Plan współpracy z rodzicami oddziału zerowego i przedszkolnego

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

oddział „0”

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji
1. Poznanie dzieci i ich środowiska 1        Przeprowadzenie  obserwacji oraz diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

 

2        Informowanie rodziców o wynikach przeprowadzonych diagnoz;

 

3        Przeprowadzanie wywiadów i rozmów w celu oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych;

 

4        Rozmowy indywidualne, konsultacje, odbywane z inicjatywy nauczycieli i rodziców: dzielenie się osiągnięciami i niepowodzeniami dziecka, bieżące informacje z życia grupy i o dziecku, rozwiązywanie zaistniałych problemów dydaktycznych i wychowawczych;

5        Uzyskanie zgody rodziców na:

–    badania logopedyczne;

–    uczestnictwo dzieci w terapii logopedycznej;

–    badania przesiewowe w kierunku wad postawy;

–    odbiór dzieci z przedszkola;

–    wyjazdy i spacery organizowane po najbliższej okolicy;

–    umieszczanie zdjęć dzieci na stronie WWW;

–    udział dzieci w zajęciach dodatkowych  organizowanych w przedszkolu;

–    uczestnictwo dzieci w zajęciach religii,

Październik

 

 

Listopad

Kwiecień

 

W ciągu roku

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

2. Zachęcanie rodziców do współdziałania 1        Opracowanie planu współpracy przedszkola z rodzicami i przedstawienie rodzicom na zebraniu.

 

2        Zapoznanie rodziców z dokumentacją przedszkola:

-Statut szkoła

– Procedury bezpieczeństwa,

– Program Wychowawczo-profilaktyczny.

– Programy , plany nauczania

3        Udział rodziców w planowaniu tematyki spotkań

4        Systematyczne prowadzenie kącików grupowych: aktualizowanie prac plastycznych dzieci, prezentacja zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych, nauczanych  piosenek, wierszy

5        Prowadzenie kącików informacyjnych dla rodziców:

umieszczanie informacji o uroczystościach i planowanych wycieczkach, wywieszanie artykułów dotyczących zdrowia, wychowania i rozwoju, podziękowań za współpracę.

6        Zachęcenie do systematycznego odwiedzania strony szkoły

7         Udział rodziców w organizacji  planowanych konkursów, uroczystości, teatrzyków, wycieczek.

8        „ Rodzic w roli eksperta”- prowadzenie przez rodziców zajęć dotyczących jego pracy, zawodu który wykonuje.

 

9         Pomoc w zakupie paczek na Mikołajki i zabawek do grup.

 

10     Pozyskiwanie sponsorów.

11    Pozyskiwanie informacji na temat potrzeb i oczekiwań rodziców oraz poznanie opinii na temat  funkcjonowania placówki, poprzez  różnorodne formy kontaktów z rodzicami: wywiad, ankieta, skrzynka kontaktowa.

Wrzesień

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

 

W ciągu roku

 

 

 

W ciągu roku

 

W ciągu roku

 

W ciągu roku

W zależności od potrzeb

 

W ciągu roku

 

Grudzień

 

W ciągu roku

 

Październik

3.  Zachęcanie rodziców do udziału w uroczystościach przedszkolnymi, zajęciach otwartych, spotkaniach grupowymi.

 

1        Zapraszanie rodziców na okolicznościowe uroczystości ogólno- przedszkolne i grupowe; wspólna zabawa.

 

2         Wykonywanie indywidualnych zaproszeń.

3         Organizowanie zebrań, zajęć otwartych, warsztatów dla rodziców oraz dni otwartych w przedszkolu,

4        Organizacja festynu rodzinnego „Święto Rodziny”.

5        Zachęcanie rodziców do czytania w przedszkolu dzieciom bajek w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”.

6        Udział rodziców i dzieci w dniach adaptacyjnych

W ciągu roku

W zależności od potrzeb

 

Wg harmonogramu

 

 

Czerwiec

 

 

 

W ciągu roku

 

4. Pedagogizacja rodziców. 1        Popularyzacja czytelnictwa pedagogicznego z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rodziców; kserowanie ciekawych artykułów, ćwiczeń i zadań dla dzieci.

2        Informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym oraz realizowanych przez nauczycielki w każdym miesiącu.

3        Zapoznanie rodziców z regulaminem przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Odznaczanie dzieci w systemie monitorującym godziny pobytu dziecka w przedszkolu.

4        Organizacja spotkań grupowych– rozmowy dotyczące osiągnięć dzieci, problemów wychowawczych i innych wynikających z inicjatywy i zainteresowań rodziców.

5        Prowadzenie rozmów indywidualnych dotyczących funkcjonowania dziecka w grupie i jego osiągnięć.

6        Zapoznanie rodziców z podstawą programową oraz programem wychowania przedszkolnego.

7        Organizacja spotkań ze specjalistami z poradni pedagogiczno- psychologicznej

 

8        Organizacja warsztatów dla rodziców

9        Prowadzenie gazetki dla rodziców i dzieci.

W zależności od potrzeb

 

 

W ciągu roku

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

W zależności od potrzeb

 

 

W zależności od potrzeb

 

Wrzesień

 

W zależności od potrzeb

W ciągu roku

 

Raz na dwa miesiące

5. Współdziałanie z przedstawicielami Rady Rodziców

 

 

 

 

 

1        Ustalenie wysokości składki na Radę Rodziców.

 

2        Pozyskiwanie sponsorów, środków finansowych w celu wzbogacenia bazy materialnej przedszkola.

3        Pomoc  w organizowaniu imprez artystycznych.

 

Wrzesień

 

W zależności od potrzeb

 

W ciągu roku

W zależności od potrzeb

Opracowała :Dominika Podyma