Plan współpracy z rodzicami klasy IV

HARMONOGRAM SPOTKAŃ  GRUPOWYCH  WYCHOWAWCY Z RODZICAMI UCZNIÓW KL. IV:

Spotkanie klasowe I -wrzesień
TEMATYKA:

 • zapoznanie z celami ogólnymi nauczania i wychowania w II etapie szkoły podstawowej oraz
 • z programami nauczania i programem wychowawczym szkoły, Statutem Szkoły,
 • przedstawienie zakresu oczekiwanej współpracy i ewentualnie prośba o pomysły rodziców

( Co możemy zrobić razem dla klasy, szkoły? ),

 • zapoznanie z zasadami oceniania i wymaganiami programowymi na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji semestralnej i rocznej,
 • wybór Rady Rodziców,
 • omówienie imprez klasowych: 11- listopada ” Święto Szkoły”, andrzejki, mikołajki, Wigilia klasowa, choinka, Dzień Dziecka ( przydział czynności),
 • zapoznanie rodziców  z regulaminem nagrody Tobrukczyka Bolesława Singlera przyznawanej dla najlepszych uczniów kończących szkołę,
 • diagnoza samopoczucia i bezpieczeństwa uczniów  w szkole – wypełnienie przez rodziców anonimowej ankiety,
 • sprawy różne.( np. elmeksowanie zębów)

Spotkanie klasowe II -listopad
TEMATYKA:

 • poinformowanie rodziców o ocenach,
 • omówienie  postępów w nauce oraz zachowania uczniów,
 • pedagogizacja rodziców : ” Atmosfera wychowawcza w rodzinie a nauka dziecka”- referat,
 • analiza dodatnich i ujemnych uwag z  zachowania na podstawie zeszytu obserwacji
 • omówienie wycieczek i imprez szkolnych,
 • indywidualne rozmowy z rodzicami.

Spotkanie klasowe III -styczeń
TEMATYKA:

 • poinformowanie rodziców o wynikach osiągniętych przez uczniów po pierwszym semestrze,
 • ustalenie najistotniejszych problemów wychowawczych,
 • pedagogizacja rodziców : ” Metody wychowania bez porażek”- referat,
 • omówienie wycieczek i imprez szkolnych,
 • sprawy różne.

Spotkanie klasowe IV-kwiecień
TEMATYKA:

 • poinformowanie rodziców o ocenach,
 • analiza dodatnich i ujemnych uwag z zachowania na podstawie zeszytu obserwacji,
 • pedagogizacja rodziców: ” Czy moje dziecko jest bezpieczne?
 • rozpoznawanie zagrożeń współczesnej cywilizacji –  referat lub spotkanie z pedagogiem,
 • rozmowy indywidualne z rodzicami

Spotkanie klasowe V -maj, czerwiec
TEMATYKA:

 • omówienie spraw związanych z festynem oraz zakończeniem roku szkolnego
 • poinformowanie rodziców o ocenach  w tym również o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi,
 • indywidualne rozmowy z rodzicami.

SPOTKANIA KONSULTACYJNE :
Rozmowy indywidualne z rodzicami na temat pojawiających się problemów wychowawczych lub dydaktycznych dzieci ( w zależności od potrzeb przez cały rok szkolny).

ZAPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA :
– Wspólne oddziaływanie na dzieci,
– Angażowanie się rodziców w życie szkoły.

METODY EWALUACJI :
– Frekwencja rodziców na zebraniach,
– Ankiety dla rodziców.