Procedura kontroli przestrzegania obowiązku szkolnego i nauki

 1. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są skrupulatnie odnotowywać nieobecności uczniów na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę.
 2. Wychowawcy klas co najmniej raz w tygodniu kontrolują frekwencję uczniów na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie usprawiedliwiają nieobecności ucznia zgodnie z zasadami usprawiedliwiania obowiązującymi w szkole.
 4. Jeżeli uczeń jest nieobecny w szkole przez okres 14 dni bez wyjaśnienia przyczyn tej nieobecności, wychowawca klasy zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:
 5. kontakt telefoniczny z rodzicami w celu wyjaśnienia przyczyn długotrwałej nieobecności ucznia w szkole,
 6. przypomnienie o zadaniach rodziców związanych z realizacją obowiązku szkolnego/nauki oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole,
 7. ustalenie wniosków, mających na celu poprawę frekwencji ucznia i usprawiedliwianie nieobecności zgodne z obowiązującymi w szkole zasadami,
 8. sporządzenie odpowiedniej notatki z przeprowadzonej rozmowy.
 9. Jeżeli ustalone wnioski nie są respektowane, wychowawca zobowiązany jest poczynić kolejne kroki zmierzające do zmiany istniejącej sytuacji:
 10. telefoniczna prośba o spotkanie z wychowawcą w obecności pedagoga szkolnego,
 11. pisemne wezwanie rodziców do szkoły w celu:
 12. wyjaśnienia przyczyn nieobecności ucznia w szkole,
 13. uświadomienia niemożności tolerowania istniejącej sytuacji,
 14. przypomnienia o poważnych konsekwencjach dla rodziców w razie nieprzestrzegania obowiązku szkolnego/nauki.
 15. Po powrocie ucznia do szkoły wychowawca przeprowadza z nim rozmowę dyscyplinującą, zobowiązującą go do systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne.
 16. Z rozmowy tej wychowawca sporządza notatkę, którą umieszcza w aktach osobowych ucznia, a kopię przekazuje pedagogowi szkolnemu.
 17. Jeśli uczeń przekroczy w miesiącu 50 proc. nieusprawiedliwionych nieobecności na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych, dyrektor szkoły kieruje stosowną informację do:
 18. dyrektora szkoły obwodowej ucznia, jeżeli uczeń zobowiązany jest do realizacji obowiązku szkolnego,
 19. do organu prowadzącego w gminie, w której mieszka uczeń, jeżeli uczeń zobowiązany jest do realizacji obowiązku nauki.
 20. Jeśli szkoła jest placówką, w obwodzie której mieszka uczeń, dyrektor szkoły podejmuje następujące kroki:
 21. wystosowanie upomnienia w formie pisemnej, z poświadczeniem odbioru, zawierającego wezwanie do zaprzestania uchylania się od wykonywania obowiązku oraz zagrożenie skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego,
 22. wystawienie tytułu wykonawczego o charakterze niepieniężnym – po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia,
 23. wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.