Plan współpracy z rodzicami klasy I

Program współpracy z rodzicami uczniów

Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli w klasie I

1. Cele współpracy:

1) Zwiększenie zaangażowania rodziców w sprawy kształcenia, wychowania

i sprawowania właściwej opieki nad dziećmi szkoły podstawowej.

2) Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności rodziców za efekty kształcenia

i wychowania, dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami,

3) Uświadamianie rodzicom i nauczycielom, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań przez szkołę i dom;

4) Wytworzenie i wzmocnienie więzi emocjonalnej między nauczycielami

i rodzicami;

2. Zadania współpracy;

1) Wzajemna wymiana informacji o uczniach:

a) postępy ucznia w nauce,

b) zachowanie w grupie rówieśniczej,

c) pasje i zainteresowania,

d) problemy i trudności wychowawcze,

e) problemy zdrowotne.

2) Zapoznanie rodziców z prawem szkolnym:

a) statut,

b) szkolny program wychowawczo – profilaktyczny,

c) zestaw programów nauczania,

d) zestaw podręczników,

e) plan nauczania,

f) plan lekcji i zajęć pozalekcyjnych,

g) programy rozwoju i plany pracy,

3) Włączanie rodziców w proces tworzenia prawa szkolnego;

4) Pozyskiwanie pomocy rodziców w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych;

5) Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców;

6) Zachęcanie rodziców do współdziałania ze szkołą w zakresie spraw opiekuńczo-wychowawczych;

7) Stworzenie rodzicom dogodnych warunków kontaktowania się z nauczycielami.

 

3. Formy współpracy:

1) Zebrania ogólne (plenarne);

2) Zebrania klasowe – wywiadówki;

3) Rozmowy indywidualne z wychowawcą, pedagogiem szkolnym lub dyrektorem;

4) Konsultacje pedagogiem szkolnym, nauczycielami przedmiotów;

5) Dni otwarte szkoły;

6) Wizyty domowe;

7) Szkolenia rodziców

8) Spotkania z zaproszonymi gośćmi (prelekcje, wykłady);

9) Kontakty telefoniczne, korespondencja;

10) Uczestnictwo i współorganizowanie wycieczek, imprez klasowych i szkolnych,

11) Inicjowanie pomocy materialnej, medycznej lub prawnej,

12) Świadczenie pracy i usług na rzecz klasy, szkoły (dekorowanie klasy, wykonywanie pomocy dydaktycznych, itp.).


4. Zasady współpracy:

1) Zasada pozytywnej motywacji;

2) Zasada partnerstwa;

3) Zasada wielostronnego przepływu informacji;

4) Zasada jedności oddziaływań;

5) Zasada aktywnej i systematycznej współpracy.

9. Plan współpracy:

Plan współpracy z rodzicami uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich : TERMIN

TEMATYKA SPOTKAŃ

WRZESIEŃ

1. Zapoznanie się wychowawcy klasy z rodzicami (kl. I ).

2. Zapoznanie rodziców z dokumentami prawa wewnątrzszkolnego: statut szkoły, Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny, procedury obowiązujące w szkole, regulaminy.

3. Prezentacja szkolnego systemu oceniania ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

a. wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

b. sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c. możliwość dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów,

d. warunki i tryb uzyskania ocen wyższych od przewidywanych z zajęć edukacyjnych,

e. warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania,

4. Planowanie pracy wychowawczej :

a. wybór trójki klasowej;

b. harmonogram imprez klasowych,

c. zasady udziału rodziców w życiu klasy.

5. Rozpoznanie środowiska domowego uczniów – zebranie niezbędnych

informacji o uczniu i jego rodzinie.

6. Badanie oczekiwań rodziców wobec szkoły

7. Zapoznanie rodziców z planem lekcji i ofertą zajęć pozalekcyjnych.

8. Uzyskanie zgody rodziców na udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych.

9. Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.

LISTOPAD

1. Przekazanie rodzicom informacji o ocenach zachowania i z zajęć edukacyjnych.

2. Omówienie wyników nauczania, wskazówki do pracy z uczniami.

3. Rodzina – jej funkcje , obowiązki rodzica itd., rodzice – szkoła.

4. Zachęcanie rodziców do korzystania z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie.

5. Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.

STYCZEŃ

1. Wyniki klasyfikacji semestralnej – przekazanie informacji o postępach i trudnościach uczniów w nauce.

2. Przekazanie informacji o skutkach uzyskania nagannej oceny zachowania.

3. Jak mówić aby dzieci nas słuchały.

4. Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.

MARZEC

1.Przekazanie rodzicom informacji o ocenach zachowania i z zajęć edukacyjnych.

2. Jak przeciwdziałać agresji.

3.Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.

MAJ

1. Przekazanie rodzicom informacji o ocenach zachowania i z zajęć edukacyjnych.

2. Bezpieczeństwo w domu i w szkole ( zagrożenia współczesnej cywilizacji)

3. Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.

Program współpracy

z rodzicami uczniów

Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli                                                                                              w klasie I

1. Cele współpracy:

1) Zwiększenie zaangażowania rodziców w sprawy kształcenia, wychowania

i sprawowania właściwej opieki nad dziećmi szkoły podstawowej.

2) Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności rodziców za efekty kształcenia

i wychowania, dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami,

3) Uświadamianie rodzicom i nauczycielom, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań przez szkołę i dom;

4) Wytworzenie i wzmocnienie więzi emocjonalnej między nauczycielami

i rodzicami;

2. Zadania współpracy;

1) Wzajemna wymiana informacji o uczniach:

a) postępy ucznia w nauce,

b) zachowanie w grupie rówieśniczej,

c) pasje i zainteresowania,

d) problemy i trudności wychowawcze,

e) problemy zdrowotne.

2) Zapoznanie rodziców z prawem szkolnym:

a) statut,

b) szkolny program wychowawczo – profilaktyczny,

c) zestaw programów nauczania,

d) zestaw podręczników,

e) plan nauczania,

f) plan lekcji i zajęć pozalekcyjnych,

g) programy rozwoju i plany pracy,

3) Włączanie rodziców w proces tworzenia prawa szkolnego;

4) Pozyskiwanie pomocy rodziców w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych;

5) Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców;

6) Zachęcanie rodziców do współdziałania ze szkołą w zakresie spraw opiekuńczo-wychowawczych;

7) Stworzenie rodzicom dogodnych warunków kontaktowania się z nauczycielami.

 

3. Formy współpracy:

1) Zebrania ogólne (plenarne);

2) Zebrania klasowe – wywiadówki;

3) Rozmowy indywidualne z wychowawcą, pedagogiem szkolnym lub dyrektorem;

4) Konsultacje pedagogiem szkolnym, nauczycielami przedmiotów;

5) Dni otwarte szkoły;

6) Wizyty domowe;

7) Szkolenia rodziców

8) Spotkania z zaproszonymi gośćmi (prelekcje, wykłady);

9) Kontakty telefoniczne, korespondencja;

10) Uczestnictwo i współorganizowanie wycieczek, imprez klasowych i szkolnych,

11) Inicjowanie pomocy materialnej, medycznej lub prawnej,

12) Świadczenie pracy i usług na rzecz klasy, szkoły (dekorowanie klasy, wykonywanie pomocy dydaktycznych, itp.).

4. Zasady współpracy:

1) Zasada pozytywnej motywacji;

2) Zasada partnerstwa;

3) Zasada wielostronnego przepływu informacji;

4) Zasada jedności oddziaływań;

5) Zasada aktywnej i systematycznej współpracy.

 

5. Rodzice mają prawo do:

1) Wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i światopoglądem;

2) Wyboru szkoły dla dziecka;

3) Do współdziałania w tworzeniu planu wychowania i rodzaju nauczania ich małoletnich dzieci;

4) Znajomości celów, treści i metod pracy szkoły.

6. Rodzice mają obowiązek:

1) Wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;

2) Angażować się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole;

3) Wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań;

4) Osobiście włączać się w życie szkoły i stanowić istotną część społeczności lokalnej;

5) Poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkole, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania;

6) Usprawiedliwić nieobecności dziecka na zajęciach w terminie ustalonym w kryteriach ocen z zachowania, zgodnie z przyjętymi procedurami;

7) Zwalniać dziecko z zajęć, poprzez osobiste odebranie dziecka ze szkoły przez rodzica (prawnego opiekuna) lub osobę pełnoletnią upoważnioną przez rodzica              ( prawnego opiekuna);

8) Uczestniczyć w spotkaniach z wychowawcami klas wg ustalonego harmonogramu;

9) Zapewnić dziecku możliwość regularnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne;

10) Zapewnić dziecku warunki do przygotowania się do zajęć;

11) Ponosić koszty naprawy zniszczonego przez dziecko wyposażenia.

7. Procedura kontaktów z rodzicami:

1) Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli              z rodzicami / opiekunami oraz uwzględnienia ich w działalności wychowawczej szkoły zawartej w szkolnym programie wychowawczym.

2) Kontakty rodziców / opiekunów z nauczycielami przebiegają według ustalonego              i podanego na początku roku szkolnego harmonogramu, uwzględniającego:

– Zebrania z rodzicami,

– Dni otwarte w szkole

Nauczyciel może , w ramach swoich możliwości, wyznaczyć stały termin
spotkań, poza obowiązującym harmonogramem (np. w czasie tzw. okienek)

3) Rodzice / opiekunowie mają możliwość kontaktów dodatkowych poza ustalonym harmonogramem w miarę potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji, ale powinny one odbywać się po uprzednim ustaleniu z nauczycielem terminu                     i miejsca takiego spotkania.

4) Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami może być jedynie szkoła.

Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami w klasach, gabinecie lub

pokoju nauczycielskim, a nie na korytarzu szkolnym.

5) W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne z rodzicami / opiekunami w uzgodnionym miejscu i terminie ,

poza ustalonym harmonogramem , po uprzednim pisemnym poinformowaniu rodziców / opiekunów,

6) Nauczyciele mogą udzielać informacji o uczniach telefonicznie.

7) Obecność rodziców / opiekunów na zebraniach ogólnych potwierdzana jest ich podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej klasy; listy obecności i protokóły spotkań z rodzicami znajdują się w Teczce wychowawcy klasy,

8) Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami / opiekunami i udzielania informacji o uczniu czasie trwania lekcji lub podczas dyżuru nauczyciela na przerwie.

9) Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły kierowane są przez rodziców / opiekunów kolejno do :

– nauczyciela,

– wychowawcy,

– dyrektora szkoły,

– rady pedagogicznej,

– organu nadzorującego szkołę,

10) Rodzice / opiekunowie wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętą

procedurę w trosce o poprawność kontaktów , ich rzetelność i zadowalający

poziom współpracy szkoły z rodzicami.

11) Przez szkolenie (prowadzone przez pedagoga szkolnego lub osobę przez niego zaproszoną) i warsztaty dla rodziców rozumie się zorganizowane formy spotkań tematycznych dla rodziców, terminy spotkań ustala się w miarę potrzeb i zaprasza się zainteresowanych rodziców poprzez ogłoszenia i plakaty oraz na stronie internetowej szkoły.

12) Inne formy działań wychowawców i nauczycieli zmierzające do rozpoznania potrzeb i oczekiwań rodziców to:

a) rozmowa telefoniczna z rodzicami,

b) kontakt listowny – pisemne informacje i prośby skierowane do rodziców, wezwania, zaproszenia, itp.

c) wspólny z policjantem lub pracownikiem pomocy społecznej wywiad                   w domu rodziny ucznia,

d) wizyta wychowawcy, pedagoga lub nauczyciela w domu rodziny ucznia – na wcześniejsze zaproszenie przez tę rodzinę

13) W szkole pracuje pedagog szkolny, który gromadzi dokumentację dostarczaną przez rodziców zgłaszających swoje oczekiwania względem pracy dydaktycznej             i wychowawczo – opiekuńczej szkoły, m.in:

a) orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego,

b) opinie PPP

c) opinie dotyczące różnych problemów uczniów,

d) korespondencję z instytucjami takimi jak sąd, policja i inne,

e) notatki służbowe,

f) inne dokumenty

14) Szkoła posiada stronę internetową, z której rodzice mogą czerpać informacje                   o przepisach szkolnych.

 

8. Monitoring i ewaluacja programu współpracy:

1. Monitoring:

1) Analiza dokumentacji,

2) Analiza sprawozdań z realizacji zadań,

3) Ankietowanie nauczycieli i rodziców ,

4) Obserwacja imprez,

5) Zbieranie opinii od rodziców.

2. Ewaluacja:

Etapy zbierania danych

Cele ewaluacji

Osoby odpowiedzialne

Etap I

bieżące obserwowanie realizacji zadań

• ustalenie stopnia zgodności realizacji zaplanowanych zadań z harmonogramem

• d doskonalenie realizowanego programu (wprowadzanie koniecznych zmian)

• nauczyciele odpowiedzialni

za realizację zadań

Etap II

po zakończeniu każdego roku realizacji programu

• sprawdzenie, które cele zostały osiągnięte
• doskonalenie programu (wprowadzanie koniecznych zmian)

• o ocena stopnia zaangażowanie rodziców i nauczycieli w realizację programu

• z zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy szkoły

• zespól kierowniczy

Etap III

po zakończeniu realizacji całego programu

(po 3 latach)

• oszacowanie efektów działania programu (udzielenie odpowiedzi na pytanie – czy i w jakim stopniu zostały osiągnięte cele ?)

• z zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy szkoły

• dyrektor szkoły

9. Plan współpracy:

Plan współpracy z rodzicami uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich : TERMIN

TEMATYKA SPOTKAŃ

WRZESIEŃ

1. Zapoznanie się wychowawcy klasy z rodzicami (kl. I ).

2. Zapoznanie rodziców z dokumentami prawa wewnątrzszkolnego: statut szkoły, Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny, procedury obowiązujące w szkole, regulaminy.

3. Prezentacja szkolnego systemu oceniania ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

a. wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

b. sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c. możliwość dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów,

d. warunki i tryb uzyskania ocen wyższych od przewidywanych z zajęć edukacyjnych,

e. warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania,

4. Planowanie pracy wychowawczej :

a. wybór trójki klasowej;

b. harmonogram imprez klasowych,

c. zasady udziału rodziców w życiu klasy.

5. Rozpoznanie środowiska domowego uczniów – zebranie niezbędnych

informacji o uczniu i jego rodzinie.

6. Badanie oczekiwań rodziców wobec szkoły

7. Zapoznanie rodziców z planem lekcji i ofertą zajęć pozalekcyjnych.

8. Uzyskanie zgody rodziców na udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych.

9. Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.

LISTOPAD

1. Przekazanie rodzicom informacji o ocenach zachowania i z zajęć edukacyjnych.

2. Omówienie wyników nauczania, wskazówki do pracy z uczniami.

3. Rodzina – jej funkcje , obowiązki rodzica itd., rodzice – szkoła.

4. Zachęcanie rodziców do korzystania z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie.

5. Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.

STYCZEŃ

1. Wyniki klasyfikacji semestralnej – przekazanie informacji o postępach i trudnościach uczniów w nauce.

2. Przekazanie informacji o skutkach uzyskania nagannej oceny zachowania.

3. Jak mówić aby dzieci nas słuchały.

4. Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.

MARZEC

1.Przekazanie rodzicom informacji o ocenach zachowania i z zajęć edukacyjnych.

2. Jak przeciwdziałać agresji.

3.Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.

MAJ

1. Przekazanie rodzicom informacji o ocenach zachowania i z zajęć edukacyjnych.

2. Bezpieczeństwo w domu i w szkole ( zagrożenia współczesnej cywilizacji)

3. Omówienie spraw bieżących , informacji dyrekcji szkoły.