Regulamin korzystania z podręcznika szkolnego

 • 1 Prawo korzystania
 1. Do wypożyczania podręczników są uprawnieni wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej
 2. Wypożyczanie odbywa się na początku roku szkolnego, najpóźniej do 7 września.
 3. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego.
 4. Termin zwrotu podręcznika mija 20 czerwca.
 • 2 Zasady ochrony przed zniszczeniem/uszkodzeniem podręcznika
 1. Uczeń jest obowiązany zwrócić Szkole podręcznik w stanie niepogorszonym, pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego używania.
 2. Zakazuje się:
 • wyrywania kartek z podręcznika,
 • rozdzierania kartek podręcznika,
 • notowania i rysowania w podręczniku długopisem, ołówkiem, kredkami, pisakami itp.
 • sklejania kartek podręcznika,
 • brudzenia kartek podręcznika jakimikolwiek substancjami,
 • nacinania kartek podręcznika nożyczkami,
 • naklejania naklejek i innych kartek,
 • stawiania pieczątek,
 • rzucania podręcznikiem,
 • oraz wykonywania jakichkolwiek innych czynności, które mogłyby zniszczyć podręcznik.

 

 1. Dokonanie którejkolwiek z czynności wskazanych w ust. 2 jest uznawane za uszkodzenie podręcznika i skutkuje odpowiedzialnością wskazaną w § 3.
 • 3 Zasady odpowiedzialności
 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do Szkoły w terminie podanym w § 1 ust. 4 rodzic dziecka jest obowiązany zwrócić koszt zakupu podręcznika.
 2. W momencie wypożyczania podręcznika rodzic dziecka jest obowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i przyjęciu odpowiedzialności za korzystanie z podręcznika.