Świetlica

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUKOWSKIEJ WOLI

1.WSTĘP

Świetlica w Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli obejmuje swoją opieką dzieci dojeżdżające do szkoły oraz uczniów z klas I-VII .

Celem działalności Świetlicy szkolnej, zgodnie z zapisem w STATUCIE SZKOŁY, jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Do zadań należy również zapewnienie opieki w drodze z przystanku autobusowego do i ze szkoły dzieciom dojeżdżającym. Stwarza warunki do odpoczynku, relaksu, odrobienia prac domowych i zjedzenia posiłku.

Wyposażenie sali przystosowane jest do charakteru prowadzonych w niej zajęć.

Oprócz stolików, przy których odbywają się zajęcia plastyczne oraz zajęcia z wykorzystaniem gier planszowych i układanek został urządzony kącik wypoczynkowo-relaksowy. Są tu zabawki do zabaw tematycznych.

Zorganizowano też kącik śniadaniowy, gdzie dzieci mają możliwość zjedzenia przyniesionych kanapek.

Zajęcia sportowe odbywają się głównie na boisku szkolnym. W sali znajdują się tablice o charakterze dekoracyjnym nawiązujące do tematyki zajęć oraz służące ekspozycji prac dzieci. Zajęcia w świetlicy prowadzone są według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Dotyczą one najbliższego otoczenia dziecka jak i wiadomości o Polsce, jej miejscu w Europie oraz nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń.

II.ZADANIA SZKOŁY JAKO ORGANIZATORA ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

1.Dostosowanie form zadań nauczyciela wychowawcy do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

2.Pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości.

3.Personalizacja życia w rodzinie, grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności.

4.Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia.

5.Inspirowanie działań zespołowych uczniów.

6.Otoczenie opieką każdego ucznia.

7.Planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i rodzicami różnych form życia zespołowego.

8.Stymulowanie i umożliwianie uczniom podejmowania aktywności ruchowej i wyrażania własnych przeżyć w zabawach, grach.

9.motywowanie do poznawania literatury oraz różnorodnych tekstów kultury.

10.Kształtowanie postaw i rozbudzanie wrażliwości estetycznej.

11.Kształtowanie właściwego stosunku do otaczającej przyrody.

12.Uczenie właściwych zwyczajów, obyczajów i zachowań w środowisku rodzinnym i szkolnym.

III.CELE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Cele ogólne:

1.Zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu.

2.Zapewnienie opieki drodze do szkoły uczniom dojeżdżającym.

3.stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

4.Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

5.Kompensowanie zaniedbań środowiskowych.

6.Integracja grupy rówieśniczej.

Cele szczegółowe:

1.Rozwijanie kompetencji językowych uczniów:

-kształtowanie umiejętności wypowiadania się,

-ćwiczenie umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego,

-rozwijanie zainteresowań czytelniczych

-rozwijanie zainteresowań i uzdolnień recytatorskich,

-ćwiczenie umiejętności zapamiętywania.

2.wzbogacanie wiadomości o środowisku społecznym i przyrodniczym ucznia.

3.Stwarzanie możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych.

4.rozwijania umiejętności manualnych.

5.Zwiększanie sprawności fizycznej.

6.Wyzwalanie ekspresji twórczej.

7.Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie.

8.Wdrożenie do przestrzegania obowiązujących norm i zasad.

9.Wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

– umiejętność komunikowania się,

-wyrażanie własnych przekonań i uczuć

-umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowanie nad emocjami.

10.Wdrażanie do planowania prac indywidualnych i grupowych.

11.Wdrażanie do utrzymania porządku, poszanowania własności.

12.Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane zadania.

13.Roawijanie zdolności i ekspresji dzieci, eksponowanie twórczości dziecięcej.

14.Propagowanie zdrowego stylu życia.

IV.PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

1.Dzieci nawiązują poprawne kontakty społeczne, podnoszą poczucie własnej wartości, dbają o swoje zdrowie.

2.Potrafią zorganizować swój czas wolny i pracę.

3.Rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia.

4.Potrafią zaspokajać swoje potrzeby emocjonalne i poznawcze

5.Potrafią poradzić sobie w trudnych sytuacjach.