Plan współpracy z rodzicami klasy III

Plan współpracy z rodzicami uczniów klasy III

CELE OGÓLNE:

– Wszechstronny rozwój wychowanka.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

– Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i środowiska rodzinnego.
– Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców.
– Włączenie rodziców uczniów do życia klasy i szkoły.
– Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz klasy i szkoły.

I. Cele współpracy:
– Zwiększenie zaangażowania rodziców w sprawy kształcenia, wychowania i sprawowania właściwej opieki nad dziećmi;
– Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności rodziców za efekty kształcenia i wychowania, dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami,
– Uświadamianie rodzicom i nauczycielom, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań przez szkołę i dom;
– Wytworzenie i wzmocnienie więzi emocjonalnej między nauczycielami i rodzicami;

II. Zadania współpracy:
1. Wzajemna wymiana informacji o uczniach:
a) postępy ucznia w nauce,
b) zachowanie w grupie rówieśniczej,
c) pasje i zainteresowania,
d) problemy i trudności wychowawcze,
2) Zapoznanie rodziców z prawem szkolnym:
a) statut,
b) szkolny program profilaktyki,
c) szkolny program wychowawczy,
d) zestaw programów nauczania,
e) zestaw podręczników,
f) oferta zajęć pozalekcyjnych,
3) Włączanie rodziców w proces tworzenia prawa szkolnego;
4) Pozyskiwanie pomocy rodziców w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych;
5) Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców;
6) Zachęcanie rodziców do współdziałania ze szkołą w zakresie spraw opiekuńczo-wychowawczych;
7) Stworzenie rodzicom dogodnych warunków kontaktowania się z nauczycielami.

III. Formy współpracy:
1) Zebrania ogólne;
2) Zebrania klasowe – wywiadówki;
3) Rozmowy indywidualne z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów;
4) Lekcje otwarte szkoły;
5) Szkolenia rodziców
6) Spotkania z zaproszonymi gośćmi (prelekcje, wykłady);
7) Kontakty telefoniczne, korespondencja;
8) Uczestnictwo i współorganizowanie wycieczek, imprez klasowych i szkolnych,
9) Świadczenie pracy i usług na rzecz klasy, szkoły (dekorowanie klasy, wykonywanie pomocy dydaktycznych, itp.).

IV. Zasady współpracy:
1) Zasada pozytywnej motywacji;
2) Zasada partnerstwa;
3) Zasada wielostronnego przepływu informacji;
4) Zasada jedności oddziaływań;
5) Zasada aktywnej i systematycznej współpracy.

V. Procedura kontaktów z rodzicami:
1) Cele procedury: ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/opiekunami,
2) Wychowawcza przekazuje rodzicom informację o terminie, miejscu i celu zebrania klasowego na piśmie co najmniej tydzień przed zabraniem.
3) Obecność rodziców/opiekunów na zebraniach klasowych potwierdzana jest ich podpisem w dzienniku.
4) W czasie zebrań klasowych wychowawca udostępnia rodzicom do wglądu teczkę ucznia.(Prace kontrolne dzieci zanoszą do domu i rodzice podpisują).
Funkcjonowanie ucznia w szkole:
Cele:
– pozyskanie wiedzy o dziecku, jego mocnych stronach, deficytach, trudnościach;
– wypracowanie spójnego programu działań wychowawczych i środowiska rodzinnego;
– diagnoza edukacyjna i wychowawcza;
– adekwatne oddziaływania wychowawcze;
Formy współpracy:
– lekcje otwarte
– projekty edukacyjne
– uroczystości szkolne
– konsultacje indywidualne, wywiadówki
Założenia ogólne:
Przy współpracy domu i szkoły, rola rodziców jest zawsze pierwszoplanowa. To w domu kształtuje się charakter dziecka, dziedziczone są doświadczenia, przekazywane systemy wartości. Podjęcie przez szkołę działań wychowawczych musi wynikać choćby z faktu, iż to właśnie w niej dziecko przebywa ogromną ilość czasu i do tego w tym samym otoczeniu.
Celem wychowania szkolnego jest pełen rozwój młodego człowieka we wszystkich sferach jego osobowości. Szkoła ma także to do siebie, że funkcjonuje w niej zbiorowość, która daje możliwość wprowadzania dziecka w tajniki życia społecznego. W zbiorowości tej uczeń przez kilka godzin dziennie poddawany jest wpływom grupy rówieśniczej. Integralną częścią wychowania jest także nauczanie, bo to właśnie przez nie kształtuje się osoba. Szkoła powinna starać się przekonać rodziców do swojego wychowawczego charakteru poprzez:
– zapoznanie rodziców z opracowanym systemem wychowawczym;
– dokładne precyzowanie stawianych uczniom wymagań, dotyczących pożądanych przez szkołę zachowań uczniów, które zapewnia jej utrzymanie ładu społecznego.
By to współdziałanie szkoły i domu było efektywne oraz pozytywne, należy poznać potrzeby i oczekiwania rodziców, jak również uczniów, wspierać rodziców w wychowaniu dzieci, utwierdzać ich w przekonaniu, że potrafią być dobrymi rodzicami. Sądzę, iż należy pokazywać mocne strony dziecka, alternatywne sposoby postępowania, motywować do poszukiwania rozwiązań, bezpośrednio pomagać w utrzymaniu dobrych relacji dziecko- rodzice.
W wychowaniu są obszary wspólne, gdzie dokładna informacja może bardzo pomóc obu stronom rozwiązać problemy wychowawcze, a w efekcie wesprzeć rozwój dziecka. Nauczyciel i rodzic powinni być w szkole partnerami, mającymi prawa i obowiązki, a podstawą ich współpracy musi być wzajemne zaufanie, akceptacja i rzetelna informacja.
Należy tak organizować współpracę z domem, by odbywała się ona zgodnie z przyjętymi powszechnie zasadami współdziałania nauczycieli i rodziców to jest z:
– zasadą pozytywnej motywacji;
– partnerstwa;
– wielostronnego przepływu informacji;
– jedności oddziaływań;
– aktywnej i systematycznej współpracy.
Współpracę z rodzicami można prowadzić zarówno w ramach spotkań zbiorowych jak i spotkań indywidualnych. Jedną z form spotkań zbiorowych są zebrania rodziców. Spotkania z rodzicami można ogólnie podzielić na:
1. Spotkania informacyjne- zaznajamianie rodziców z osiągnięciami szkolnymi uczniów, z problemami wychowawczymi, omawianie zadań wychowawczych i edukacyjnych, bieżące sprawy klasowe.
2. Spotkania towarzyskie- okolicznościowe, z okazji uroczystości i imprez klasowych lub ogólnoszkolnych.
3. Spotkania szkoleniowe- poświęcone pedagogizacji rodziców.

Wrzesień/listopad
1.Pedagogizacja rodziców na temat:
– „Jak pomagać dziecku w pokonywaniu trudności w nauce?”
– „Postawy rodzicielskie i ich wpływ na rozwój psychiczny dziecka – zasady wychowawcze”.
2.Zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły: Statutem Szkoły, Programem wychowawczym, programem profilaktycznym, programem wychowawczym klasy, wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
3. Przedstawienie rodzicom wymagań edukacyjnych dla kl. III
4. Wybór trójki klasowej oraz przedstawiciela do Rady Rodziców.
5. Sprawy organizacyjne.
6. Ewaluacja
Styczeń
1. Pedagogizacja rodziców na temat:
– „Zapobieganie wadom postawy”.
– „Za co i jak chwalić dziecko”.
2. Zapoznanie rodziców z wynikami edukacyjnymi i ocenami z zachowania, wskazania
do dalszej pracy.
3. Sprawy organizacyjne.
4. Ewaluacja.
5. Indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów potrzebujących wsparcia w nauce.
Marzec
1. Pedagogizacja rodziców na temat:
– „Jak nauczyć dziecko uczyć się, czyli nowoczesne techniki szybkiego
zapamiętywania”.

2. Przekazanie rodzicom informacji o ocenach zachowania i z zajęć edukacyjnych.
3. Jak przeciwdziałać agresji.
4. Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.
Maj
1. Pedagogizacja rodziców na temat:
– „Czy zakończenie edukacji wczesnoszkolnej i rozpoczęcie nauki w klasie IV szkoły podstawowej jest dla dziecka problemem?”
2. Zapoznanie rodziców z wynikami edukacyjnymi i ocenami z zachowania, wskazania
do dalszej pracy.

3. Sprawy organizacyjne.
4. Ewaluacja
5. Indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów potrzebujących wsparcia w nauce.