Parcela
 • Kalina Mała
 • Górki Brzuchańskie
 • Kalina Wielka
 • Kalina Lisiniec (od Gór Miechowskich)
 • Kalina Rędziny
 • Kalina Lisiniec (od strony Klonowa)