Plan współpracy z rodzicami klasy VIII

Cel główny:

 • Angażowanie rodziców uczniów do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych i do życia szkolnego poprzez:

– podejmowanie wspólnych decyzji związanych z wszechstronnym rozwojem dzieci

– stwarzanie możliwości rodzicom do współpracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego

Cele szczegółowe:

 • poznanie oczekiwań i potrzeb rodziców w stosunku do szkoły,
 • uświadomienie rodzicom ich praw w szkole oraz potrzeb i oczekiwań szkoły w stosunku do rodziców,
 • współpraca w realizacji zadań szkoły,
 • wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej,
 • korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców.

Harmonogram i tematyka spotkań z rodzicami

 1. Spotkanie organizacyjne (wrzesień)
 • zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym, statutem szkoły, wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów i zachowania, możliwościami dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów oraz  planem wychowawczym klasy,
 • wybór „trójki” klasowej,
 • omówienie organizacji roku szkolnego,
 • ubezpieczenie dzieci,
 • przeprowadzenie ankiety,
 • spotkania indywidualne.
 1. Spotkanie informacyjne (listopad)
 2. poinformowanie rodziców o ocenach,
 3. omówienie postępów w nauce oraz zachowania uczniów,
 4. analiza dodatnich i ujemnych uwag z zachowania na podstawie zeszytu obserwacji,
 5. omówienie wycieczek i imprez szkolnych,
 6. konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów,
 7. indywidualne rozmowy wychowawcy z rodzicami.
 8. Spotkanie informacyjne (styczeń)
 • poinformowanie rodziców o wynikach osiągniętych przez uczniów po pierwszym semestrze z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów,
 • omówienie najistotniejszych problemów wychowawczych,
 • podsumowanie ankiety,
 • indywidualne rozmowy z rodzicami,
 • pedagogizacja rodziców: Profilaktyka uzależnień wg Programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”
 • sprawy różne.
 1. Spotkanie informacyjne (marzec/kwiecień)
 • poinformowanie rodziców o ocenach,
 • analiza zachowania uczniów,
 • pedagogizacja rodziców „Ósmoklasista wobec egzaminu po skończeniu szkoły podstawowej”,
 • konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów,
 • rozmowy indywidualne z rodzicami.
 1. Spotkanie podsumowujące (maj/czerwiec)
 • poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach końcowych uczniów,
 • podsumowanie ocen z zachowania uczniów,
 • rozmowy indywidualne z rodzicami,
 • sprawy różne (opracowanie scenariusza pożegnania klasy),
 • ewaluacja planu współpracy z rodzicami.

E. Król, wychowawca kl. VIII