Statut SP Bukowska Wola

Statut SP w Bukowskiej Woli

§ 1.

Postanowienia ogólne

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli Ustawy z 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz.U.Nr 80, poz.541), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U.Nr 61, poz. 624 ze zmianami, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 lutego 2007r, zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U.Nr 35, poz. 222), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 13 lipca 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ( Dz. U. Nr 130, poz.906), Ustawy z 19 marca 2009r. o systemie oświaty wprowadzającej zmiany do ustawy z 7 września 1991, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dot. Wiedzy o życiu seksualnym

1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

1 )szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. SBSK Obrońców Tobruku

z siedzibą w Bukowskie Woli;

2) oddziale przedszkolnym- należy przez to rozumieć wychowanie

przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej;

3) dyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej im. SBSK Obrońców Tobruku w Bukowskie Woli;

4) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną
Szkoły Podstawowej im. SBSK Obrońców Tobruku w Bukowskiej Woli;

5) uczniach – należy przez to rozumieć dzieci realizujące roczne przygotowanie

przedszkolne oraz uczniów szkoły podstawowej;

6) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

7) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden oddział w szkole;

8) nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej im. SBSK Obrońców Tobruku w Bukowskie Woli.

2.       Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli, jest ośmioletnią szkołą publiczną z oddziałami przedszkolnymi.

3. Szkoła ma siedzibę w Bukowskiej Woli nr 79, 32 200 Miechów.

4.       Szkoła nosi imię “Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich – Obrońców Tobruku”.

1) nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy – SBSK- Obrońców Tobruku.

5. W skład obwodu Szkoły wchodzą miejscowości : Bukowska Wola , Kalina Mała   Kalina Rędziny i Kalina Lisiniec.

6.Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miechów.

7.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

§ 2

cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczo – profilaktyczny szkoły dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach.

1. Główne zadanie szkoły to:

1) kształcenie i wychowanie służące rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki;

2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;

3) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej a w szczególności naukę języka ojczystego oraz własnej historii i kultury;

4) wspomaganie wychowawczej roli rodziny .

2.Szkoła w szczególności:

1) zapewnia każdemu dziecku prawo do kształcenia, wychowania i opieki odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju;

2) szkoła dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów a także umożliwia korzystanie ze specjalnych form pracy dydaktycznej;

3) szkoła umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia;

4) szkoła zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnego programu nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie;

5) szkoła zapewnia pobieranie nauki dzieciom niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

6)szkoła zapewnia bezpieczne oraz higieniczne warunki nauczania, wychowania i opieki;

7) szkoła upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska;

8) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze;

9) rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci realistycznych od fantastycznych;

10) rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;

11) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną;

12) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans
oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci;

13) stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej;

14) kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego;

15) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez:

a) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem,

b) współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem,

c) informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania narkomanii;

16) Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

 1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

 2. biblioteki;

 3. zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych ( sala gimnastyczna, boisko);

 4. pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni.

§ 3.

sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia,

1. Szkoła diagnozuje możliwości, predyspozycje i potrzeby dziecka poprzez :

1) obserwację,

2) rozmowy z rodzicami,

3) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i ankiet.

2.  Szkoła stymuluje rozwój ucznia poprzez dostosowanie tempa pracy do jego możliwości intelektualnych.

3.Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jej ukończenia oraz do dalszego    kształcenia poprzez:

1) realizację szkolnego zestawu programów nauczania dostosowanego do możliwości szkoły;

2) stosowanie efektywnych metod nauczania;

3) uczenie praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności;

4) zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i stałe jej unowocześnianie na miarę możliwości   finansowych szkoły;

5) tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami intelektualnymi;

6) tworzenie wewnątrzszkolnego systemu monitorowania i diagnozowania osiągnięć szkolnych uczniów.

4. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze dziecka – wspierając w tym względzie rodziców – stosownie do jego wieku, potrzeb i warunków szkoły. W tym celu :

1) realizuje własny program wychowawczo- profilaktyczny opiniowany przez rodziców;

2) systematycznie monitoruje zachowania dzieci;

3) kultywuje dobre tradycje;

4) umożliwia i wspiera działalność organizacji uczniowskich;

5) dokładnie poznaje środowisko rodzinne ucznia.

5.Szkoła dba o to, aby każdy uczeń czuł się w niej i w trakcie zajęć szkolnych organizowanych poza szkołą bezpiecznie, tak pod względem psychicznym, jak i fizycznym.

6. Szkoła proponuje rodzicom badanie w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych specjalistycznych poradniach.

7. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu wspomagania ich rozwoju oraz efektywności uczenia się, dlatego też szkoła oferuje uczniom:

1) zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze;

2) nauczanie indywidualne dla dzieci chorych i innych stale lub okresowo niezdolnych do nauki w warunkach szkolnych;

3) zajęcia :

a) dydaktyczno- wyrównawcze,
b) reedukacyjne,
c) rewalidacyjne,
d) gimnastyki korekcyjnej,
e) korekcyjno – kompensacyjne.

8.Szkoła wspiera pod względem organizacyjnym i informuje rodziców dzieci niepełnosprawnych o możliwościach kształcenia i opieki.

9.Uczniom uzdolnionym szkoła umożliwia :

1) udział w różnorakich konkursach: szkolnych i pozaszkolnych,

2) udział w zajęciach pozaszkolnych,

3) przyspieszenie promocji,

4) korzystanie z indywidualnego toku lub programu nauki.

10.    Szkoła na miarę swoich możliwości wspiera materialnie dzieci z rodzin najuboższych, sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji losowej współpracując z innymi instytucjami, na mocy odrębnych przepisów.

11.Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów, ochronę danych osobowych ich dotyczących, poszanowanie ich dóbr osobistych, a także ochrania ich zdrowie:

12. Szkoła wspiera uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz udzielaniu informacji w tym zakresie.

13. Szkoła organizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII.

1). Zajęcia, o których mowa są prowadzone niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2). Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez Szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia.

3) Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego zakłada, że:

a) wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowiącym sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia;

b) na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów, ścieżek edukacyjnych i rynku pracy;

c) na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament, charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności), umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia, wpływ rodziny, aktywność własna jednostki;

d) preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku życia człowieka;

e) działania w ramach doradztwa zawodowego muszą być systematyczne, zaplanowane i realizowane wg harmonogramu pracy szkoły;

f) doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami;

g) doradztwo zawodowe ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowane jest przez szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny charakter.

4) Szkoła organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w zakresie dostarczania uczniom podstawowej wiedzy o zawodach, min.

a) poprzez realizowanie na zajęciach wiedzy o społeczeństwie tematyki z zakresu;

b) organizowanie na lekcjach wychowawczych spotkań z osobami wykonującymi różne zawody;

c) prowadzenie zajęć warsztatowych, których celem będzie określenie predyspozycji uczniów na podstawie uzdolnień, zainteresowań, cech usposobienia i temperamentu;

d) prowadzenie zajęć warsztatowych, których celem będzie określenie propozycji dalszej drogi kształcenia;

e) opracowanie informacji o możliwościach pogłębienia wiedzy dotyczącej wyboru zawodu i sytuacji na rynku pracy – prezentacje w gablocie szkolnej;

f) opracowanie informacji o strukturze szkolnictwa ponadpodstawowego – prezentacja w gablocie szkolnej;

g) udział wychowawców i przedstawicieli klas ósmych w Targach Edukacyjnych w celu zebrania informacji o szkołach ponadpodstawowych i sposobach rekrutacji;

h) wyposażenie uczniów w umiejętności sporządzania dokumentów określonych procedurą ubiegania się o pracę, a w tym zakresie m.in. przeprowadzenie z uczniami ćwiczeń w pisaniu dokumentów;

i) spotkanie z przedstawicielem Urzędu Pracy.

§ 4

Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych.

1. Szkoła rozpoznaje potencjalne możliwości oraz indywidualne potrzeby ucznia :

1) w oddziale przedszkolnym – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

2) rozpoznawanie indywidualnych zainteresowań uczniów i odpowiednia organizacja zajęć pozalekcyjnych  jest realizowane poprzez:

a) ankiety wśród uczniów i rodziców,

b) rozmowy obserwacje na lekcjach,

c) wskazania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

3) modyfikacja programów nauczania dostosowana do indywidualnych potrzeb uczniów w danym oddziale;

4) stosowanie indywidualizacji w procesie nauczania.

2. Rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych odbywa się przez:

1) badanie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia;

3) analiza udostępnionych przez rodziców opinii PPP;

4) systematycznie prowadzone analizy wyników nauczania przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

3. Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami to:

1) diagnoza szczególnych uzdolnień ucznia;

2) rozpoznawanie indywidualnych zainteresowań uczniów na podstawie obserwacji ucznia na lekcjach;

3)dostosowanie programów nauczania do potrzeb ucznia w danym oddziale lub ich modyfikacja;

4) dostosowanie form i metod pracy do potrzeb ucznia , stosowanie indywidualizacji

w procesie nauczania;

5) wnioskowanie o indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki;

4. Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

1) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  organizowane dla uczniów, którzy mają znaczne

opóźnienia w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających

z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego;

2) Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych;

3) Udział uczniów w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego;

5. Na podstawie  orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej szkoła powinna zorganizować zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

1) zajęcia te prowadzi nauczyciel z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym.

2) dokumentacja : do dziennika zajęć dodatkowych wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, indywidualny program pracy z uczniem .

3) w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, tematy przeprowadzonych zajęć, obecność uczniów na zajęciach, ocenę ich postępów i wnioski do dalszej pracy /określenie w programie jakie opóźnienia maja uczniowie lub uczeń i w jakim zakresie co pozwoli na ustalenie czasu jego uczestnictwa w zajęciach.

6. Na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej szkoła może zorganizować zajęcia rewalidacji indywidualnej.

1)zajęcia te prowadzi nauczyciel z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym;

2) dokumentacja : do dziennika zajęć rewalidacji indywidualnej wpisuje się ucznia, indywidualny program pracy z uczniem .

7. Szkoła sprawuje opiekę nad wszystkimi uczniami, a w szczególności :

1) Nad uczniami z deficytami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku,nad uczniami dyslektycznymi i dysgraficznymi poprzez :

a) organizowanie zajęć dydaktyczno- wychowawczych,

b) kierowanie uczniów do PPP i realizowanie jej orzeczeń,

c) kształcenie dzieci programem szkoły specjalnej w szkole macierzystej,

d)organizowanie nauczania indywidualnego na terenie szkoły lub poza nią,

e)organizowanie zajęć reedukacyjnych i rewalidacyjnych.

2) szkoła organizuje dla dzieci z wadami postawy gimnastykę korekcyjną;

3) szkoła organizuje dla dzieci z wadami wymowy zajęcia logopedyczne.

8.Szkoła zobowiązana jest poinformować rodziców o możliwości kształcenia w :

1) szkołach specjalnych,

2)oddziałach integracyjnych,

3)oddziałach wyrównawczych

9 .Szkoła jest zobowiązana do opracowania kryteriów wymagań i kryteriów oceniania dostosowanych do specyfiki uczniów mających szczególne potrzeby edukacyjne.

1) nauczyciele uczący uczniów mających orzeczenia PPP zobowiązani są do obniżenia wymagań programowych;

2) wychowawca czuwa nad realizacją zaleceń kierowanych przez specjalistów do rodziców i szkoły;

3) dyrektor nadzoruje honorowanie przez nauczycieli wymagań określonych w opinii poradni.

10. W szkole udziela się pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w formie zajęć specjalistycznych:

1)   zajęć rozwijających uzdolnienia;
2)  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
3)   zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4)  porad i konsultacji.

§ 5

Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej,

1. Innowacja powinna być nowatorskim rozwiązaniem programowym, organizacyjnym lub metodycznym mającym na celu poprawę jakości szkoły.

2. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły.

3. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub  grupę

4. Innowacja jest możliwa po zapewnieniu odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych potrzebnych do realizacji planu.

5.Planowana innowacja wymagająca środków budżetowych może być podjęta po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący na finansowanie.

6.Rekrutacja do szkoły, oddziału z wprowadzoną innowacją odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.

7.Udział nauczyciela  prowadzącego innowacje musi być dobrowolny.

8.Innowacja nie może naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki a także w zakresie uzyskiwania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły

§ 6

Współpraca w zakresie działalności opiekuńczej szkoły

1.Szkoła w celu wsparcia uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej wnioskuje o doradztwo i pomoc do :

1 ) Sądu Rodzinnego i Nieletnich;

2) Ośrodka Pomocy Społecznej;

3) Rzecznika Praw Uczniów;

4) Kuratora Oświaty;

5) Innych instytucji, których celem statutowym jest udzielanie pomocy dzieciom.

§ 7

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,

1.Wychowawcy klas, prowadzą wstępną diagnozę w zakresie środowiska uczniowskiego:

1) po wstępnej analizie środowiska uczniowskiego dyrektor szkoły, wychowawcy nawiązują współpracę z instytucjami i organizacjami ;

a) policja i dzielnicowy :

– rozmowy,

– opinie.

b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna:

– opinie,

– rozmowy.

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

– rozmowy,

– wykazy dotyczące  pomocy.

d)sąd i kuratorzy społeczni:

-rozmowy.

-informacje o uczniu

e) ośrodki leczenia uzależnień.

– opinie,

– rozmowy.

2.wychowawcy organizują porady dla rodziców, konsultacje oraz warsztaty wspomagające wychowawczą funkcję rodziny zgodny z programem profilaktycznym szkoły.

§ 8

Pomoc materialna uczniom

1.Szkoła udziela w miarę możliwości pomocy materialnej w postaci :

1) nieodpłatnych posiłków;

2)zakupów przyborów szkolnych;

3) dofinansowania wycieczek i wyjazdów poza szkołę.

§ 9

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

1.Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2.Szkoła jest zobowiązana zapoznać rodziców w szczególności:

1)zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi;

2) wymaganiami edukacyjnymi stawianymi uczniom;

3) sposobami sprawdzania ich osiągnięć;

4) zasadami oceniania;

5) postępami dziecka w nauce i zachowaniu oraz przyczynami trudności i możliwościami pomocy;

6) przepisami prawa oświatowego i wewnątrzszkolnymi uregulowaniami;

7)ze sposobem nauczania i zakresem treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka.

3.Szkoła informuje rodziców o możliwości nauczania religii/etyki.

4.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu powinni :

1) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka do szkoły;

2)zapewnić mu warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych;

3) dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

5.Szkoła oczekuje od rodziców stałego kontaktu, a w szczególności:

1) zainteresowania postępami dziecka w nauce i zachowaniu poprzez :

2) uczestniczenie w zebraniach klasowych;

3) zgłaszanie na prośbę wychowawcy, nauczyciela uczącego lub dyrektora;

4) informowanie wychowawcy o sytuacji społecznej i zdrowotnej dziecka;

5) informację wychowawcy o niepokojących przejawach zachowania dziecka;

6) pomocy w organizowaniu przedsięwzięć ( wycieczki, uroczystości, itp.) i w podejmowanych działaniach wychowawczych i opiekuńczych na miarę możliwości rodziców;

7) właściwe kształtowanie relacji międzyludzkich;

8) przedstawianie szkole swoich uwag, zastrzeżeń i wniosków dotyczących jej funkcjonowania.

6.Formy kontaktu szkoły z rodzicami :

1) zebrania informacyjne;

2) indywidualne kontakty z wychowawcą, nauczycielami lub dyrektorem szkoły z inicjatywy obu stron ( np. dni otwarte, dyżury );

3) pisemna informacja dla rodziców w związku z przewidywanymi na semestr ocenami;

4) w szczególnych przypadkach pisemne wezwanie rodziców do szkoły;

5) kontakt telefoniczny;

6) spotkania dyrektora lub Rady Pedagogicznej z jej inicjatywy z przedstawicielami rodziców;

7) spotkania okolicznościowe – wspólny udział w uroczystościach itp.;

8) informacje za pośrednictwem Internetu.

§ 10

Szczegółowe kompetencje organów szkoły, zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

1.  Organami szkoły są:.

Dyrektor szkoły który w szczególności :

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

14) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

15) Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki;

d) dokonuje oceny pracy każdego nauczyciela oraz pracownika Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami .

16) Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim;

17) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związanych z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych;

18) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w odrębnych przepisach;

19) Dyrektor szkoły powołuje społecznego zastępcę dyrektora szkoły.

Społeczny zastępca dyrektora szkoły nie posiada kompetencji kontrolnych dyrektora szkoły oraz większości kompetencji decyzyjnych.
Do kompetencji społecznego zastępcy dyrektora szkoły należy:

a) dysponowanie pieczęcią podłużną szkoły w celu poświadczania delegacji i upoważnień,

b) prowadzenie nadzoru nad pełnienie dyżurów nauczycielskich,

c) ustalanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

d) nadzór nad przestrzeganiem przez uczniów przepisów bhp i p. pożarowych,

e) zwalnianie uczniów do domu, na prośbę rodziców, przed ukończeniem zajęć lekcyjnych.

f ) w przypadku nieobecności dyrektora szkoły powyżej jednego tygodnia, społeczny zastępca dyrektora szkoły może podejmować i inne decyzje dotyczące pracy szkoły. Za każdym razem muszą one jednak uzyskać aprobatę ponad połowy zatrudnionych w szkole nauczycieli.

2. Rada Pedagogiczna.

1) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;

2) Rada Pedagogiczna działa według ustalonego przez siebie regulaminu;

3) Radę tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy i biorą udział w jej posiedzeniach;

4) Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Szkoły;

5) W posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady;

6) Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady;

7) Rada ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane;

8) Członkowie Rady są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły;

9) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:

a) zatwierdzanie planów pracy Szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły lub placówki

b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły lub placówki,

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły lub placówki,

e)podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów ucznia objętego obowiązkiem nauki,

f) przygotowanie projektu Statutu Szkoły lub placówki, albo jego zmian lub uchwalanie statutu, albo jego zmian, w przypadku gdy w Szkole lub placówce nie ma Rady Szkoły lub placówki,

g) zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów,

h) przedstawienie Kuratorowi Oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

i) zgoda na utworzenie oddziału międzynarodowego,

j) cofnięcie zgody na utworzenie oddziału międzynarodowego,

k) decyzja o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zgody rodziców ucznia,

l) opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,

ł) delegowanie 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły lub placówki,

m) delegowanie 2 przedstawicieli Rad do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na

stanowisko Dyrektora Szkoły nowo zakładanego zespołu szkół lub placówek,

n) możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole,

o) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

p) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,

r) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy Szkoły,

s)podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole ,
po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły oraz radę rodziców.

10) Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należą w szczególności:

a) opiniowanie dopuszczenia do użytku w Szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programów nauczania,

b) opiniowanie wniosku Dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły lub placówki,

c) opiniowanie wniosku Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub Kuratora Oświaty (z wyłączeniem wniosku na nagrodę dla Dyrektora),

d) opiniowanie organizacji pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych,

e) wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

f) propozycje Dyrektora Szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

g) opiniowanie Programu Wychowawczego – Profilaktycznego

h) zaopiniowanie aktu założycielskiego w sprawie utworzenia zespołu szkół (w sprawie połączenia szkół),

i) opinia w sprawie wzoru stroju uczniów,

j) opinia w sprawie ustalenia oceny pracy Dyrektora Szkoły,

k) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

l) propozycje zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów,

ł) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,

m) wyrażenie opinii w sprawie wniosku o wydanie przez poradnię psychologiczno

pedagogiczną lub specjalistyczną opinii dotyczącej specyficznych trudności w uczeniu się,

n) zgłaszania i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.

o) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

p) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,

r) projekt planu finansowego szkoły.

3.Rada Szkoły.

1) W szkole może działać Rada Szkoły.

2) Powstanie Rady Szkoły organizuje Dyrektor Szkoły lub placówki na wniosek Rady Rodziców.

3) W skład Rady Szkoły lub placówki wchodzą, z zastrzeżeniem ust.1a, w równej liczbie: nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli, rodzice wybrani przez ogół rodziców,

4) w skład Rady Szkoły nie wchodzą uczniowie.

5) Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób.

6) Rada szkoły lub uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego.

7) Zebrania rady są protokołowane.

8) Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata.

9) Statut Szkoły dopuszcza dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej składu Rady.

10) W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły.

11) Do udziału w posiedzeniach Rady Szkoły mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym.

12) Rady Szkół lub placówek mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy;

13) Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:

a) uchwala Statut Szkoły,

b) w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Szkoły określa regulamin.

Do kompetencji opiniodawczych Rady Szkoły należą:

c) opiniowanie przedłużenia stanowiska Dyrektora na kolejny okres,

d) opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły,

e) opiniowanie wniosków w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły lub placówki,

f) opiniowanie projektów innowacji pedagogicznych w Szkole lub placówce,

g) opiniowanie projektów eksperymentów pedagogicznych w Szkole lub placówce,

h) opiniowanie planu pracy szkoły lub placówki,

i) wnioskowanie o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły

jednolitego stroju,

j) opinia w sprawie ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły,

k) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

l) propozycje zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów.

4.Rada Rodziców.

1) Rada Rodziców jest społeczną, samorządną i niezależną reprezentacją rodziców uczniów Szkoły;

2) Celem Rady Rodziców jest organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji zadań Szkoły;

3) Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły;

4) Rada Rodziców może wspierać działalność statutową poprzez gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł;.

5) Szkoła organizuje stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze 5 razy w ciągu roku (2 spotkania w semestrze i jedno śródroczne );

6) W skład rad rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału .Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;

7) Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności;

8) Do zadań Rady Rodziców należy:

a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Profilaktyczno – Wychowawczego

b) uchwalanie regulaminu swojej działalności.

c) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki,

9) Do uprawnień Rady Rodziców należą:

a) delegowanie 2 przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora,

b) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

c) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela,

d) opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

e) opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,

f) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły lub placówki,

g) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,

h) opiniowanie podjęcia działalności w Szkole stowarzyszeń lub innych organizacji,

i) uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie Szkoły,

j) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,

k) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,

l) zaopiniowanie ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

5. Samorząd Uczniowski.

1) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki;

2) Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów;

3) Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki;

4) Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

5) Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu;

6) Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

7). Wyznaczone cele i działania szkolnego wolontariatu mają na celu:

a) zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem;

b) uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;

c) kształtowanie postaw prospołecznych tj. np. cierpliwość oraz poszanowanie i zrozumienie drugiego człowieka;

d) inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;

e) kształtowanie umiejętności działania w zespole;

f) zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

g) angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym.

6. Zasady współdziałania organów Szkoły.

1. Szkoła zapewnia każdemu z organów Szkoły możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

2. Dyrektor Szkoły zapewnia współdziałanie oraz bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły;

3. Współdziałanie opiera się o udział przedstawicieli w posiedzeniach organów;

4. Dyrektor może zaprosić przedstawicieli rodziców i uczniów na posiedzenie Rady Pedagogicznej (za zgodą lub na wiosek Rady Pedagogicznej);

5. Przewodniczący Szkolnej Rady Rodziców może zaprosić Dyrektora, przedstawicieli Rady Pedagogicznej na zebrania plenarne i prezydium.

6. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego może zaprosić przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Szkolnej Rady Rodziców na swoje posiedzenia.

7. Częstotliwość spotkań określają przewodniczący poszczególnych organów Szkoły.

8. Zaproszenia przedstawicieli na zebrania, również na wniosek zainteresowanego organu, nie obejmują tych części zebrań, które byłyby sprzeczne z ustawą o ochronie danych osobowych.

9. Celem spotkań organów Szkoły ma być: zapewnienie bieżącej wymiany informacji, sprawna organizacja pracy placówki oraz podnoszenie jakości pracy Szkoły.

10. Uchwały podejmowane przez organy Szkoły są zgodne z aktualnym prawem oświatowym oraz ich kompetencjami.

11. Uchwały sprzeczne z prawem oświatowym, godzące w dobro dziecka i Szkoły, Dyrektor Szkoły zawiesza (wstrzymując ich wykonanie) powiadamiając niezwłocznie (najpóźniej 3 dni od jej podjęcia) organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

12. Wymiana informacji odbywa się przez:

1) zebrania,

2) księgę zarządzeń,

3) tablicę informacyjną,

4) wywiadówki,

5) stronę internetową,

6) gazetkę szkolną,

7) korespondencję.

13. Dyrektor ma obowiązek rozpatrzenia wniosków kierowanych przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski w terminie 14 dni.

§ 11

Zasady rozwiązywania konfliktów na terenie Szkoły.

1. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych ustala się następujące zasady ich rozwiązywania.

1)      konflikty między uczniami w klasie rozwiązuje zgodnie z kompetencjami wychowawca klasy przy udziale przedstawicieli Samorządu Klasowego i klasowej Rady Rodziców;

2)      konflikty między uczniami różnych klas i szkół rozwiązuje dyrektor Szkoły przy udziale Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców;

3)      konflikty między uczniami i nauczycielami rozwiązuje dyrektor Szkoły przy udziale przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

4)      konflikty między nauczycielami rozwiązuje dyrektor Szkoły przy udziale Rady Pedagogicznej;

5)      konflikty między rodzicami i nauczycielami rozwiązuje dyrektor Szkoły przy udziale przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

2. Od podjętych uzgodnień i decyzji w sprawach konfliktowych można się odwołać w terminie, 7 dni:

1)  w sprawach przedstawionych w pkt. 1) do dyrektora Szkoły;

2) w sprawach przedstawionych w pkt. 4) do Rady Pedagogicznej;

3) w sprawach przedstawionych w pkt. 5) do Rady Rodziców;

3.Rozstrzygnięcia, które nie satysfakcjonują stron wymienione w pkt. 2), 3),4) mogą być przedłożone w formie skargi skierowanej do kuratora oświaty.

§ 12

Organizacja szkoły

1.Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania i planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę po zasięgnięciu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty, najpóźniej do 30 maja danego roku.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza Szkoły, Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. W arkuszu są zawarte następujące informacje:

Liczba pracowników Szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

Ogólna liczba zajęć edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę, stopień awansu zawodowego nauczycieli, wykształcenie i staż pracy,termin przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.

4. Nauczanie w Szkole odbywa się w etapach edukacyjnych:

1) wychowanie przedszkolne

2) I etap edukacyjny klasy I-III – edukacja wczesnoszkolna;

3) II etap edukacyjny klasy IV-VIII .

5. Każdy oddział, zwany jednostką organizacyjną, w ciągu roku szkolnego uczestniczy we wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych określonych planem nauczania i szkolnym zestawem programów nauczania wybranych z programów dla danego oddziału i w danym etapie kształcenia zatwierdzonych przez MEN.

6. Zasady tworzenia oddziałów w Szkole określają przepisy w sprawie ramowych planów nauczania.

7.Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25.

8. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego
w obwodzie tej szkoły, dyrektor szkoły podstawowej, po poinformowaniu rady oddziałowej,o której

9.Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

10. Szkoła może organizować oddziały integracyjne.

1) Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15-20 uczniów, w tym od 3-5 uczniów niepełnosprawnych;

2) Szkoła zapewnia odpowiednie wyposażenie stanowiska ucznia;

3) W oddziale integracyjnym mogą być zatrudnieni dodatkowo nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania procesu edukacyjnego.

7.Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć;

9. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

10. Dla uczniów, klas I -VIII którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę;

11.Szkoła posiada oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla uczniów.

§ 13

Odziały przedszkolny

W szkole są odziały przedszkolne które:

1) realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;

2) zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin;

3) rekrutacja dzieci przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Cele i zadania oddziału przedszkolnego:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie u dzieci  umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w    zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10)zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,    aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

11)zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

12)rozpoznawanie  możliwości rozwojowych dzieci i dostosowywanie procesu wychowawczo-dydaktyczny do indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci;

13)umożliwienie kształtowania postaw patriotycznych i społecznych, wychowania    w duchu wartości uniwersalnych;

14)wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole;

16)współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

17)informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka;

18)włączanie  rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci.

Organizacja pracy oddziału przedszkolnego:

1) do oddziału przedszkolnego  uczęszczają dzieci w wieku 3-7 lat

2) liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób;

3) godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut, na realizację podstawy programowej przeznacza się 5 godzin dziennie, przy czym:

a) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę,

b) co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają w ogrodzie, na boisku (gry i zabawy ruchowe,   zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze),w przypadku dzieci młodszych 1/4

c) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

d) 2/5 czasu – zajęcia według uznania nauczyciela.

4) czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do   możliwości rozwojowych dzieci .

Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w oddziale przedszkolnym:

1) nauczyciel zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym, dając im poczucie  bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym a w oddziale dzieci 3-4 letnich nauczyciel ma do pomocy opiekuna którego zakres czynności ustala dyrektor szkoły;

2) w trakcie zajęć poza budynkiem szkoły nauczyciel zapewnia opiekę oraz dodatkowo jedną osobę dorosłą;

3) nauczyciel stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.;

4) wyjazdy zorganizowane poza teren placówki regulują odrębne przepisy;

5) dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców;

6) dzieci mogą być również odbierane przez inne osoby upoważnione pisemnie przez rodziców;

7) w sytuacjach wyjątkowych, których nie można przewidzieć (np. złe warunki atmosferyczne, awarie pojazdów, inne zdarzenia losowe), rodzice mogą wskazać telefonicznie osobę odbierającą ich dziecko, która musi okazać dowód tożsamości;

8) do oddziału przedszkolnego może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki (dot. chorób sezonowych, zakaźnych, etc.);

9) w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może żądać zaświadczenia lekarskiego lub odmówić przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

Do podstawowych zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy:

1) prowadzenie pracy wychowawczo- dydaktycznej zgodnie z podstawą programową i  wybranym  programem nauczania;

2) realizacja zajęć opiekuńczych i wychowawczych  z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci:

a) rzetelne planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo- dydaktycznej oraz ponoszenie odpowiedzialności za efekty,

b) wspieranie indywidualnego rozwoju psychofizycznego rozwoju dziecka zgodnie z jego zdolnościami i zainteresowaniami,

c) diagnozowanie indywidualnego rozwoju dziecka, prowadzenie obserwacji pedagogicznych w oparciu o wypracowane narzędzia, rozpoznawanie i zabezpieczanie potrzeb rozwojowych dziecka oraz dokumentowanie tych działań,

d) stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania;

3) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece;

4) współpraca ze specjalistami z poradni psychologiczno- pedagogicznej;

5) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych;

6) dbałość o warsztat pracy, gromadzenie pomocy naukowych, troska o estetykę sali;

7) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, obserwacji, diagnozy przedszkolnej, dziennika zajęć zgodnie z zaleceniami  zawartymi w podstawie programowej  wychowania przedszkolnego;

8) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach nauczania i wychowania dzieci, z uwzględnieniem:

a) prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale przedszkolnym i uzyskania  informacji dotyczących postępów w rozwoju  dziecka,

b) przekazywania informacji o wynikach obserwacji i diagnozy przedszkolnej,

c) opracowania i przekazania rodzicom informacji o gotowości szkolnej dziecka,

d) wspierania rodziców w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do podjęcia  obowiązków  szkolnych,

e) innych zadań wynikających  ze specyfiki szkoły.

Zasady rekrutacji i tryb korzystania z  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym

§ 14

Świetlica szkolna

W szkole funkcjonuje świetlica szkolna.

1. W szkole świetlica przeznaczona jest dla uczniów klas I -VIII, którzy ze względu na czas pracy rodziców oraz na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności muszą przebywać w szkole dłużej niż zaplanowane zajęcia edukacyjne.

2. Świetlica wspomaga i uzupełnia prace szkoły w zakresie opieki, wychowania i nauczania.

3. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.

4. Świetlica działa w godzinach, które ustala Dyrektor szkoły w danym roku szkolnym w zależności od potrzeb.

5. Świetlica stwarza możliwie jak najlepsze warunki wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez:

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie możliwie dobrych warunków do pracy własnej i przyzwyczajania do samodzielnej pracy umysłowej;

2) organizowanie zabaw i gier ruchowych oraz innych form kultury fizycznej;

3) rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów;

4) wpajanie zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia własnego i innych;

5) organizowanie życia kulturalnego na terenie świetlicy;

6) wyrabianie nawyków samodzielności, samorządności i odpowiedzialności za własne decyzje i działania;

7) wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią oraz podnoszenie poziomu kultury osobistej.

6. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy szkolnej unormowane są wewnętrznym regulaminem świetlicy.

§ 15

Organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza,

1. Zadaniem biblioteki szkolnej jest:

1) udostępniania książek i innych źródeł informacji;

2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

2.Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów , zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.

3.Pomieszczenie biblioteki jest pomieszczeniem zastępczym i umożliwia jedynie gromadzenie i przechowywanie księgozbioru oraz wypożyczanie książek.

4.Księgozbiór biblioteczny jest udostępniany uczniom i nauczycielom w stałych dniach i godzinach określonych w tygodniowym planie zajęć.

5.W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

6.Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły.

7. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego

8.Szkoła podstawowa nieodpłatnie:

1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,

3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

5.Nauczyciel bibliotekarz odpowiada w szczególności  za :

1) właściwe opracowanie księgozbioru biblioteki, stosownie do wymagań instrukcji o organizacji i prowadzeniu biblioteki szkolnej;

2) wyrabianie u wypożyczających dbałości o książkę;

3) dobór książek, czasopism odpowiadających szkolnemu programowi nauczania;

4) majątek biblioteki;

5) rozwój czytelnictwa wśród uczniów we współdziałaniu z nauczycielami i wychowawcami klas;

6) dążenie do wzbogacenia księgozbioru o książki rozwijające wiedzę i zainteresowania uczniów i nauczycieli;

7) opracowanie regulaminu biblioteki, rocznego planu pracy i jego realizację;

8) dostosowanie godzin pracy wypożyczania książek do planu zajęć z możliwością wykorzystania na wypożyczenie długiej przerwy.

9.Nauczyciel bibliotekarz dwa razy do roku, na posiedzeniu rady pedagogicznej przedstawia efekty swojej pracy.

10. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z dyrektorem i nauczycielami szkoły w procesie planowania i wyboru podręczników dla uczniów. Dba o prawidłowe rozliczenie zamówionych podręczników.

§ 16

Organizacja dożywiania w Szkole.

1. Szkoła, w celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów, posiada stołówkę.

2. Każdy uczeń może skorzystać z posiłków wydawanych na stołówce.

3. Rekrutację uczniów korzystających z posiłku prowadzi wyznaczony nauczyciel.

4. Uczniowie których rodzice nie są w stanie pokryć kosztów posiłków mogą starać się o dofinansowanie z funduszu Pomocy Społecznej .

5. Cena jednostkowa posiłków dla uczniów jest określana przez firmę cateringową , która została wybrana w danym roku szkolnym.

Szczegółowe zasady korzystania z jadalni szkolnej unormowane są wewnętrznym regulaminem.

§ 17

ORGANIZACJA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

1. Wstęp do pracowni mają jedynie uczniowie odbywający zajęcia.

2. Uczniowie mogą przebywać w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela.

3. Zajęcia odbywają się w grupach – 1 osoba przy jednym stanowisku komputerowym.

4. Na stanowisku komputerowym należy zachować porządek.

5. Poza godzinami lekcyjnymi można korzystać z pracowni tylko po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem opiekującym się pracownią.

6. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza nauczyciel opiekujący się pracownią.

7. Wszelkich instalacji i zmian konfiguracji sprzętu dokonuje tylko nauczyciel opiekujący się pracownią.

8. W pracowni komputerowej można korzystać tylko i wyłącznie z licencjonowanego oprogramowania.

9. Nie wolno bez zgody nauczyciela opiekującego się pracownią. instalować na dyskach lokalnych komputerów oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.

10. Nauczyciel opiekujący się pracownią przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej; niedopuszczalne są działania mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci.

11 O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia lub nauczyciela opiekującego się pracownią.

12. W przypadku celowego zniszczenia sprzętu materialnie odpowiada uczeń lub cała grupa. Szczegółowe przepisy dotyczące korzystania ze sprzętu komputerowego oraz zasady BHP na zajęciach zawarte są w regulaminie umieszczonym w widocznym miejscu pracowni komputerowej.

§ 18

Zadania nauczyciela

1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.Nauczyciel kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji RP, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy.

3.Dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

4.Kieruje się w swoich działaniach dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawą moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej uczniów.

5.Dąży w pełni do rozwoju osobowości uczniów i własnej, powinien więc:

  1. systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia przedmiotów i innych zajęć, realizować je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
   oraz z zasadami współczesnej dydaktyki i metodyki nauczania;

  2. kształtować na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość poznawczą, krytycyzm, otwartość i elastyczność myślenia wynikające ze wzbogacenia wiedzy, umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny świat i życie;

  3. oddziaływać wychowawczo poprzez osobisty przykład, różnicowanie działań w toku zajęć lekcyjnych umożliwiające rozwój zarówno uczniów zdolnych jak i mających trudności w nauce, zaspokajać ich potrzeby edukacyjne i psychiczne;

  4. ukazywać związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi, uogólniać wiedzę zgodnie z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego;

  5. rozwijać u uczniów wizję świata, ukazywać możliwości, perspektywy i konieczność postępu społecznego;

  6. akcentować na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne
   i estetyczne, przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów i dróg życiowych, wskazywać na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka;

  7. wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji;

  8. wdrażać działania nowatorskie i innowacyjne;

6. Przestrzegać zasad współżycia społecznego i dbać o właściwe relacje międzyludzkie.

7. Kształci w oparciu o :

1) podstawę programową;

2) programy nauczania;

3) szkolny program profilaktyczno wychowawczy.

8. Stymuluje swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.

9. Dokonuje wyboru programu nauczania i podręczników.

10 .Prawidłowo organizuje przebieg procesu dydaktycznego.

11. Rozpoznaje poziom i postępy uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności.

12. Stosuje efektywne i atrakcyjne metody nauczania.

13. Uczy praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności.

14. Ocenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i szkolnym systemem oceniania.

15. Udziela pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych, kwalifikuje na zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

16.Obniża wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe.

17.Indywidualizuje pracę, motywuje uczniów do udziału w konkursach i w życiu kulturalnym szkoły.

18.Rozpoznaje środowisko rodzinne uczniów, wspiera rodziców w działaniach wychowawczych. Współpracuje z rodzicami uczniów.

19.Współpracuje z wychowawcami klas.

20.Współpracuje z właściwymi instytucjami w celu wspierania najsłabszych i potrzebujących pomocy.

21.Dba o dobre imię szkoły.

22.Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły oraz we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i komisjach powołanych przez dyrektora szkoły.

23.Służy pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, studentom
i słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli odbywającym praktyki;

24.Prawidłowo i terminowo prowadzi dokumentację pedagogiczną.

25.Przestrzega prawa oświatowego, przepisów p.poż., BHP, wszystkich regulaminów obowiązujących w szkole oraz zarządzeń dyrektora szkoły.

26.Przestrzega tajemnicy służbowej.

27.Dba o powierzony mu sprzęt i pomoce.

28. Przestrzega statutu szkoły;

29. Zapoznaje się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;

30. Kontroluje obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;

31. Pełni dyżury podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z opracowanym harmonogramem;

32.Dba o swój rozwój zawodowy poprzez :

1) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;

2) spotkaniach z doradcami metodycznymi;

3) pracę w zespołach przedmiotowych i problemowo – zadaniowych;

W Szkole nauczyciele mogą tworzyć w miarę potrzeb zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

1) pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu;

2) cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli do uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania,

b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

4) organizowanie pracowni przedmiotowych i podejmowanie starań o ich wyposażenie.

Przepływ informacji w szkole odbywa się drogą zapisów w:

1. Książce protokołów Rady Pedagogicznej;

2. Książce zarządzeń Dyrektora Szkoły;

3. Książce zastępstw dydaktyczno-wychowawczych;

4. Teczce planów pracy, obserwacji lekcji, uroczystości i imprez szkolnych.

§ 19

Zadania pracowników administracji i obsługi

    1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych
     na stanowiskach obsługi (sprzątaczka, woźna, palacz co, konserwator).

    2. Wszyscy pracownicy wypełniają obowiązki wynikające z art. 100 Kodeksu pracy.

    3. Nauczyciele obowiązani są realizować zadania wynikające z ustawy i Karty Nauczyciela.

4. Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności :

1) troska o bezpieczeństwo dzieci poprzez sprawną organizację pracy, przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków ( zgodnie z przydziałem czynności );

3) przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustalonego w szkole regulaminu porządkowego;

4) poszanowanie mienia szkolnego;

5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

6) przestrzeganie tajemnicy służbowej.

6.W celu zapewnienia uczniom warunków bezpieczeństwa obsługi w wykonywaniu swoich zadań służbowych uwzględniają:

1)sprawną organizację pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań wpływających na stan bezpieczeństwa uczniów;

2) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów poprzez zgłaszanie tych zachowań dyrektorowi szkoły lub nauczycielom;

4) odpowiedzialne pełnienie dyżurów na korytarzu na parterze;

5) dbanie o ład i porządek w trakcie wchodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły;

6) niewpuszczanie na teren szkoły osób nieuprawnionych.

§ 20

Zadania nauczyciela wychowawcy

1 Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności :

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

5.W celu realizacji działań wychowawca :

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2) wnikliwie poznaje swoich wychowanków ( zdolności, potrzeby, stan zdrowia, warunki życia );

3) czuwa nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem pracy domowej;

4) interesuje się postępami uczniów w nauce, szuka przyczyn niepowodzeń i podejmuje środki zaradcze;

5) dba o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, ustala przyczyny opuszczania przez nich zajęć lekcyjnych; organizuje pomoc dla tych, którzy opuścili zajęcia szkolne i maja trudności z uzupełnieniem materiału nauczania.

6.Wychowawca :

1) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające dziecko i integrujące zespół klasowy;

2) ustala treści i formy zajęć prowadzonych w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy ( tematyka w/w godzin winna być ściśle związana z programem wychowawczym szkoły);

3) kształtuje właściwe relacje między uczniami oparte o życzliwość, współdziałanie, koleżeństwo i przyjaźń;

4) wyrabia poczucie współodpowiedzialności za ład i estetykę klasy oraz szkoły;

5) interesuje się udziałem uczniów w pracy organizacji uczniowskich;

6) informuje uczniów o sposobach właściwego organizowania i wykorzystywania czasu wolnego;

7) wdraża uczniów do świadomego i odpowiedzialnego postępowania;

8) bada przyczyny niewłaściwych zachowań uczniów, udziela im pomocy, rad i wskazówek w trudnych sytuacjach wychowawczych.

7.Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale :

1) koordynuje działania wobec ogółu uczniów;

2) czuwa nad udzielaniem uczniom pomocy w nauce zgodnie z ich możliwościami intelektualnymi.

8.Wychowawca utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów w celu :

1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci;

2) udzielania im pomocy w oddziaływaniach wychowawczych i otrzymania wsparcia dla swoich działań;

3) informowania rodziców o postępach w nauce i zachowaniu się uczniów poprzez :indywidualne rozmowy, kontakty podczas zebrań, kontakt telefoniczny i listowny;

4) włączenia rodziców w życie klasy i szkoły.

9. Wychowawca współpracuje z pedagogiem gminnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów, ich problemów zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień.

10.Wychowawca współpracuje z Sądem dla Nieletnich i Policją w sprawach dotyczących uczniów zdemoralizowanych i wchodzących w konflikt z prawem.

11.Wychowawca zapoznaje rodziców z :

1) planowanymi działaniami wychowawczymi dotyczącymi zespołu klasowego;

2) z programem profilaktyczno – wychowawczym szkoły;

3) ze statutem szkoły.

12.Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy :

1) prowadzi dziennik lekcyjny i arkusze ocen;

2) wypisuje świadectwa szkolne;

3) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy zgodnie z zarządzeniami dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

13.Wychowawca składa na posiedzeniach Rady Pedagogicznej ustne sprawozdanie z przebiegu i wyników swojej pracy.

14.Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych.

15.Początkującym nauczycielom-wychowawcom pomocy udziela dyrekcja szkoły oraz inni doświadczeni nauczyciele-wychowawcy.

§21

Zadania nauczycieli, pracowników szkoły związane z bezpieczeństwem uczniów

1. Zadania nauczycieli

1) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;

2) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom dojeżdżającym potrzebującym opieki;

3) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do

wzrostu uczniów i rodzaju pracy;

4) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne;

5) prowadzanie egzaminu na kartę rowerową i motorowerową ;

6) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno wychowawczych ;

równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu wg. przyjętych norm

2. Zadania nauczyciela pełniącego dyżur:

1)       nauczyciel pełni dyżur w szkole(Na korytarzu i placu szkolnym) wg opracowanego przez nauczycieli grafiku;

2)       w czasie dyżuru nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów a w razie nieszczęśliwego wypadku udziela natychmiastowej pomocy,  powiadamia dyrekcję szkoły i rodziców, prawnych opiekunów dziecka ;

3)       rozpoczyna i kończy dyżur punktualnie w czasie i miejscu wyznaczonym w planie dyżurów ;

4)       pierwszy dyżur rozpoczyna się o godzinie 7.30, a kończy po przerwie kończącej lekcje;

5)       dyżur pełni aktywnie, śledzi czynności uczniów. Zwraca uwagę uczniom , aby nie biegali, nie hałasowali, nie popychali się, nie siadali na parapetach czy obudowach przyokiennych, nie przebywali bez potrzeby w toaletach, nie niszczyli majątku szkoły;

6)       interweniuje w razie zagrożenia bezpieczeństwa uczniów;

7)       odpowiada za stan urządzeń w miejscu dyżurów ;

8)       pilnuje czystości .

3. Bezpieczeństwo na wycieczkach, biwakach i imprezach pozaszkolnych:

1)       jeden opiekun na 30 uczniów, jeżeli grupa nie wyjeżdża poza teren i nie korzysta z publicznych środków lokomocji ;

2)       jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej ;

3)       jeden opiekun na 15 uczniów w przypadku wycieczki rowerowej;

4)       na udział w wycieczce , imprezie turystycznej poza miasto musi być wyrażona zgoda rodziców, opiekunów dziecka ;

5)       wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają najmniej na 3 dni przed wyjazdem wypełnienia karty wycieczki wraz z uzyskaniem akceptacji dyrektora szkoły ;

6)       podczas wycieczki do lasu należy uświadomić uczniom zagrożenia i zwracać uwagę na bezpieczeństwo pożarowe oraz możliwość zgubienia się w lesie ;

7)       zezwalać na kąpiel tylko na terenie kąpielisk strzeżonych pod opieką ratownika lub nauczyciela posiadającego uprawnienia, w grupach do 15 osób ;

8)       obowiązkiem każdego opiekuna grupy jest ciągłe liczenie uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca ;

9)       nie wolno organizować wyjść w teren podczas złych warunków pogodowych ( burza, gołoledź, śnieżyca ) ;

10)   kierownikiem wycieczki może być osoba posiadająca uprawnienia ( z wyjątkiem 1 – 2 godzinnych wycieczek na terenie siedziby szkoły);

11)   w razie wypadku opiekun podejmuje takie decyzje jak dyrektor szkoły i odpowiada za nie.

§ 22

Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo.

1. zapewnia się uczniom i pracownikom bezpieczne oraz higieniczne warunki pracy i nauki w czasie ich pobytu w Szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych przez Szkołę poza jej terenem.

2. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych winien zapewniać równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia i różnorodność tych zajęć.

3. Budynki Szkoły oraz przynależne do nich tereny i urządzenia winny odpowiadać ogólnym warunkom bhp:

1) powinny być odpowiednio oświetlone, ogrodzone, a pomieszczenia posiadać ogrzewanie, oświetlenie i wentylację;

2)otwory kanalizacyjne i studzienki na terenie Szkoły trwale zabezpieczone;

3) szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren Szkoły winny posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające bezpośrednie wyjście na jezdnię;

4) w razie opadów śnieżnych przejścia w obrębie Szkoły winny być oczyszczone ze śniegu.

4. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne uczniowie powinni przebywać w czasie przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu pod nadzorem nauczycieli.

5. Jeżeli miejsce, w którym mają odbywać się zajęcia lub stan techniczny urządzeń może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczyciel jest zobowiązany me dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia.

6. W pokoju nauczycielskim powinna znajdować się apteczka wyposażona w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy, a nauczyciele powinni być przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy.

7. W zajęciach z wychowania fizycznego należy zwracać uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu uczniów, dobierając ćwiczenia zakresie odpowiednim zakresie intensywności. Każdy uczeń winien posiadać odpowiednią grupę kwalifIkacyjną do zajęć z wychowania fizycznego.

8. W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci na drogach, Szkoła we współpracy z policją powinna organizować różne formy pracy sprzyjające opanowaniu ­przepisów ruchu drogowego i umiejętności poruszania się po drogach.

9. Bezpieczeństwo dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I – III w drodze do i ze szkoły zapewniają rodzice

§ 23

Prawa ucznia

Statut szkoły określa prawa ucznia, z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka, oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.

Uczeń ma prawo :

1.Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu możliwości szkoły, wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania na nie wyjaśnień i odpowiedzi.

2.Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie zasadami higieny pracy umysłowej.

3.Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.

4.Życzliwego, podmiotowego traktowania.

5.Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień.

6.Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym uczuć innych osób.

7.Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.

8.Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.

9.Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej, podanej na forum klasy oceny, zarówno z zajęć edukacyjnych jak i zachowania.

10.Znajomości zakresu materiału przedmiotowego do pisemnej kontroli.

11.Informacja o kryteriach i zasadach oceniania jakie stosuje każdy nauczyciel oraz o szczegółowych kryteriach ocen z zachowania.

12.Odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych.

13.Zgłoszenia nauczycielowi przedmiotu nieprzygotowania do lekcji 1 raz w ciągu semestru.

14.Zwrócenia się do nauczyciela o ponowne wytłumaczenie niezrozumiałych partii materiału podczas danej lekcji.

§ 24

Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek :

1.Przestrzegać postanowienia zawarte w statucie.

2.Systematyczne i aktywne uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.

3.Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów , nauczycieli i innych pracowników szkoły.

4.Dbać o porządek , ład i wspólne dobro.

5.Szanować mienie szkolne.

6.Dbać o poprawność i kulturę słowa na co dzień.

7.Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów, wystrzegać się nałogów, przestrzegać zasad higieny osobistej.

8.Współdziałać z kolegami w wykonywaniu zadań stojących przed klasą lub organizacją szkolną

9.Znać i przestrzegać regulaminy obowiązujące w szkole i zarządzenia dyrektora szkoły.

10.Godnie reprezentować szkołę w imprezach naukowych, kulturalnych, sportowych i innych organizowanych poza szkołą przez władze oświatowe.

11. Pracować nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności

12.  Mieć odrobione zadania domowe

13. Nosić podręczniki i przybory szkolne, a ich brak zgłaszać przed lekcją

14.  Prowadzić zeszyty przedmiotowe dla przedmiotów objętych nauczaniem

15.  Zachowywać cisze i porządek na lekcji

16.  Dostarczyć w ciągu 14 dni po powrocie do szkoły usprawiedliwienie nieobecności   okazując pisemną prośbę rodziców, zawierającą uzasadnienie przyczyny nieobecności.

17. Okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły tj.:

1)zachować odpowiednią postawę ucznia;

2)zachować stosowne słownictwo;

3) zwracać się w ogólnie przyjętej formie pan, pani.

18. Nosić strój szkolny:

Codziennie czysty schludny, skromny godny ucznia, nie wyzywający.

Strój galowy biała bluzka lub koszula, granatowe spodnie lub spódnica.

19.  usunięty

20. usunięty

21.Na zajęciach edukacyjnych obowiązuje ucznia całkowity zakaz makijażu: pomalowanych paznokci, farbowanych włosów oraz tatuaży. Paznokcie powinny być krótkie i czyste o naturalnym wyglądzie

22.Uczeń który nie przestrzega powyższych zasad otrzymuje ocenę naganną.

23.Uczeń ma zakaz wnoszenia i korzystania z  telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

24. Zabrania się uczniowi na terenie szkoły nagrywania dźwięku i obrazu, wykonywania zdjęć za pomocą telefonu i innych urządzeń elektronicznych.

25. Naruszenie zasad używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły powoduje zatrzymanie telefonu lub urządzenia elektronicznego przez nauczyciela i przekazanie wyłączonego urządzenia do depozytu u dyrektora szkoły.

§25

Nagrody i wyróżnienia

1.     Uczeń Szkoły Podstawowej może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

a)     rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

b)    wzorową postawę,

c)     wybitne osiągnięcia,

d)    dzielność i odwagę.

2.     Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

3.     Nagrodą może być:

a)     pochwała wychowawcy wobec klasy,

b)    pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów i nauczycieli,

c)     list pochwalny do rodziców (w klasach I-III dla wyróżniających się uczniów w nauce
i zachowaniu, w klasach IV- VIII w przypadku uzyskania przez ucznia średniej oceny końcoworocznej 4,75 i zachowania ocenionego na wzorowe lub bardzo dobre),

d)    dyplom uznania (w klasach I-III dla wyróżniających się uczniów w nauce
i zachowaniu, w klasach IV- VIII w przypadku uzyskania przez ucznia średniej oceny końcoworocznej 4,75 i zachowania ocenionego na wzorowe lub bardzo dobre),

e)     nagroda rzeczowa (upominek, książka, gra dydaktyczna lub inna, itp.) wręczana przez Dyrektora Szkoły wobec społeczności szkolnej (w klasach I-III dla wyróżniających się uczniów w nauce i zachowaniu, w klasach IV- VIII w przypadku uzyskania przez ucznia średniej oceny końcoworocznej 4,75 i zachowania ocenionego na wzorowe lub bardzo dobre),

f)     nominacja do nagrody patrona,

g)     nagroda patrona szkoły

4.     Nagrody finansowane są z budżetu szkoły, przez sponsorów oraz przez Radę Rodziców.

§ 26

  Upomnienia i kary wobec uczniów

1.     Uczeń może otrzymać upomnienie lub karę za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły lub niewłaściwe zachowanie w stosunku do kolegów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły.

2.     Wobec ucznia, który nie przestrzega Statutu Szkoły  można zastosować:

a)     upomnienie wychowawcy klasy,

b)    upomnienie lub naganę Dyrektora,

c)     zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,

d)    zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,

g)     zawiadomienie Policji w przypadku popełnienia przez ucznia czynu karalnego (np. kradzieży, bicia, zastraszania, zażywania alkoholu, narkotyków),

h)    Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesieniu ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy: nagminnie łamie przepisy statutu szkolnego.

2.Kary stosuje się w kolejności od najłagodniejszej do najsurowszej (zgodnie z uszeregowaniem statutowym).

3.O podjęciu decyzji o zastosowaniu kary zostają pisemnie powiadomieni rodzice ucznia w terminie 7 dni roboczych, przy czym za dopełnienie powyższego terminu uważa się również datę stempla pocztowego na wysłanym zawiadomieniu.

4.Rodzicom ucznia przysługuje prawo do odwołania się od kary w formie pisemnej w terminie do 7 dni roboczych od powiadomienia o wymierzonej karze.

5.Dyrektor w porozumieniu z organami szkoły rozpatruje odwołanie i w ciągu 14 dni roboczych pisemnie informuje rodziców ucznia o podjętej decyzji, która jest ostateczna.

§ 27

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

w Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli

Cele i zadania oceniania

1.     Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości oraz umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę, a także formułowaniu oceny.

2.     Oceniania zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

3.     Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

4.     informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie:

a)     udzielaniu uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

b)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

c)     dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

d)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

  Warunki oceniania

1.     Ustala się dwa semestry nauki w roku szkolnym:

a)     pierwszy – od pierwszego dnia zajęć wg rozporządzenia MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego, do rady zatwierdzającej wyniki klasyfikacji za ten semestr,

b)    drugi – od następnego dnia po radzie zatwierdzającej wyniki klasyfikacji za I semestr, do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno – wychowawczych wg rozporządzenia MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego.

Terminy ferii zimowych i letnich ustala co roku Kuratorium Oświaty.

2.     Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:

a)     wymaganiach niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;

b)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c)     warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.     Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz o kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4.     Powyższe informacje nauczyciele przekazują uczniom na pierwszych w danym roku szkolnym zajęciach, rodzicom (prawnych opiekunom) – na pierwszym zebraniu. Notatkę o tym zamieszcza się odpowiednio – w dzienniku lekcyjnym i potwierdza obecność podpisem rodzica

5.     Wymagania edukacyjne dla poszczególnych klas ze wszystkich przedmiotów są zgodne z podstawą programową. Stanowią integralną część systemu oceniania.

6.     Oceny śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania.

7.     Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

a)     oceny z zajęć edukacyjnych,

b)    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

8.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

9.   Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innych Poradni Specjalistycznych, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

10.     Istnieje możliwość zorganizowania zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów, którzy mają trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.

11. Nauczyciel nie ma prawa ustalać dodatkowych (poza wyszczególnionymi w szkolnym systemie oceniania) zasad dokonywania oceny aktywności i umiejętności uczniów.

12.  Zasady oceniania z religii / etyki regulują odrębne przepisy.

Uczniowie oddziału zerowego nie są oceniani, poddawani są jedynie diagnozie na początku i na końcu roku szkolnego.

Ocenianie w klasach I – III

1.            W klasach I-III obowiązuje ocena opisowa semestralna i końcoworoczna, natomiast oceny cząstkowe zapisywane są według ustalonego wewnątrzszkolnego kryterium oceniania:

Wspaniale,

Bardzo dobrze

Ładnie

Postaraj się bardziej

Pracuj więcej

Popraw błędy

Do oceny cząstkowej, dodaje się punkty, aby dokładniej mogły być zrozumiane zarówno przez dzieci, jak i przez rodziców

6 punktów – wspaniale

5 punktów- Bardzo dobrze

4 punkty- Ładnie

3 punkty- Postaraj się bardziej

2 punkty- Pracuj więcej

1 punkt – Popraw błędy

Każda z wyżej wymienionych ocen posiada opracowane kryteria z poszczególnych edukacji

Wewnątrzszkolny system oceniania w klasach I – III jest oparty na ocenie opisowej. W dzienniku prowadzone są zapisy z zakresu umiejętności: czytania, mówienia, pisania oraz postępów w edukacji matematycznej, przyrodniczej i artystyczno-ruchowej.

Opierając się na przyjętej formie oceniania, wprowadzono do oceny bieżącej następującą symbolikę:

w – Wspaniale (6 punktów)

Czytanie … czytasz płynnie, swoim czytaniem potrafisz zainteresować klasę, świetnie czytasz z podziałem na role, stosując odpowiednią interpunkcję głosu tak, że wszyscy z przyjemnością Cię słuchają, nie masz żadnych kłopotów ze zrozumieniem tekstu.

Mówienie… wypowiadasz się chętnie, twoje wypowiedzi są bogate, budujesz pięknie zdania, wspaniale opisujesz przedmioty, posiadasz wiedzę z różnych dziedzin życia, masz bogate słownictwo, bardzo często włączasz się w rozmowy z własnej inicjatywy.

Pisanie… dbasz o prawidłowy kształt liter i cyfr oraz prawidłowo je łączysz, zeszyty prowadzisz bardzo starannie, potrafisz samodzielnie ułożyć i napisać kilka zdań na zadany temat, twoje wypowiedzi są uporządkowane, chętnie piszesz prace dodatkowe, pisząc z pamięci lub ze słuchu nie robisz błędów, piszesz bez zarzutu, w bardzo dobrym tempie.

Umiejętności

przyrodnicze… bacznie obserwujesz przyrodę, rozumiesz konieczność ochrony środowiska, interesujesz się przyrodą i wypowiadasz się na jej temat, świetnie orientujesz się w terenie, znasz i stosujesz zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, dostrzegasz związek między warunkami życia roślin, zwierząt i ludzi a porani roku.

Umiejętności

Matematyczne – matematyka sprawia ci wiele przyjemności, wspaniale dodajesz i odejmujesz, świetnie mnożysz i dzielisz, samodzielnie rozwiązujesz trudniejsze zadania tekstowe, chętnie wykonujesz dodatkowe prace, jesteś dociekliwy i wielokrotnie proponujesz inne sposoby rozwiązywania matematycznych problemów.

Umiejętności

Artystyczno- ruchowe – chętnie bierzesz udział w ćwiczeniach i zabawach ruchowych, grach sportowych oraz rytmiczno-tanecznych, przestrzegasz zasad bezpieczeństwa i higieny, w wielu zadaniach sportowych wyróżniasz się szybkością i zwinnością, chętnie reprezentujesz klasę na różnych uroczystościach, lubisz śpiewać i tańczyć. Wiele zadowolenia sprawia ci improwizacja ruchowa, twoje prace plastyczne i techniczne są wykonane z fantazją i rozmachem, wprowadzasz nowe techniki, twoje prace wskazują, że z wyczuciem dobierasz kolory, zawsze dbasz o staranność, przejawiasz duże zdolności plastyczne, techniczne i muzyczne;

B – Bardzo dobrze (5 punktów)

Czytanie               – czytasz już wyraziście zadane teksty, rozumiesz czytany

samodzielnie tekst, uwzględniasz znaki przystankowe ładnie czytasz z podziałem na role, czytasz pełnymi zdaniami w dobrym tempie.

Mówienie – posiadasz duży zasób słów i umiesz się ładnie wypowiadać, twoje wypowiedzi są zwięzłe i komunikatywne  często włączasz się w nasze rozmowy, ładnie się wypowiadając  Twoje  wypowiedzi są poprawne pod względem stylistyki i gramatyki, umiesz redagować swobodne teksty i masz ciekawe pomysły.

Pisanie – poprawnie odtwarzasz kształt liter i cyfr oraz połączenia w wyrazie, twoje wypowiedzi pisane są uporządkowane, z reguły stosujesz zasady ortograficzne, czasem popełniasz błędy, ale starasz się je poprawić, potrafisz pisać z pamięci i ze słuchu, radzisz sobie z pisaniem nawet bardzo trudnych wyrazów,  twoje zeszyty są zwykle staranne.

Umiejętności

Przyrodnicze – potrafisz obserwować przyrodę i starasz się być jej przyjacielem, znasz swoją okolicę, umiesz obserwować zjawiska, dbasz o rośliny i wykonujesz proste czynności pielęgnacyjne, orientujesz się w terenie i znasz zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, przestrzegasz zasad higieny.

Umiejętności

matematyczne -liczenie zwykle nie sprawia ci problemów, opanowałeś tabliczkę

mnożenia i dzielenia, samodzielnie rozwiązujesz proste zadania tekstowe, potrafisz układać proste zadania, dobrze radzisz sobie z geometrią, przy obliczeniach stosujesz poznane prawa matematyczne.

Umiejętność

Artystyczno – ¬ruchowe – jesteś zwinny i poprawnie wykonujesz większość ćwiczeń gimnastycznych, przestrzegasz zasad bezpieczeństwa w czasie gier i zabaw, chętnie bierzesz udział w zabawach muzyczno¬-ruchowych, w skupieniu słuchasz muzyki, znasz piosenki poznane na zajęciach, twoje prace plastyczne i techniczne są estetyczne, zawsze dokończone, bardzo ładnie rysujesz, umiesz dobrać techniki do podanego tematu, twoje rysunki są dobrze rozplanowane i bogate w szczegóły.

Ł – Ladnie (4 punkty)

Czytanie – czytasz poprawnie zadania w dobrym tempie, nie uwzględniasz jednak siły głosu. Nie stosujesz pauz ani znaków przestankowych, rozumiesz jednak samodzielni przeczytany tekst.

Mówienie – wypowiadasz się coraz częściej pełnymi zdaniami. Stosujesz poprawne formy gramatyczne. Coraz lepiej precyzujesz własną myśli, mniej sprawnie uzasadniasz czynności i działania matematyczne oraz własne wytwory plastyczne.

Pisanie- w pisaniu poczyniłeś ogromne postępy, litery i cyfry piszesz poprawnie, coraz bardziej kształtnie, mieszcząc je w liniach, przepisujesz bez zarzutu, w dobrym tempie, ale pisanie z pamięci sprawia Ci jeszcze trochę trudności. Prace samodzielne wykonujesz spokojnie i sumiennie, jednak często oczekujesz dodatkowych wyjaśnień lub indywidualnego powtarzania poleceń i wskazówek.

Umiejętności

Przyrodnicze – znasz okolicę w której mieszkasz, potrafisz wyznaczać kierunki, umiesz samodzielnie odczytać temperaturę i właściwie rozpoznajesz rodzaje opadów, rozróżniasz wybrane gatunki roślin i wiesz jakie warunki potrzebują do życia, znasz zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.

Umiejętności

matematyczne- dość dobrze dodajesz i odejmujesz, zbyt mało czasu poświęciłeś na doskonalenie swoich umiejętności mnożenia i dzielenia, dlatego popełniasz jeszcze błędy, rozwiązujesz proste zadania tekstowe, a złożone z pomocą, masz problemy z ułożeniem treści zadania, przy obliczeniach nie zawsze stosujesz poznane prawa matematyczne.

Umiejętności

artystyczno-¬ruchowe- sprawnie wykonujesz ćwiczenia gimnastyczne, chętnie uczestniczysz w zabawach ruchowych i starasz się przestrzegać obowiązujących w nich reguł, przestrzegasz zasad bezpieczeństwa i higieny, ładnie ale niechętnie śpiewasz, potrafisz wykonać ciekawe prace plastyczno-techniczne, ale nie zawsze są one staranne.

P – Postaraj się bardziej (3 punkty)

Czytanie               – Czytasz poprawnie proste zdania, ale zwalniasz tempo w trakcie

odczytywania dłuższych wyrazów, czytaj częściej i więcej, trudniejsze wyrazy sylabizujesz, czytasz wolno, zwróć uwagę na intonację i znaki przestankowe, nie zawsze rozumiesz czytany tekst.

Mówienie – wypowiadasz się poprawnie, ale krótkimi zdaniami i najchętniej na swobodne tematy, ze względu na trudności w czytaniu nie bierzesz udziału w rozmowach dotyczących treści czytanych tekstu, potrafisz prawidłowo konstruować zdania, czasem jednak popełniasz błędy gramatyczne, jesteś mało aktywny.

Pisanie- twoje pismo nie zawsze jest staranne, piszesz szybko ale nieuważnie, niekiedy popełniasz błędy przy przepisywaniu, pisanie z pamięci czy ze słuchu sprawia ci jeszcze trudności, prace samodzielne wykonujesz dobrze, jednak często oczekujesz dodatkowych wyjaśnień lub indywidualnego powtarzania poleceń i wskazówek, zeszyty starasz się prowadzić starannie, ale pamiętaj o tym, że  błędy należy poprawiać na bieżąco, zwróć uwagę na czytelność treści w zeszycie.

Umiejętności

przyrodnicze – dostrzegasz zmiany w przyrodzie zachodzące w kolejnych porach roku  rozpoznajesz najbardziej znane warzywa i owoce, nie potrafisz jednak nazwać części roślin, nie do końca rozumiesz konieczność ochrony przyrody.

Umiejętności

matematyczne – potrafisz dodawać i odejmować, ale trudniejsze przykłady liczysz wojno, popełniając czasem błędy, rozwiązujesz zadania, jednak oczekujesz pomocy nauczyciela, unikaj liczenia na konkretach, niedokładnie opanowałeś mnożenie i dzielenie – musisz popracować nad szybkością

Umiejętności

Artystyczno-¬ruchowe- większość ćwiczeń wykonujesz poprawnie, nie zawsze jednak jesteś zdyscyplinowany, dbasz o swoje bezpieczeństwo i kolegów, lubisz zajęcia sportowe jednak za mało sobie ufasz, ładnie śpiewasz w grupie, ale samodzielnie masz trudności lubisz zabawy rytmiczno-¬ruchowe, wykonujesz prace plastyczne i techniczne, które są ciekawe ale często niedokończone, nie zawsze wykonujesz je starannie, dobrze rozmieszczasz elementy na kartce, potrafisz posługiwać się podstawowymi narzędziarni plastycznymi.

Pw – Pracuj więcej (2 punkty)

Czytanie- nie potrafisz czytać całymi wyrazami  mylisz czasem głoski,

masz trudności z łączeniem wyrazów w zdania, zbyt często sylabizujesz i stąd masz kłopoty ze zrozumieniem treści, czytasz wolno – musisz więcej ćwiczyć, korzystaj częściej z biblioteki szkolnej, nie zwracasz uwagi na znaki przestankowe, dużo kłopotów sprawiają ci trudniejsze wyrazy – szybko się zniechęcasz, stać cię na pokonanie tych trudności, tylko systematycznie ćwicz.

Mówienie- wypowiadasz się pojedynczymi wyrazami, masz ubogi zasób słownictwa, twoje samodzielne wypowiedzi są nieuporządkowane, zbyt często popełniasz błędy gramatyczne, nie wykazujesz inicjatywy w rozmowach i dyskusjach – spróbuj się zaangażować, wiem że przy odrobinie wysiłku potrafisz prawidłowo zbudować zdanie.

Pisanie- znasz 1itery, ale masz kłopoty z prawidłowym ich kształtem oraz łączeniem, często nie mieścisz się w liniaturze, popełniasz wiele  błędów podczas pisania z pamięci lub ze słuchu – spróbuj uważniej przyglądać się wyrazom i zapamiętuj je, zdarza  się że, popełniasz błędy przy przepisywaniu, częściej korzystaj ze słownika twoje zeszyty są mało estetyczne, wiele w nich pomyłek, skreśleń i braków.

Umiejętności

przyrodnicze- zjawiska przyrodnicze nie wzbudzają twojego zainteresowania, znasz wiele gatunków roślin i zwierząt, słabo posługujesz się mapą, me zawsze przestrzegasz zasad higieny.

Umiejętności

matematyczne- z wielkim trudem radzisz sobie z podstawowymi działaniami

matematycznymi, masz kłopoty z rozwiązaniem prostych zadań tekstowych, bardzo wolno liczysz, masz trudności z pamięciowymi działaniami, a w szczególnie z dzieleniem, mylisz kolejność wykonywania działań. Zadania tekstowe układasz tylko z pomocą nauczyciela.

Umiejętności

Artystyczno– ruchowe – brakuje ci chęci do aktywnego uczestnictwa w grach i zabawach, nie wszystkie ćwiczenia wykonujesz poprawnie, msz kłopoty z pamięciowym opanowaniem treści

Pb – Popraw błędy (1 punkt)

Czytanie                -znasz litery, lecz czytając wyrazy  często się mylisz, czytasz tekst

głoskując, masz kłopoty z czytaniem sylabami – ćwicz więcej .,śpiewając sylaby”, gdy czytasz sam zniekształcasz lub odgadujesz wyrazy, często nie rozumiesz czytanego tekstu, wiesz, że  czytanie  jest dla ciebie ciężką pracą, ale tylko ćwicząc możesz je usprawnić.

Mówienie- mówisz cicho i nied1ętnie, bardzo rzadko zgłaszasz się, a  zapytany odpowiadasz jednym wyrazem, lub wcale, staraj się w1ączyć do naszych rozmów, słuchaj wypowiedzi kolegów, wzorując się na nich, masz ubogi zasób słownictwa.

Pisanie – niestarannie i nieczytelnie, a twoje litery są różnej wielkości, robisz stanowczo za dużo błędów w pisaniu ze słuchu., z pamięci, czy nawet przy przepisywaniu z tablicy, często nie wykonujesz prac domowych, prace samodzielne wykonane są z błędami; nie wkładasz w nie żadnego wysiłku.

Umiejętności

Przyrodnicze- zjawiska przyrodnicze nie wzbudzają twojego zainteresowania, dlatego niechętnie je obserwujesz i nie potrafisz ich analizować,

opisywać czy wyjaśniać, nie znasz sposobów ochrony środowiska, nic potrafisz posługiwać się mapą, rozpoznajesz bardzo niewiele gatunków roślin i zwierząt, nie opanowałeś większości zasad bezpieczeństwa, nie umiesz rozróżnić elementów środowiska.

Umiejętności

matematyczne – nie radzisz sobie z dodawaniem i odejmowaniem, nie opanowałeś tabliczki mnożenia i dzielenia, nie potrafisz jeszcze rozwiązywać prostych zadań z treścią, nie powtarzasz żadnych wiadomości, w twoich ćwiczeniach jest coraz więcej błędów.

Umiejętności

artystyczno -¬ ruchowe- unikasz zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych, często zapominasz o stroju do ćwiczeń i materiałów potrzebnych na zajęcia, masz trudności w posługiwaniu się niektórymi narzędziami, większość zadań muzycznych wykonujesz niechętnie, nie opanowałeś wszystkich piosenek, bardzo często się zniechęcasz przy wykonywaniu prac plastycznych i technicznych, twoje rysunki  są nieestetyczne i bardzo ubogie – postaraj się przynajmniej odprowadzić je do końca.

2.     Przy ocenie opisowej uwzględnia się:

a)     rozwój emocjonalno – społeczny, w tym między innymi:

–         pokonywanie problemów,

–         poziom adaptacji do życia w klasie i w szkole,

–         aktywność na zajęciach,

–         obowiązkowość,

–         pracę w grupie,

–         samodzielność,

b)    edukację polonistyczną,

c)     edukację matematyczną,

d)    edukację artystyczną,

e)     edukację przyrodniczą,

f)      zainteresowania ucznia – od klasy drugiej,

g)     sprawność fizyczną dziecka – od klasy trzeciej:

3.     Ocenianiu podlegają wykonywane samodzielnie w klasie i w domu prace praktyczne, indywidualne lub grupowe, wypowiedzi ustne i pisemne, zeszyty, testy kontrolne, karty pracy projekty, prezentacje,.

4.     W trakcie trwania roku szkolnego nauczyciel może zadawać prace domowe, w formie ustnej lub pisemnej.

5.     Nauczyciel sprawdza pracę domową w następujący sposób:

a)     poprawia pracę każdego ucznia w terminie do trzech dni,

b)    sprawdza wybrane prace,

c)     sprawdza i dokonuje korekty prac wspólnie ze wszystkimi uczniami,

d)    kontrolując czytanie wybiórczo każdego dnia,

e)     sprawdza ustne prace domowe (recytacja, wypowiedzi kilkuzdaniowe) w terminie wcześniej uzgodnionym z uczniami,

f)      w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach nauczyciel może sprawdzić pracę ustną indywidualnie z uczniem.

6.     Kontrolę czytania nauczyciel przeprowadza w czasie zajęć, a u uczniów mających trudności w czytaniu na zajęciach wyrównawczych lub indywidualnie.

7.     W karcie postępów ucznia nauczyciel odnotowuje charakterystyczne cechy czytania:

a)     czytanie głoskami, sylabami, całymi wyrazami,

b)    z naturalną intonacją,

c)     czytanie ciche, głośne, ze zrozumieniem,

d)    poprawne, płynne, wyraziste.

8.     Nauczyciel może stosować sprawdziany (testy):

a)     z zakresu edukacji matematycznej po każdym omówionym dziale materiału,

b)    przynajmniej dwa razy w semestrze z zakresu edukacji polonistyczno – środowiskowej (test łączony),

c)     na koniec każdego semestru sprawdziany kontrolne:

–         matematyczny,

–         polonistyczno – środowiskowy,

9. Pisanie z pamięci w klasie pierwszej od drugiego semestru i w klasie drugiej w pierwszym semestrze,

10. Pisanie ze słuchu raz w miesiącu po wcześniejszym opracowaniu zestawu wyrazów trudnych, począwszy od drugiego semestru klasy drugiej.

11. Dopuszcza się za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) możliwość przeprowadzania sprawdzianów kompetencji opracowanych  przez instytucje zewnętrzne.

12. Każdy sprawdzian zawiera ściśle określoną punktację i jest oceniany. słowami:

a)     wspaniale – 6 punktów,

b)    bardzo dobrze – 5 punktów,

c)     ładnie – 4 punkty,

d)    postaraj się bardziej – 3 punkty,

e)  pracuj więcej – 2 punkty,

f) popraw błędy – 1 punkt,

13. Poprawiony sprawdzian nauczyciel musi oddać w terminie tygodnia od daty jego przeprowadzenia.

14. Sprawdziany przygotowuje nauczyciel uczący, osoba wcześniej wyznaczona przez dyrektora lub zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego.

15. Każdy sprawdzian musi być zapowiedziany i poprzedzony zajęciami utrwalającymi.

16. Jeśli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie są zadowoleni z wyników osiągniętych na sprawdzianie (teście) mają prawo poinformować o tym nauczyciela, a ten w ciągu tygodnia od daty oddania sprawdzianu ma obowiązek powtórzyć test z tego samego zakresu materiału. Poprawiać można jedynie sprawdziany śródsemestralne i każdy tylko raz.

17. Nauczyciel kształcenia zintegrowanego w ocenianiu posługuje się:

a)     dziennikiem lekcyjnym,

b)    zeszytem bieżącej obserwacji uczniów danej klasy,

c)     kartą oceny opisowej,

18.     Przez cały rok szkolny nauczyciel gromadzi w teczkach prace dzieci

(karty pracy, wybrane prace plastyczne, zeszyty, sprawdziany) oraz prowadzi zeszyt bieżącej obserwacji uczniów, gdzie notuje szczegółowe spostrzeżenia i uwagi dotyczące postępów dziecka w nauce, jego zachowania, sposobu wykonania prac, indywidualnych cech ucznia, udziału w zajęciach, pracy domowej, itp. Każda z takich notatek winna być opatrzona datą.

19.     Rodzice (prawni opiekunowie) w wyznaczonym przez nauczyciela terminie mogą uzyskać informacje o dziecku  , mają wgląd w teczkę prac oraz mogą być powiadamiani informacją w dzienniczku uczniowskim, gdy zaistnieje taka konieczność lub na ich życzenie. Wymianie informacji o dziecku mogą  służyć  zebrania i dni otwarte.

20.     Na tydzień przed klasyfikacją śródroczną  i roczną nauczyciel wypełnia szczegółową ocenę opisową ucznia. Oryginał arkusza śródrocznej oceny opisowej otrzymują rodzice dziecka (prawni opiekunowie). Śródroczna i roczna ocena opisowa jest zróżnicowana dla każdego poziomu nauczania. Opisowa ocena klasyfikacyjna roczna jest wpisywana przez nauczyciela w dzienniku szkolnym, arkuszu ocen i na świadectwie ucznia po sklasyfikowaniu ucznia przez Radę Pedagogiczną.

21.     Wszystkie karty są gromadzone w ciągu trzech lat nauki, jako dokumentacja własna ucznia.

22.     Wszelkie uwagi dotyczące oceniania dziecka rodzice (prawni opiekunowie) winni kierować do nauczyciela uczącego, a w dalszej kolejności do Dyrekcji Szkoły.

Ocena zachowania w kl. I – III

1.     Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

a)     funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

b)    respektowanie zasad współżycia społecznego,

c)     przestrzeganie norm etycznych.

2.     W zakresie wypełniania obowiązków szkolnych ocenia się:

a)     systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia,

b)    każdorazowe usprawiedliwianie spóźnień i nieobecności (w terminie 14 dni),

c)     systematyczne przygotowywanie się do zajęć,

d)    systematyczne odrabianie prac domowych,

e)     czynny udział w zajęciach,

f)      aktywną pracę w grupie,

g)     umiejętność współpracy w grupie,

h)     chęci i wysiłek wkładane w realizowaną pracę,

i)       utrzymywanie porządku wokół siebie,

j)       rozwijanie własnych zainteresowań.

3.     W zakresie udziału w życiu klasy i szkoły bierze się pod uwagę:

a)     czynny udział w imprezach klasowych i szkolnych,

b)    wypełnianie obowiązków dyżurnego,

c)     wywiązywanie się z podjętych zadań i zobowiązań,

d)    czynny udział w organizacjach uczniowskich (samorząd, sekcje klasowe),

e)     pomoc koleżeńska.

4.     W zakresie kultury osobistej ocenie podlega:

a)     używanie właściwych, słownych form grzecznościowych,

b)    kulturalny sposób bycia w szkole i poza nią,

c)     uczciwość w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,

d)    dbanie o higienę osobistą i zmianę obuwia,

e)     poszanowanie mienia społecznego,

f)      tolerancja wobec innych

5.     Ustalenie oceny zachowania jest jawne.

6.     Oceniając zachowanie ucznia, nauczyciel opiera się na obserwacjach własnych i innych pracowników szkoły oraz opinii zespołu klasowego.

7. Informacje o zachowaniu dziecka nauczyciel może przekazać w formie ustnej na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) lub w formie zawiadomienia pisemnego w dzienniczku. Zachowanie uczniów w klasie jest omawiane na zebraniach rodzicielskich i w czasie spotkań indywidualnych tzw. dni otwartych. Nauczyciel sporządza notatki informacyjne w zeszycie bieżącej obserwacji uczniów swojej klasy.

8. W październiku, grudniu, marcu oraz w maju nauczyciel nanosi informacje o zachowaniu dziecka. Na tydzień przed klasyfikacją śródroczną i roczną wypełnia kartę oceny opisowej ucznia, w której opisuje wybrane problemy dotyczące zachowania dziecka.

Warunki promocji w kl. I –III

1.     Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2.     Uczeń klas I – III szkoły podstawowej może pozostać na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną albo inną Poradnię Specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). Przynajmniej trzy miesiące przed zakończeniem roku szkolnego rodzice dziecka (prawni opiekunowie) powinni być poinformowani o tym, że uczeń ma bardzo duże trudności z opanowaniem wiedzy i umiejętności umożliwiających mu dalszą naukę. Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają uzyskanie tej informacji podpisem w dzienniku lekcyjnym. Nauczyciel i rodzice (prawni opiekunowie) powinni udzielić wszelkiej możliwej pomocy uczniowi w przezwyciężeniu zaległości. Jeśli nie przyniesie to oczekiwanych rezultatów, nauczyciel najpóźniej na miesiąc przed radą klasyfikacyjną, powinien skierować ucznia za zgodą rodzica (prawnego opiekuna) do lekarza, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub Poradni Specjalistycznej, aby uzyskać w kwestii promocji ucznia stosowną opinię. Na jej podstawie rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają, w formie pisemnej, zgodę na pozostawienie dziecka na drugi rok i podpisaną przekazują wychowawcy najpóźniej dzień przed radą klasyfikacyjną. W przypadku, jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) nie wyrażają zgody na pozostawienie dziecka w tej samej klasie, mimo zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Poradni Specjalistycznej lub lekarza, powiadamiają o tym w formie pisemnej wychowawcę klasy. Wychowawca przedstawia decyzję rodziców (prawnych opiekunów) na radzie klasyfikacyjnej. W przypadku rozbieżności zdań rodziców (prawnych opiekunów) i nauczyciela dotyczących promocji dziecka głos decydujący mają rodzice (prawni opiekunowie). Nauczyciel i rodzice (prawni opiekunowie) obowiązani są wtedy wyrazić swoją opinię w formie pisemnej. Uchwała Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

3.     W klasach I – III na koniec roku szkolnego dziecko otrzymuje świadectwo opisowe z wyszczególnieniem na nim wybitnych osiągnięć (np. uzyskanie I miejsca w konkursach szkolnych, wyróżnienia w konkursach pozaszkolnyc

  Ocenianie w klasach IV – VIII

1.     W klasach IV – VIII ustala się następujące poziomy wymagań:

konieczne – (na stopień dopuszczający) obejmują wiadomości i umiejętności niezbędne w dalszej edukacji, potrzebne w życiu. Wskazują na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określanych w podstawie programowej.

podstawowe – (na stopień dostateczny) obejmują wiadomości i umiejętności najważniejsze z punktu widzenia potrzeb edukacji, proste, łatwe do opanowania przez uczniów przeciętnie uzdolnionych, często powtarzane i utrwalane.

rozszerzające – (na stopień dobry) obejmują wiadomości i umiejętności mniej przystępne i bardziej złożone.

dopełniające – (na stopień bardzo dobry) obejmują pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, wymagające korzystania z różnych źródeł wiedzy.

wykraczające – (na stopień celujący) obejmują wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, wynikają z indywidualnych zainteresowań ucznia;

2.     Ocenę celującą śródroczną lub roczną może otrzymać uczeń, który spełnia przynajmniej 3 warunki:

a)     posiada rozległą wiedzę z danego przedmiotu nauczania, potrafi ją zastosować w praktyce, wnioskuje samodzielnie, wykonuje różnorodne zadania i ćwiczenia o dużym stopniu trudności;

b)    odznacza się wyjątkową pilnością, systematycznością, samodzielnością myślenia, stale poszerza swe wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu nauczania;

c)     w ciągu semestru uczeń uzyskuje oceny cząstkowe przeważnie bardzo dobre i celujące, a ocena śródroczna to co najmniej ocena bardzo dobra;

d)    odnosi znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych:

–         konkurs szkolny – I miejsce

–         konkurs gminny – miejsce w pierwszej dziesiątce

–         konkurs wojewódzki – miejsce w pierwszej dwudziestce

–         konkurs ogólnopolski – miejsce w pierwszej setce

–         konkurs międzynarodowy – wyróżnienie, wysoko punktowane miejsce

e)     wyróżnia się szczególnymi osiągnięciami sportowymi:

–         uzyskał tytuł „Najlepszy Uczeń – Sportowiec”,

–         zajął wysoko punktowane miejsce w zawodach gminnych, krajowych, międzynarodowych,

–         godnie reprezentuje szkołę, odznacza się kulturą osobistą, w rozgrywkach sportowych stosuje zasady fair play.

3.     Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

4.     Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

5.     Uczniowie klasy czwartej nie otrzymują ocen niedostatecznych w pierwszym miesiącu nauki.

6.     Oceny bieżące (cząstkowe) uczeń może otrzymywać za:

a)     odpowiedzi ustne, w których oceniana jest zawartość merytoryczna, samodzielność wnioskowania, umiejętność analizy i syntezy faktów,

b)    kartkówki, w których oceniana jest wiedza merytoryczna, w przypadku j. polskiego także poprawność językowa i ortograficzna; mogą odbywać się nawet na każdej lekcji i z każdego przedmiotu, obejmują zakresem jedno zagadnienie lub konkretny temat z ostatnich trzech lekcji, czas trwania do 15 minut; muszą być ocenione i zwrócone uczniom w ciągu tygodnia,

c)     prace klasowe, sprawdziany – w tym testy – (pamięć świeża),

w których oceniana jest umiejętność logicznego myślenia, zrozumienie tematu i umiejętność rozwiązywania problemów oraz poprawność językowa i ortograficzna, jej bogactwo i estetyka; mogą odbywać: się tylko raz w ciągu dnia, ale nie więcej niż trzy razy w tygodniu, zapowiedziane na tydzień wcześniej, z uprzednio utrwalonej i powtórzonej partii materiału, czas trwania do dwóch godzin lekcyjnych; muszą być zwrócone w ciągu dwóch tygodni; nie można ich przeprowadzać na pierwszej lekcji po długiej nieobecności nauczyciela i po długiej przerwie od zajęć lekcyjnych (np. ferie). Uczeń ma prawo poprawić ocenę z (pracy klasowej, sprawdzianu każdorazowo tylko jeden raz, (ale nie na ocenę celującą), przy czym pozostaje ocena z poprawy, nawet jeśli jest ona niższa od uzyskanej pierwotnie. Poprawa pracy może być dokonana w terminie uzgodnionym z nauczycielem, w ciągu tygodnia od momentu oddania danej pracy, po lekcjach.

d)    sprawdziany śródroczne i roczne (pamięć trwała), w których oceniana jest zawartość merytoryczną koniecznej do opanowania w danym semestrze (roku) partii materiału, mogą odbywać się tylko z języka polskiego i matematyki, w odstępie tygodnia, czas trwania do dwóch godzin lekcyjnych,

e)     prace literackie, w których oceniane jest zrozumienie tematu, dobór i jakość materiału literackiego, kompozycja, układ graficzny, poprawność językowa(składniowa, frazeologiczna, słownikowa, ortograficzna, interpunkcyjna), bogactwo języka, estetyka prac, muszą odbyć się minimum dwie w ciągu jednego semestru,

f)      pracę na lekcji, w której oceniana jest aktywność ucznia, pomysłowość i oryginalność w rozwiązywaniu zadań oraz problemów, umiejętność samodzielnego myślenia, wnioskowania, przedstawiania własnych sądów oraz ich uzasadniania, umiejętność pracy w zespole,

g)     prace domowe, projekty, prezentacje, opracowania w których oceniany jest poziom opanowania wiadomości zdobytych na lekcji lub inicjatywa twórcza ucznia, mogą być zadawane z każdego przedmiotu, nauczyciel może sprawdzać prace domowe w następujący sposób:

–         wybiórczo na ocenę podczas lekcji, jak również po zajęciach,

–         poprzez głośne odczytanie przez ucznia,

–         wspólnie z całą klasą.

– Prace domowe nie zawsze muszą być ocenione.

h)     sukcesy osiągnięte w konkursach przedmiotowych.

7.     Nauczyciel może ocenić jedną oceną w każdym semestrze pilność, aktywność i pracowitość ucznia.

8.     Nauczyciel może ocenić dodatkowe prace ucznia wykonane z własnej inicjatywy i traktować tę ocenę jako bieżącą (cząstkową).

9.     Uczeń może wykonywać prace dodatkowe na zlecenie nauczyciela (tzw. prace nadobowiązkowe) z różnych zajęć. Prace te muszą być oddawane przez ucznia w określonym terminie. Praca oddana po terminie jest również oceniana, ale ocena ma charakter tylko informacyjny i nie ma wpływu na ocenę śródroczną lub roczną. Prace dodatkowe mogą być zaprezentowane na wystawach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych, mogą służyć jako pomoc dydaktyczna lub być oddane uczniowi

10.Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

12. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Prace nie mogą być podawane do domu ucznia. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane:

1) uczniowi podczas zajęć edukacyjnych, na których prace są omawiane przez nauczyciela lub na konsultacjach dla ucznia lub w innym terminie ustalonym z nauczycielem;

2) rodzicom podczas zebrań albo indywidualnych spotkań z rodzicami.

13. Prace wewnątrzszkolne i dokumentacja dotycząca oceniania nie mogą być kopiowane lub powielane.

14. Informacje dotyczące przebiegu i wyników procesu oceniania są poufne dla osób postronnych. Za osoby postronne nie uważa się pracowników pedagogicznych szkoły, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz uczniów tej samej klasy.

15. Okres przechowywania dokumentacji związanej z ocenianiem określają odrębne przepisy. W przypadkach nimi nie uregulowanych (np. dotyczących pisemnych prac kontrolnych, kart obserwacji) okres ten nie może być krótszy niż do końca roku szkolnego

16. Prace pisemne powinny zawierać recenzję, tłumaczącą ocenę, podkreślającą zalety pracy oraz informującą o tym, co należy poprawić, nad czym należy jeszcze popracować.

17. Uczeń, który jest często nieobecny na zajęciach, może uzupełnić braki poprzez indywidualne konsultacje z nauczycielem, uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych lub zorganizowanie pomocy koleżeńskiej w klasie. Uczeń taki może zaliczyć daną partię materiału w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem.

18. Zeszyty przedmiotowe i ćwiczeń są prowadzone wtedy, gdy nauczyciel ustalił ich funkcjonowanie. Mogą być kontrolowane przez nauczycieli pod względem poprawności merytorycznej, ortograficznej i estetyki.

19. Nauczyciel ma prawo obniżyć uczniom ocenę, jeśli udokumentuje, że praca jest odpisana od kolegi, przepisana z określonego źródła, lub jeśli podczas pisania pracy klasowej, sprawdzianu lub kartkówki uczeń będzie korzystał z niedozwolonych źródeł.

20. Nauczyciel ma prawo podwyższyć ocenę, jeśli uczeń wykaże się wyjątkową oryginalnością w rozwiązaniu danego zagadnienia, lub jeśli praca wykracza znacznie ponad poziom prezentowany dotychczas (np. ucznia mającego niewielkie możliwości, potwierdzone orzeczeniem odpowiedniej Poradni).

21. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

22.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Uczeń ubiegający się o zwolnienie z powyższych zajęć od początku roku szkolnego składa wniosek do dyrektora szkoły najpóźniej do 30 września.. Uczeń, który uzyskał opinię lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w powyższych zajęciach w trakcie trwania roku szkolnego składa wniosek do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od daty otrzymania opinii.. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

23. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.

24. W przypadku ucznia zwolnionego z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

25. Ilość ocen w semestrze zależy od rodzaju zajęć edukacyjnych. Uczeń powinien otrzymać minimum trzy oceny bieżące (cząstkowe), które posłużą do wystawienia oceny śródrocznej i minimum sześć do wystawienia oceny rocznej.

Warunki uzyskiwania  promocji w klasach IV – VIII

1.     Ustala się ocenę śródroczną na koniec pierwszego semestru oraz ocenę roczną na koniec drugiego semestru.

2.     Ocena śródroczna i oceny bieżące (cząstkowe) zawierają się w skali 14 – stopniowej, natomiast skala ocen rocznych jest 6 – stopniowa

Skala 14 – stopniowa obejmuje oceny:

6 , 5+ , 5 , 5- , 4+, 4 , 4- , 3+ , 3 , 3- , 2+ , 2 , 2- , 1

Skala 6 – stopniowa obejmuje oceny:

6, 5, 4, 3, 2, 1

Właściwe nazewnictwo ocen przedstawia się następująco:

Stopień celujący – 6

Stopień bardzo dobry – 5

Stopień dobry – 4

Stopień dostateczny – 3

Stopień dopuszczający – 2

Stopień niedostateczny – 1

3. Aktywność ucznia na lekcji jest nagradzana „plusami”. Za 3 zgromadzone „plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie dodatkowych zadań, aktywną pracę w grupach.

Uczeń może otrzymać również „minusa”, jeżeli w trakcie lekcji nie udzieli poprawnej odpowiedzi lub nie będzie umiał wykorzystać poznanych wcześniej wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań. Za 3 zgromadzone ‚minusy” uczeń otrzymuję ocenę niedostateczna.

4.     Klasyfikacja śródroczna i roczna polegają na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu oceny śródrocznej i rocznej w skali przedstawionej wyżej.

5.     Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

6.     Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

7.     Oceny śródroczne i roczne nie są średnią arytmetyczną ocen bieżących (cząstkowych). O ocenie decydują:

a)     oceny z samodzielnej pracy ucznia (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, ćwiczenia wykonane na zajęciach),

b)    oceny mające charakter wspomagający (np. prace domowe, czytanie, recytacja, aktywność na lekcji, prace dodatkowe).

8.     Jeżeli w klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

9.     Począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem,

iż uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy klasy programowo najwyższej).

10.     Uczeń nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę, jeśli nie spełni powyższych wymagań.

11. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

12. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli: w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej

13. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.

14. Na 2 tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, a o ocenach niedostatecznych, nieodpowiednich i nagannych na miesiąc wcześniej(w przypadku klasyfikacji rocznej o wszystkich przewidywanych ocenach zachowania). Informacja zostaje przekazana rodzicom (prawnym opiekunom) w dzienniczku ucznia z podpisem nauczyciela – wychowawcy i datą. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek potwierdzić własnoręcznym podpisem przyjęcie informacji. Ponadto mogą otrzymać dodatkowe informacje i wyjaśnienia podczas zebrania klasowego lub dnia otwartego, o terminach których rodzice (prawni opiekunowie) zostają powiadomieni na początku roku szkolnego.

15. Ustalona przez nauczyciela ocena roczna klasyfikacyjna niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego .

Warunki weryfikacji ocen

1.     Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

2.     W przypadku choroby nauczyciela, uniemożliwiającej mu wystawienie ocen,  ustala je wyznaczony przez Dyrektora Szkoły nauczyciel tego samego przedmiotu lub wychowawca.

3.     Uczeń ma prawo wystąpić z pisemną prośbą do Dyrektora Szkoły o zweryfikowanie oceny z przedmiotu, jeśli jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców (prawnych opiekunów) ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna (roczna) jest zaniżona. Prawo to nie przysługuje uczniom, którzy uzyskali oceny niedostateczne z dwóch lub więcej przedmiotów. O weryfikację oceny z przedmiotu dla ucznia może wystąpić Dyrektor Szkoły, jeśli stwierdzi, iż ocena ta została wystawiona niezgodnie z zasadami WSO. W wyniku weryfikacji ocena może zwiększyć się tylko o jeden stopień. Nie można poprawiać oceny na celującą.

4.     Weryfikacja oceny na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) może odbywać się w obecności innego nauczyciela tego samego przedmiotu, rodzica (prawnego opiekuna) lub wychowawcy.

5.     Formę weryfikacji oceny (ustną lub pisemną) wybiera uczeń. Wyjątkiem są zajęcia z języka polskiego i języka obcego, gdzie poprawa powinna mieć formę pisemną i ustną oraz zajęcia: muzyka, plastyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, z których poprawa powinna mieć formę ćwiczeń praktycznych.

6.     Termin złożenia pisemnej prośby o weryfikację oceny upływa w ciągu dwóch dni nauki od momentu ustalenia przez nauczyciela przedmiotu oceny śródrocznej (rocznej).

7.     Przed weryfikacją nauczyciel przedmiotu przygotowujący zadania dla ucznia, ma obowiązek przedstawić w formie pisemnej wymagania edukacyjne na ocenę, o którą uczeń występuje.

8.     Po przeprowadzeniu weryfikacji nauczyciel przedmiotu przekazuje całą dokumentację wychowawcy. Dokumentację weryfikacji przechowuje wychowawca ucznia przez okres jednego roku.

9.     Jeżeli w wyniku weryfikacji uczeń otrzyma niższą notę pozostaje ocena wystawiona przez nauczyciela.

Warunki promocji ucznia w kl. IV –VIII  i  sposoby zdawania egzaminu poprawkowego

1.     W klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

2.     Uczeń, który chce przystąpić do egzaminu poprawkowego musi wystąpić do Dyrektora Szkoły (za pośrednictwem rodziców lub prawnych opiekunów)  z pisemną prośbą, najpóźniej na dzień przed zatwierdzeniem klasyfikacji.

3.     Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki, techniki, plastyki, muzyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

4.     W wyniku egzaminu uczeń może poprawić ocenę tylko na dopuszczającą.

5.     Termin egzaminu wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6.     Egzamin poprawkowy przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład Komisji wchodzą:

a)     Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako Przewodniczący Komisji,

b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, (na prośbę nauczyciela lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może zwolnić nauczyciela z udziału w pracach Komisji i powołać jako osobę egzaminującą innego nauczyciela tych zajęć edukacyjnych ze Szkoły  lub z innej szkoły podstawowej w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły),

c)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek Komisji.

7.     Przed zakończeniem zajęć edukacyjnych, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) muszą zostać powiadomieni o terminie egzaminu oraz o wymaganiach edukacyjnych z przedmiotu, którego egzamin będzie dotyczył i potwierdzić to swoim podpisem.

8.     Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

a)     termin egzaminu,

b)    skład Komisji,

c)     pytania egzaminacyjne,

d)    wynik egzaminu,

e)     ocenę ustaloną przez Komisję.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9.     Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie (nie później niż do końca września), określonym przez Dyrektora Szkoły.

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem, iż uwzględniając jego możliwości edukacyjne Rada Pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

11. W ciągu 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić do Dyrektora Szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Po upływie 5 dni od dnia egzaminu ocena ustalona przez Komisję jest ostateczna.

Sposoby zdawania egzaminu klasyfikacyjnego

1.     Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.     Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.     Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej  na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.     Uczeń, który chce przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, musi wystąpić do Dyrektora Szkoły z pisemną prośbą najpóźniej dzień przed zatwierdzeniem klasyfikacji śródrocznej (rocznej).

5.     Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a)     realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki

b)    spełniający obowiązek szkolny poza szkołą

6.     Egzamin nie obejmuje techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

7.     W przypadku opisanym w punkcie b:

a)     nie ustala się w tym wypadku oceny zachowania

b)    egzamin przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą

c)     w skład Komisji wchodzą ; Dyrektor Szkoły albo inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze, nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy,

d)    przewodniczący Komisji uzgadnia z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, ilość zajęć edukacyjnych z których uczeń może zdawać w ciągu jednego dnia.

8.     Termin egzaminu klasyfikacyjnego po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) wyznacza Dyrektor Szkoły: dla ucznia niesklasyfikowanego w I semestrze najwcześniej tydzień po feriach zimowych, najpóźniej na dwa miesiące przed klasyfikacją końcoworoczną; dla ucznia nieklasyfikowanego w II semestrze lub w ciągu roku w ostatnim tygodniu ferii letnich.

9.     W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów  – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

10. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, techniki, plastyki, muzyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

a)     Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć,

b)    na prośbę nauczyciela lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może zwolnić nauczyciela z udziału w egzaminie i powołać jako osobę egzaminującą innego nauczyciela tych zajęć edukacyjnych ze Szkoły lub nauczyciela innej szkoły podstawowej w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły).

11. Przed feriami zimowymi (w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego za I semestr) lub przed zakończeniem zajęć edukacyjnych (w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego za II semestr lub cały rok) uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) muszą zostać powiadomieni przez wychowawcę o terminie egzaminu oraz o wymaganiach edukacyjnych z przedmiotu, którego egzamin będzie dotyczył i powinni potwierdzić to swoim podpisem.

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

a)     imiona i nazwiska nauczycieli a w przypadku ust. 5 pkt. b skład Komisji,

b)    termin egzaminu,

c)     pytania egzaminacyjne,

d)    wynik egzaminu oraz uzyskane oceny.

13. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

14. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie (najbliższym z możliwych), określonym przez Dyrektora Szkoły.

15. Ocena roczna niedostateczna uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego  może być zmieniona tylko podczas egzaminu poprawkowego. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „nieklasyfikowany”.

17. Jeżeli w klasie, do której zostaje przyjęty uczeń, naucza się innego języka obcego niż ten, którego się uczył w poprzedniej szkole, uczeń może:

a)     uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego,

b)    kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole,

c)     uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.

18. Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego, jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego, z tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez Dyrektora Szkoły, a w przypadku, gdy Dyrektor nie może zapewnić nauczyciela danego języka przez Dyrektora innej szkoły. W takim wypadku egzamin musi się odbyć najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją śródroczną (końcoworoczną).

19. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej otrzymuje ocenę zachowania nieodpowiednią.

Ocena z zachowania w klasach IV – VIII

1.     Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności :

a)     wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b)    postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły,

c)     dbałość o piękno mowy ojczystej,

d)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,

e)     godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

f)      okazywanie szacunku innym osobom,

g)     przeciwstawianie się przejawom agresji, przemocy i wulgarności.

2.     Śródroczną i roczna ocenę zachowania, począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali:

a)     wzorowe – gdy uczeń przykładnie spełnia wymagania zawarte w  treści oceny, a ponadto wyróżnia się uczynnością, taktem, odpowiedzialnością, inicjatywą na rzecz klasy, szkoły, środowiska, jest wzorem dla innych,

b)    bardzo dobre – gdy uczeń spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny bez zastrzeżeń oraz wyróżnia się w realizacji niektórych elementów, jest obowiązkowy, życzliwy, gotów do działań na rzecz innych,

c)     dobre – gdy zachowania ucznia w szkole i poza nią nie budzi zastrzeżeń,

d)    poprawne – gdy zachowania ucznia czasami budzą krytyczne uwagi nauczycieli, innych pracowników szkoły, uczniów, przedstawicieli środowiska lokalnego, a zastrzeżenia wobec niego zostały sformułowane pisemnie lub ustnie i potwierdzone przez wychowawcę klasy,

e)     nieodpowiednie – gdy uczeń często uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny, narusza zasady kultury lub współżycia społecznego, zastrzeżenia wobec niego zostały sformułowane pisemnie i potwierdzone przez wychowawcę klasy,

f)      naganne – gdy uczeń rażąco uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny, nie wykazuje chęci poprawy swojego zachowania pomimo zastosowania środków i metod wychowawczych przez dom, szkołę i inne placówki wspierające szkołę w działaniach wychowawczych, zastrzeżenia wobec niego zostały sformułowane pisemnie i potwierdzone przez wychowawcę klasy.

3.     Naruszenie zasad kultury i współżycia społecznego to:

a)     nieodpowiednie zachowanie na zajęciach (niewykonywanie poleceń nauczyciela, uniemożliwianie prowadzenia zajęć, dokuczanie kolegom, używanie słownictwa uznawanego za wulgarne),

b)    opuszczenie bez usprawiedliwienia (termin usprawiedliwień 14 dni) 15 godzin zajęć (3 dni zajęć edukacyjnych),

c)     częste spóźnienia na zajęcia edukacyjne,

d)    nagminne nieprzestrzeganie zmiany obuwia,

e)     wychodzenie poza teren szkoły w czasie trwania zajęć szkolnych,

f)      udowodnione kłamstwo, oszczerstwo, pomówienie wobec kolegi lub osoby dorosłej,

g)     tzw. „podwójna moralność”; uczeń zachowuje się wzorowo, gdy wyczuwa własną korzyść, a ordynarnie i brutalnie wobec ludzi, na których mu nie zależy,

h)     systematyczne unikanie klasówek i sprawdzianów (zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem),

i)       lekceważenie przepisów BHP i Zarządzeń Dyrektora w tym zakresie.

4.     Rażące naruszenie zasad kultury i współżycia społecznego to:

a)     celowe niszczenie mienia społecznego w szkole i poza nią,

b)    zażywanie środków szkodliwych (papierosy, alkohol, narkotyki),

c)     niewłaściwe zachowania w stosunku do innych (bicie, znęcanie się, zastraszanie),

d)    dokonywanie kradzieży lub innych przestępstw,

e)    notoryczne wagarowanie,

5.     Każdy semestr  kończy  się  ustaleniem  odrębnej  oceny  zachowania.

6.     Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

7.     Śródrocznej i rocznej oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca klasy, w oparciu o:

a)     swoje,  różnorodne  spostrzeżenia,

b)    opinie innych osób  na  temat  ucznia, przekazane ustnie wychowawcy

i pisemnie w  zeszycie klasowym,

c)     samoocenę, dokonaną  przez  ucznia,

d)    opinie  innych  uczniów.

8.     Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) informacje o proponowanej ocenie nieodpowiedniej i nagannej śródrocznej otrzymują na miesiąc przed radą klasyfikacyjną. W przypadku oceny rocznej rodzice informowani są przez wychowawców na miesiąc przed radą klasyfikacyjną o wszystkich proponowanych ocenach zachowania. Proponowana ocena może w szczególnych wypadkach ulec zmianie. Zmianę proponowanej oceny wychowawca konsultuje z  uczniem, z zespołem klasowym i zespołem nauczycieli uczących w danej klasie.

9.     Ocena  zachowania  ustalona  przez  wychowawcę przy zachowaniu wszystkich elementów procedury oceniania  jest  ostateczna  i  nie  podlega  zmianie z zastrzeżeniem p. 5.5

Sposoby odwołania się od oceny z zachowania

1.     Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić  w formie pisemnej zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2.     Zastrzeżenia, o których mowa w p. 5.5. ust. 1 uczniowie lub ich rodzice (prawni opiekunowie), powinni uzasadnić.

3.     Zasadność zastrzeżeń dotyczących rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych rozpatruje Dyrektor Szkoły, zasadność zastrzeżeń dotyczących rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania –Dyrektor Szkoły wraz z zespołem wychowawczym.

4.     Dyrektor Szkoły w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń udziela uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) pisemnej odpowiedzi.

5.     Jeśli Dyrektor Szkoły nie stwierdzi uchybień dotyczących trybu ustalenia oceny, pozostaje roczna ocena klasyfikacyjna ustalona przez nauczyciela.

6.     Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) od otrzymanej od Dyrektora Szkoły decyzji mogą odwołać się do Kuratora Oświaty.

7.     W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

a)     w przypadku ustalenia rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b)    w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

8.     Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 7 pkt. a, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), najpóźniej w ostatnim tygodniu ferii letnich. Sprawdzian powinien mieć formę pisemną i ustną, a z zajęć: muzyka, plastyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, formę ćwiczeń praktycznych.

9.     Termin posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 7 pkt b Dyrektor wyznacza w ciągu dwóch tygodni od dnia stwierdzenia uchybień w trybie ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

10. W skład komisji wchodzą:

a)     w przypadku ustalenia rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

–         dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

–         nauczyciel prowadzący  dane zajęcia edukacyjne,

–         dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

b)    w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

–         dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

–         wychowawca klasy,

–         wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

–         pedagog,

–         psycholog,

–         przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

–         przedstawiciel rady rodziców.

11. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 10 pkt a, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

12. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z zastrzeżeniem p. 5.5.

13. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 7 pkt. a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

  Gromadzenie informacji o powiadomieniach o ocenach

1.     Wpisów do arkusza ocen, prowadzonego przez wszystkie lata edukacji dokonują tylko nauczyciele – wychowawcy.

2.     Prace pisemne ucznia nauczyciel ma obowiązek przechowywać przez okres jednego roku.

3.     Nauczyciel ma prawo prowadzić karty osiągnięć uczniów, opracowane przez siebie lub przedrukowane z innych źródeł, jeśli nie ma zastrzeżeń do ich powielania.

4.     Nauczyciel – wychowawca powinien opracować karty samooceny uczniów, z których korzysta podczas ustalania oceny zachowania i przechowuje  je  również  przez  okres  jednego  roku.

5.     Protokoły z egzaminów klasyfikacyjnych,  poprawkowych i sprawdzianów o których mowa w p. 5.7., przechowywane są wraz z arkuszami ocen.

6.     Kopie pism wydawanych przez osoby upoważnione, dotyczące informacji o uczniu przechowują te osoby.

7.     Opinie Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej przechowywane są u dyrektora szkoły. Nauczyciele zostają z nimi zapoznani po wyrażeniu zgody przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

8.     Informacje o umiejętnościach i osiągnięciach edukacyjnych oraz zachowaniu uczniów rodzice (prawni opiekunowie) uzyskują podczas zebrań z rodzicami lub dni otwartych, których terminy podawane są na początku każdego roku szkolnego, poprzez dzienniczek oraz podczas rozmów telefonicznych (sprawy bardzo pilne).

9.     Rodzice (prawni opiekunowie) winni potwierdzać zapoznanie się z treścią informacji w dzienniczku lub podanej na kartce własnoręcznym podpisem.

10. Dodatkową informacją dla rodziców (prawnych opiekunów) są wpisy do zeszytów z poszczególnych zajęć edukacyjnych, dokonywane przez prowadzących dane zajęcia nauczycieli.

11. Istotne informacje o życiu i organizacji szkoły wywieszane są na szkolnej  tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej szkoły.

12. Dopuszcza się przekazywanie informacji rodzicom  o ocenach uczniów za pośrednictwem Internetu pod warunkiem utajnienia tych informacji.

§ 26

Postanowienia końcowe

1. Szkoła, używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

1) Sztandar używany jest podczas apeli organizowanych z okazji uroczystości i świąt państwowych oraz szkolnych takich jak:

a)Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, upamiętnienie rocznicy wybuchu II wojny światowej,

b)Rocznica napaści ZSRR na Polskę,

c) Ślubowanie pierwszej klasy,

d) Święta Odzyskania Niepodległości,

e)Rocznica Bitwy Miechowskiej

f)Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

g) Święto Patrona Szkoły,

h) Rocznica Konstytucji 3 Maja,

i)Dzień Strażaka

j)Pożegnanie absolwentów,

2) Poczet sztandarowy wyłania się z klas najstarszych w szkole w miesiącu czerwcu każdego roku.

3) Chorążych Pocztu Sztandarowego obowiązuje uroczysty strój: biała koszula, bluzka, granatowe spodnie, spódnica, białe rękawiczki.

4) Przekazanie sztandaru odbywa się na apelu z okazji pożegnania absolwentów szkoły.

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

5.Do realizacji celów statutowych szkoła musi posiadać pomieszczenia i zaplecze techniczne zgodne z odpowiednimi wymogami.

6.W szkole mogą działać ( z wyjątkiem partii i organizacji politycznych ) stowarzyszenia i organizacje, których celem jest działalność wychowawcza wśród młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, którym szkoła udostępnia pomieszczenia w miarę swoich możliwości.

7.Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wymienione w punkcie 6 wyraża dyrektor szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Szkoły.

8.Zmiany w statucie szkoły w uzasadnionych przypadkach wprowadza Rada Pedagogiczna większością 50% +1 swego składu osobowego, przy obecności co najmniej połowy jej członków.

9.Nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są zobowiązani z urzędu występować       w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

10. Szkoła posiada następujące dokumenty, które są regulowane odrębnymi przepisami : Program profilaktyczno – wychowawczy szkoły