Plan współpracy z rodzicami klasy V

Plan współpracy z rodzicami uczniów klasy V

CEL OGÓLNY :

  • wdrażanie rodziców do współpracy ze szkołą i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

CELE SZCZEGÓŁOWE :

  • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i środowiska rodzinnego
  • wszechstronny rozwój dziecka
  • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
  • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych
  • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i szkoły
  • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz szkoły
  • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację
  • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w szkole
  • rozpoznawanie sytuacji materialnej i organizacja zajęć dodatkowych na terenie szkoły oraz pomocy finansowej

Harmonogram spotkań
1. Spotkanie organizacyjne. .

·      Zapoznanie rodziców z programem wychowawczym  , profilaktycznym,wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów oraz  planamem wychowawczym klasy,

·      Wybór „trójki” grupowej

·       Omówienie organizacji roku szkolnego

·       Ubezpieczenie dzieci

·       Elmeksowanie zebów

·       Przeprowadzenie ankiety

·       Spotkania indywidualne

Pedagogizacja rodziców – Bezpieczeństwo dziecka na drodze i gospodarstwie rolnym.

2. Spotkanie informacyjne.
* Poinformowanie rodziców o postępach  edukacyjnych i zachowaniu dziecka w szkole oraz sprawy bieżące w  szkole i w klasie.
* przeprowadzenie ankiety – Samopoczucie i bezpieczeństwo dziecka w szkole.
Pedagogizacja rodziców  – Jak pomóc dziecku z trudnościami w nauce?
3.Poinformowanie  rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną .

4. Spotkanie informacyjne. Przedstawienie wyników edukacyjnych po pierwszym semestrze roku szkolnego.
* sprawy bieżące w szkole i w  klasie
* przeprowadzenie ankiety
Pedagogizacja rodziców – Zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia
5.Poinformowanie  rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną .

6. Udział rodziców w uroczystościach szkolnych:
( Zgodnie z kalendarzem imprez).
7. Spotkania konsultacyjne.
Rozmowy indywidualne z rodzinami na temat pojawiających się problemów wychowawczych oraz postępów edukacyjnych dzieci. /cały rok szkolny/