Koncepcja Pracy Szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. SBSK – Obrońców Tobruku

w Bukowskiej Woli

na lata szkolne 2013-2018

Podstawa prawna :

Koncepcja pracy szkoły jest realizowana poprzez cele i zadania zawarte    w dokumentach szkolnych, aktualizowanych, opartych na odpowiednich podstawach prawnych, takich jak:

– Statut szkoły,

– Program profilaktyktyczno – wychowawczy,

– Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.

Koncepcja pracy jest dokumentem szkoły, dzięki któremu możliwe jest zaplanowanie jej rozwoju na najbliższe lata, wytyczenie kierunków dalszych działań edukacyjnych i wychowawczych.

Monitorowanie działań i ewentualne korygowanie założeń koncepcji prowadzi w efekcie do ewaluacji jej realizacji. W analizowaniu i modyfikowaniu koncepcji szkoły biorą udział: dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie i ich rodzice. Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana na podstawie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, zebrań Rady Pedagogicznej, spotkań z rodzicami, pracy zespołów klasowych, wyników ewaluacji wewnętrznej oraz obserwacji prowadzonych przez nauczycieli.

 

 

 

 

 

Jesteśmy po to, aby:

Nasi uczniowie :

Byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie

 

Ich rodzice:

Darzyli nas zaufaniem i otrzymywali pomoc w procesie wychowania i nauczania swoich dzieci

 

Pracownicy szkoły:

Mieli satysfakcję z wykonanej pracy

 

Szkoła:

Cieszyła się uznaniem w środowisku.
Naczelnym celem szkoły jest wychowanie młodego człowieka jako osoby ludzkiej i społecznej,  zgodnie z przyjętym systemem wartości w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku dla innych.

Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę  i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o środowisko przyrodnicze, w którym żyje.

Absolwent naszej szkoły :

jest aktywny :

 • posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości
 • wykazuje się samodzielnością

jest ciekawy świata:

 • stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł
 • lubi i chce się uczyć
 • jest wrażliwy na piękno przyrody

jest odpowiedzialny :

 • umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje
 • umie rozwiązywać problemy
 • cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki
 • zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować – umie dokonać samooceny
 • rozumie konieczność dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo
  jest otwarty:
 • łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami
 • umie współdziałać w grupie
 • prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych
 • jest dobrym organizatorem

jest prawy:

 • umie odróżniać dobro od zła
 • cechuje go uczciwość i prawdomówność
 • zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje
 • zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować

jest krytyczny:

 • selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do określonego celu

jest tolerancyjny:

 • rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym
 • jest wrażliwy na potrzeby innych

jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi:

 • zna swoją wartość
 • zna i respektuje prawa innych

 

PRIORYTETY SZKOŁY:

 • Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu na sprawdzianie zewnętrznym
 • Stała praca z uczniem zdolnym oraz wymagającym wsparcia
 • Rozwój zainteresowań i zdolności uczniów
 • Kreowanie zdrowego stylu życia
 • Uczenie efektywnej komunikacji interpersonalnej
 • Współpraca z rodzicami
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

 

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY NA LATA 2013-2018

1. Pierwszy obszar: Baza szkoły

a) Zakładane cele w zakresie poprawy bazy szkoły na planowany okres:

 • doposażanie szkoły w środki dydaktyczne umożliwiające pełną realizację podstawy programowej zgodnie z aktualnymi wymaganiami nowoczesnej szkoły
 • przygotowanie każdego roku budynku szkoły do bezpiecznego korzystania z niego przez uczniów i pracowników

b) Kryteria sukcesu w planowanym obszarze

 • zakup potrzebnych środków i pomocy dydaktycznych oraz innego sprzętu,
 • szkoła bezpieczna dla uczniów i pracowników

2. Drugi obszar: Zarządzanie szkołą

a) zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły w planowanym okresie:

 • funkcjonowanie sprawnego systemu nadzoru pedagogicznego
 • sprawne działanie nauczycieli w zespołach
 • stały udział uczniów i rodziców w planowaniu pracy szkoły

b) kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 • raporty z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej potwierdzające sprawne działanie zespołów ds. ewaluacji i wykorzystanie wniosków z raportów do planowania pracy szkoły
 • sprawozdania z pracy w zespołach i protokoły posiedzeń rady pedagogicznej potwierdzające ich właściwe działanie
 • dokumentacja pracy Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego potwierdzająca angażowanie się w planowanie pracy szkoły

3. Trzeci obszar: Dydaktyka oraz poprawa wyników sprawdzianów zewnętrznych

a) zakładane cele w zakresie poprawy efektów kształcenia:

 • Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego wyniku na sprawdzianie zewnętrznym

b) kryteria sukcesu w planowanym obszarze:

 • wysokie wyniki uzyskane na sprawdzianie zewnętrznym

4. Czwarty obszar : Kadra – doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz kadry niepedagogicznej

a) zakładane cele w zakresie doskonalenia i rozwoju funkcji kadry pedagogicznej i niepedagogicznej szkoły w planowanym okresie:

 • szkoła dysponuje kadrą z pełnymi kwalifikacjami
 • szkoła dba o rozwój zawodowy nauczycieli
 • szkoła dba o integrację grona nauczycielskiego

b) kryteria sukcesu w planowanym obszarze

 • wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczanego przedmiotu
 • nauczyciele zdobywają kolejne stopnie rozwoju zawodowego
 • w szkole panuje dobra atmosfera pracy i właściwa komunikacja interpersonalna pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły

5. Piąty obszar: Działalność opiekuńczo-wychowawcza szkoły

a) zakładane cele w zakresie realizacji celów wychowawczych szkoły oraz poprawy działań o charakterze opiekuńczym w planowanym okresie:

 • uczniowie wychowywani są zgodnie z wartościami zawartymi w Programie Wychowawczo – profilaktycznym szkoły

b) kryteria sukcesu w planowanym obszarze :

 • uczniowie kierują się w życiu systemem wartości w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku dla innych.
 • uczniowie posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie

6. Szósty obszar: Klimat/atmosfera szkoły

a) zakładane cele w zakresie poprawy klimatu/atmosfery panującej w szkole w planowanym okresie;

 • klimat szkoły sprzyja osiąganiu dobrych wyników w nauce oraz pozwala na spokojną i wydajną pracę zarówno kadrze nauczycielskiej oraz pracownikom obsługi i zapewnia bezpieczeństwo psychiczne uczniom, nauczycielom, pracownikom obsługi oraz rodzicom

b) kryteria sukcesu w planowanym obszarze –

 • relacje pomiędzy uczniami, uczniami i nauczycielami, nauczycielami i rodzicami, jak również wszystkich wymienionych z pracownikami obsługi nacechowane wzajemną życzliwością i szacunkiem
 • brak skarg rodziców na pracę szkoły
 • skuteczne rozwiązywanie pojawiających się problemów wychowawczych i pracowniczych

 

7. Siódmy obszar: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

a) zakładane cele w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym, rodzicami i absolwentami:

 • szkoła posiada dobrą opinię w środowisku, promuje swoje osiągnięcia, włącza się w życie kulturalne i tradycje środowiska lokalnego
 • szkoła współpracuje z organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi w realizacji zadań statutowych

b) kryteria sukcesu w planowanym obszarze –

 • szkoła bierze udział w imprezach środowiskowych
 • szkoła prowadzi na bieżąco stronę internetową
 • w prasie lokalnej ukazują się artykuły na temat sukcesów i działalności szkoły
 • w imprezach organizowanych przez szkołę bierze udział duża liczba uczestników
 • absolwenci mają kontakt ze szkołą i odwiedzają ją przy różnych okazjach