Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli

Bukowska Wola 79, 32-200 Miechów
tel. 41 3831655

Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli obejmuje swym obwodem następujące miejscowości:
•    Bukowska Wola
•    Kalina Lisiniec
•    Kalina Mała
•    Kalina Rędziny
(Uchwała Nr XXXVIII/178/2006 Rady Gminy Miechów z dnia 16 marca 2006 r.)
•    Organ prowadzący szkołę – Rada Gminy Miechów
•    Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Małopolski  Kurator Oświaty w Krakowie.
•    Szkolną  gospodarkę finansowo – księgową prowadzi  jednostka budżetowa podległa Urzędowi Gminy Miechów – Samodzielny Zespół Ekonomiczno Administracyjny

Organy szkoły:
1.    Dyrektor Szkoły
2.    Rada Pedagogiczna
3.    Rada Rodziców
4.    Samorząd Uczniowski

Rejestry i ewidencje szkoły
Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach i ewidencjach oraz sposobie i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
1.    Rejestr pracowników.
2.    Ewidencja akt osobowych.
3.    Księga ewidencji dzieci.
4.    Księga uczniów.
5.    Ewidencja dokumentacji szkolnej.
6.    Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych.
7.    Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły.
8.    Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
9.    Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej.
10.    Księga inwentarzowa.
11.    Księga zastępstw.
12.    Rejestr wydanych kart rowerowych.
13.    Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
14.    Dziennik korespondencyjny.

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.
Sposoby załatwiania spraw w SP w Bukowskiej Woli
•    Sekretariat szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów,
•    Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową,
•    Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw,
•    Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Prawo wewnętrzne szkoły
•    Statut szkoły
•    Regulamin RP
•    Regulamin R. Rodziców
•    Regulamin SU

Organizacja Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli
o Dyrektor Szkoły
o Nauczyciele
o Woźna
o Sprzątaczka
o konserwator

Pracownicy Szkoły
o Dyrektor Szkoły
Mgr inż. Jan Manterys
Tel. 41 3831655
o Grono Pedagogiczne Szkoły
1.     mgr Małgorzata Zawartka
2.   mgr Dominika Podyma
3.    mgr Lidia Niewęgłowska
4.    mgr Ewa Król
5.    mgr Dariusz Szlachowski
6.    mgr Monika Bierowiec
7.    mgr Aleksandra Werys
8.    mgr Lidia Gola
9.    mgr Halina Krzyżkiewicz
10.  mgr inż. Marta Śliwińska
11.  mgr Jadwiga Gładyszowska – Tomczyk
12. mgr Halina Dudek

o Obsługa
•    Janina Muszyńska – woźna, Katarzyna Grojec – sprzątaczka
    Henryk Dworak – konserwator

o Redakcja BIP
Osobami odpowiedzialnymi za redakcję BIP w Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli są:
•    mgr Ewa Król
•    mgr Dominika Podyma

Kontakt:
Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli
Bukowska Wola 79, 32-200 Miechów
tel. 41 3831655

Dostęp do pozostałych informacji publicznych
Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198) informujemy, że udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek.

________________________________________
Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
•    Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
•    Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
•    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.