Plan współpracy z rodzicami klasy VI

Plan współpracy z rodzicami uczniów klasy VI

Tematyka imprez i uroczystości klasowych i spotkań z rodzicami jest zgodna z planem wychowawczym szkoły oraz planem pracy wychowawcy klasowego.

Cele spotkań z rodzicami:
– Zapoznanie rodziców z pracą szkoły( planem wychowawczym, Statutem Szkoły, programami nauczania, zasadami oceniania, szkolnym programem profilaktyki, zajęciami dodatkowymi).
– Włączenie rodziców w życie szkoły i realizację planów dydaktyczno wychowawczych.
– Rozwój więzi emocjonalnych.
– Popularyzacja wśród rodziców wiedzy z zakresu potrzeb psychicznych dziecka.
– Oparcie oddziaływań wychowawczych na współpracy z rodziną.
– Zapobieganie trudnością w nauce, konfliktami i łagodzenie ich.
– Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i społecznych.
– Przekazanie informacji dotyczących sprawdzianu po klasie VIII.

Spotkania:

 • indywidualne,
 • zbiorowe
 • rodzic  na lekcji ( w miarę potrzeby)
 • kontakty  telefoniczne lub mailowe ( w miarę potrzeby)

Metody współpracy z rodzicami:

 • dialogowe:  rozmowy, dyskusje
 • problemowe:  pogadanki, dyskusje
 • podające:  czytanie referatów, artykułów, przekaz informacji, pogadanki,   publikacje
 • eksponujące: uroczystości, imprezy,
 • praktyczne:  warsztaty, ankiety

Formy współpracy z rodzicami:

 • indywidualne  rozmowy w ramach cotygodniowych dyżurów nauczyciela,
 • telefoniczne  rozmowy indywidualne,
 • pisemne  relacje o wynikach dziecka w nauce i zachowaniu,

Plan współpracy spotkania zbiorowe:

wrzesień :
– zapoznanie rodziców z dokumentami (Statut Szkoły, szkolny plan wychowawczo-profilaktyczny, szkolnym systemem oceniania, zestaw programów nauczania, planem zajęć pozalekcyjnych).
– Przypomnienie zasad oceniania zachowania uczniów.
– Przypomnienie Regulaminu Nagrody B. Singera.
– Zebranie aktualnych numerów telefonów.
– Informacja o elmeksowaniu – podpisanie zgody rodziców.
– Przedstawienie szkolnego kalendarza na nowy rok szkolny
– Wybór trójki klasowej.
– Omówienie imprez klasowych i wycieczek.
– Diagnoza samopoczucia i bezpieczeństwa uczniów – ankieta
– Omówienie spraw bieżących.

listopad:
– Poinformowanie rodziców o ocenach, zachowaniu i godzinach opuszczonych przez uczniów.
– Ankieta.
– Sprawy bieżące.
– referat „Jak pomóc dziecku w nauce”.
– Indywidualne rozmowy z rodzicami.

styczeń:
– informacja na temat uzyskanych wyników w nauce uczniów za I semestr.
– Przedstawienie tematów zajęć wychowania do życia w rodzinie.
– przedstawienie kandydatów do Nagrody Singera.
– Sprawy bieżące.
– Rozmowy indywidualne.

kwiecień:
– Informacja na temat uzyskanych ocen i uwag z zachowania.
– Referat „Przed wielką zmianą”.
– Sprawy bieżące.
– Rozmowa indywidualna.