Plan współpracy z rodzicami klasy VII

Plan współpracy z rodzicami dla klasy VII

Cel główny

 • Angażowanie rodziców uczniów do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych i do życia szkolnego poprzez:

–   podejmowanie wspólnych decyzji związanych z wszechstronnym rozwojem dzieci

–   stwarzanie możliwości rodzicom do współpracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego

Cele szczegółowe:

 • poznanie oczekiwań i potrzeb rodziców w stosunku do szkoły,
 • uświadomienie rodzicom ich praw w szkole oraz potrzeb i oczekiwań szkoły w stosunku do rodziców,
 • współpraca w realizacji zadań szkoły,
 • wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej,
 • korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców.

Harmonogram i tematyka spotkań z rodzicami

 1. Spotkanie organizacyjne (wrzesień)
 • zapoznanie rodziców z programem wychowawczym  , profilaktycznym, wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów oraz  planem wychowawczym klasy,
 • wybór „trójki” grupowej,
 • omówienie organizacji roku szkolnego 2017/2018,
 • ubezpieczenie dzieci,
 • przeprowadzenie ankiety,
 • spotkania indywidualne,
 • pedagogizacja rodziców – Bezpieczeństwo dziecka na drodze i gospodarstwie rolnym.
 1. Spotkanie informacyjne (listopad)
 • poinformowanie rodziców o ocenach,
 • omówienie postępów w nauce oraz zachowania uczniów,
 • analiza dodatnich i ujemnych uwag z zachowania na podstawie zeszytu obserwacji,
 • omówienie wycieczek i imprez szkolnych,
 • indywidualne rozmowy z rodzicami.
 1. Spotkanie informacyjne (styczeń)
 • poinformowanie rodziców o wynikach osiągniętych przez uczniów po pierwszym semestrze,
 • omówienie najistotniejszych problemów wychowawczych,
 • podsumowanie ankiety,
 • indywidualne rozmowy z rodzicami,
 • sprawy różne.
 1. Spotkanie informacyjne ( marzec/kwiecień)
 • poinformowanie rodziców o ocenach,
 • analiza zachowania uczniów,
 • pedagogizacja uczniów „ Czy moje dziecko jest bezpieczne”,
 • rozmowy indywidualne z rodzicami.
 1. Spotkanie podsumowujące (maj/czerwiec)
 • poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach końcowych uczniów,
 • podsumowanie ocen z zachowania uczniów,
 • rozmowy indywidualne z rodzicami,
 • sprawy różne.

E.Król – wychowawca kl. VII