Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych

Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych na prośbę rodzica
 1. Ucznia można zwolnić z obowiązkowych zajęć tylko na pisemną prośbę rodziców odnotowaną w dzienniczku ucznia.
 2. W treści zwolnienia rodzic/opiekun prawny:
 3. uzasadnia przyczynę prośby o zwolnienie,
 4. określa sposób powrotu dziecka do domu,
 5. zawiera swoją odpowiedzialność za czas powrotu dziecka do domu, jeśli dziecko ma wracać samodzielnie.
 6. Uczeń zgłasza się z prośbą o zwolnienie do wychowawcy klasy, a w razie jego nieobecności – do dyrektora szkoły.
 7. Osoba otrzymująca prośbę o zwolnienie potwierdza to podpisem pod zwolnieniem i podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia.
 8. Jeżeli zachodzi podejrzenie sfałszowania zwolnienia, należy zwolnić ucznia dopiero po otrzymaniu telefonicznego potwierdzenia rodzica.
 9. Rodzice mogą osobiście, lecz nie telefonicznie poprosić wychowawcę o zwolnienie dziecka, co potwierdzają wpisem w zeszycie kontaktów wychowawcy z rodzicami.
Zasady zwalniania uczniów na ich prośbę z powodu złego samopoczucia
 1. Każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu lub zachorowaniu zobowiązuje nauczyciela do udzielenia pomocy na zasadach opisanych poniżej.
 2. Po uzyskaniu informacji o złym samopoczuciu nauczyciel prosi o dopilnowanie klasy innego nauczyciela lub dyrektora szkoły .
 3. Dokonuje diagnozy stanu zdrowia i podejmuje decyzję dotyczącą powrotu ucznia na lekcję lub powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów o stanie zdrowia dziecka, pozostawiając je pod opieką w pomieszczeniu socjalnym  do czasu przyjścia rodzica/prawnego opiekuna, a w razie potrzeby – wzywa karetkę pogotowia z jednoczesnym powiadomieniem rodziców i dyrekcji   szkoły.