KRONIKA SZKOŁY 1866 – 1999

1866 rok
W roku tym – 1866 znajduje się szkoła w Bukowskiej Woli. Nauczycielem był ob. Olsztyński. Wówczas wieś Bukowska Wola należała do gminy Jaksice – Miechów. Do szkoły w Bukowskiej Woli chodzą dzieci z tejże wsi i z Kaliny Małej, Brzuchani, Wymysłowa. Razem – 11 chłopców, 15 dziewcząt.
1872 rok
Reorganizacja gmin. Wieś Bukowska Wola należy do gminy Wielko – Zagórze. Gmina daje szkole Bukowska Wola 2 morgi i 160 prętów ziemi.
1875 rok
Szkołę z Bukowskiej Woli przeniesiono do wsi Kalina Mała. Do szkoły w Kalinie Małej uczęszczają dzieci z Bukowskiej Woli, Brzuchani i z Kaliny Małej. Szkoła posiada własny dom, stodołę, chlew, drwalnię, ustęp.
Stan ten trwa do roku 1913. Z okresu tego brak szczegółowych danych.
1913 rok
Na skutek wprowadzenia powszechnego nauczania powstaje szkoła jednoklasowa w Bukowskiej Woli. Nauczycielem mianowanym jest ob. Ozga.
1914 rok
Wybuch wojny światowej. Przerwa w nauce.
1915 rok
Okupacyjne władze Austriackie powołują do życia instytucje i szkoły. C i R. Komenda Obwodowa w Miechowie mianuje nauczycielkę (Wilczyńska) do szkoły w Bukowskiej Woli. Inspektorem Szkoły jest ob. Jasiński.
Szkoła w Bukowskiej Woli nie posiada własnego budynku, mieści się w wynajętym lokalu.
1921 rok
Sala szkolna znajduje się w domu gospodarza Włodarczyka. Nauczycielką jest Bronisława Bulbińska do roku 1925 –go, po niej nauczycielka ob. Worobciowa.
1927 rok
Reorganizacja szkół – sieć szkolna powstanie wyżej zorganizowanej – 3 kl. Szkoły w Bukowskiej Woli.
1931 rok
W Bukowskiej Woli jest 3 kl. Szkoła powszechna. Kierownikiem szkoły jest ob. Józef Miś, nauczycielki: Helena Majeranowska, Maria Nowakowa. Sale szkolne  mieszczą się w wynajętych izbach. 2 sale w Kalinie Rędziny, 1 w Bukowskiej Woli.
1932rok
P.O. kier. Szkoły mianowany J. Zieliński. Na tym stanowisku pozostaje do roku 1936-go. W tym czasie rozpoczyna się budowa szkoły. Zwieziono materiał, rozpoczęto budowę, założono fundamenty. W roku 1936 kier. Szkoły Zieliński opuszcza szkołę w Bukowskiej Woli, na miejsce jego mianowano Kazimierza Głowackiego. Budowa szkoły przerwana.
1939 rok
Wojna – Hitler napada Polskę. Następuje okupacja Hitlerowska. Budowa szkoły w Bukowskiej Woli zaniechana. Materiał na budowę rozkradziono.
1945 rok
Koniec wojny. Przeprowadzenie reformy rolnej. Na skutek reformy rolnej folwark w Bukowskiej Woli podzielono między dawną służbą folwarczną, małorolnymi gospodarzami; budynek dworski z trzema hektarami ziemi- ogrodu przeznaczono dla szkoły powszechnej w Bukowskiej Woli. W roku 1946 budynek ten wraz z trzema ha ogrodu dano na własność ob. Marii Molęckiej- przestał należeć do szkoły.
1947 rok
P. O. kier. szkoły Kazimierz Głowacki na własną prośbę przeniesiony zostaje do Strzeżona. Na jego miejsce mianowana naucz. Marusieńska Irena. Reszta personelu naucz. w szkole tutejszej: naucz. Czerwińska Maria, naucz. Musiał Kazimierz (na miejsce zmarłej w ciągu roku szkolnego Wójcie Zofii). W szkole w Bukowskiej Woli zorganizowano 6 klas. Dzieci wszystkich 128. W sąsiedniej wsi Kalina Las, oddalonej o 5 km. od Bukowskiej Woli, uczą się równoległe klasy: I b, II b, III b, IV b. Jak wiadomo szkoła w Bukowskiej Woli własnego budynku nie posiadała, mieściła się w wynajętych lokalach. W czasie wojny w skutek działań wojennych budynek, w którym mieściła się sala szkolna, został zniszczony. Po przeprowadzeniu reformy rolnej, budynek dworski został opróżniony przez dawnych mieszkańców. Ponieważ we wsi nie znaleziono lokalu na szkołę – szkołę umieszczono w budynku podworskim. W budynku tym szkoła nie ma odpowiednich warunków, ale jest tymczasowo, póki nie powstanie nowa budowla. We wrześniu 1947r. budynek, w którym znajduje się szkoła, miał ściany na zewnątrz opadnięte z tynku – glina i deski przedstawiały żałosny wygląd, 8 szyb brakowało w oknach, drzwi bez zamków, piec bez rusztów. Nowo mianowana naucz. Marusieńska zwróciła się do Zarządu Gminy o poprawienie tego stanu. Zarząd Gm. orzekł, że dom ten jest własnością ob. Molęckiej, więc gmina nie może ponosić kosztów. Ob. Molęcka kategorycznie odmówiła wszelkich poprawek, motywując odmowę brakiem pieniędzy. Naucz. Marusieńska zarządziła zebranie rodzicielskie, na którym omawiano tą sprawę. Zebrani jednogłośnie i ochotnie uchwalili zebrać dobrowolną składkę – 100 zł. od dziecka, z wyjątkiem dzieci biednych, poprawienie i doprowadzenie do porządku budynku. Opieka Szkolna zwróciła się z prośbą do naucz. Marusieńskiej, aby się tym zajęła sama, tłumacząc się brakiem czasu z powodu zajęć gospodarskich.
Budynek został otynkowany i obielony, szyby wprawione, jak również drzwi i piece. W kancelarii szkolnej brakowało wielu potrzebnych aktów szkolnych, które zostały zniszczone w czasie wojny przez kwaterujące wojska. Obecnie wypełnia się te braki.
1948 rok
Budynek podworski z trzema hektarami ogrodu, częściowo sadu odebrano dawnej właścicielce ob. Molęckiej i oddano pod administracje Zarządowi Gminnemu (gm. Wielko – Zagórze). Zarząd Gminy pole i sad wydzierżawił za umówioną zapłatą. Aby budynek ten do pewnego czasu mógł służyć celom szkolnym – potrzebny jest remont: naprawienie dachu, powiększenie izby lekcyjnej przez usunięcie ściany wewnątrz: wskutek czego przynajmniej jedna z izb lekcyjnych odpowiadałaby wymogom  higienicznym i pedagogicznym – (powierzchnia 40 m2, światło dostateczne z okien południowych). Kierownictwo szkoły powiadomiło o tym Zarząd Gminy, przesyłając „ wykaz projektowanych remontów ” dnia 24-VI-1948r.
Rok szkolny 1948/49.
Od dnia 1 września do szkoły w Bukowskiej Woli mianowano kontraktową naucz. ob. Kmita Helena na miejsce ob. Musiała Kazimierza, który porzucił zawód nauczycielski. Grono naucz. tutejszej szkoły składa się obecnie z 3 naucz., p. o. kier. szkoły Marusieńska Irena, naucz. Czerwińska Maria i naucz. Kmita Helena. Dzieci uczęszcza do szkoły 116 – nie spełniających obowiązku szkolnego jest 4 – o ( wykazanych na karcie do Komisji Oświatowej). W dniach 11, 12, 13, października odbyła się w Miechowie Konferencja dla kierowników i nauczycieli szkół powszechnych z całego powiatu. Na konferencji tej Obywatele prelegenci omawiali różne zagadnienia związane z reformą szkolną, zadaniem szkoły dzisiejszej i dzisiejszą rzeczywistością. W grudniu – dnia 9 – 10 odbył się w Miechowie kurs bibliotekarski dla nauczycieli i innych osób, mających zostać bibliotekarzami w danych miejscowościach. Na kurs ten udała się naucz. tut. szkoły Marusieńska.

Z dniem 1 lutego 1949r. mianowany został do szkoły w Bukowskiej Woli ob. Górski Stefan, mający pełnić obowiązki Kierownika szkoły – szkoły tutejszej. Personel nauczycielski składa się z następujących osób: p. o. kier. szkoły ob. Górski Stefan, nauczycielki: ob. Czerwińska Maria, Kmita Helena, Marusieńska Irena. W dniach: 17, 21 i 24 marca 1949 roku odbyło się w Miechowie szczepienie ochronne przeciw gruźlicy. Szczepieniu podlegały osoby od 1 roku do 18 lat włącznie. Szczepienie przeprowadził Duński Czerwony Krzyż. W nocy z dnia 19 na 20 kwietnia 1949r. uzbrojony osobnik dostał się do budynku zajmowanego przez szkołę i nauczycieli i zabrał obie pieczęcie szkolne, a mianowicie: pieczęć okrągłą z godłem państwowym i napisem w otoku, Kierownictwo Publicznej Szkoły Powszechnej w Bukowskiej Woli” oraz pieczęć firmową szkoły z napisem „ Kierownictwo Publicznej Szkoły Powszechnej w Bukowskiej Woli Nr  dn. ” ; ob. Górskiemu zabrał legitymację służbową i zegarek kieszonkowy, a ob. Marusieńskiej – zegarek.
Bezpośrednio po zaistnieniu tego faktu powiadomiono Powiatową Milicję Obywatelską i Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Miechowie, a w dniu 20.IV.49 – Inspektorat Szkolny w Miechowie. Dnia 28 czerwca 1949 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego. Inspektorat Szkolny w Miechowie z dnia 14 lipca 1949r. Nr 2263-49 zawiadomił, że na rok szkolny 1949/50 ustalił dla tut. szkoły tylko trzy etaty nauczycielskie. W związku z powyższym ob. Kmita Helena, która uczyła w Kalinie Rędziny, została przeniesiona do Słupowa, a na jej miejsce poszła ob. Marusieńska Irena.

Rok szkolny 1949/50 rozpoczął się dnia 1 września. W roku szkolnym 1949/50 do szkoły tut. chodziło 108 dzieci – 74 dzieci w Bukowskiej Woli i 34 dzieci w Kalinie Rędziny. W Bukowskiej Woli było sześć oddziałów, które uczyli: ob. Czerwieńska Maria i ob. Górski Stefan, a w Kalinie Rędziny 4 oddziały, które uczyła ob. Marusieńska Irena. Na zebraniu rodzicielskim w dniu 19.IX.49r. na wniosek p. o. kierownika szkoły uchwalono wpisowe po 200 zł od pierwszego dziecka, a od każdego następnego po 100 zł. pieniądze te mają być użyte na potrzeby szkoły, a przede wszystkim na zakup pomocy naukowych. Dnia 28 października 1949r. szkoła tut. była wizytowana przez Inspektora Szkolnego ob. Masłowskiego Jerzego.
W roku szkolnym 1949/50 szkoła tut. otrzymała z Zarządu Gminy Wielko – Zagórze 22 ławki dwuosobowe i 1 stół. Z Inspektoratu Szkolnego otrzymano: 1 miednicę, 2 wiadra, 1 wiadereczko, 2 ręczniki, ogniwo, dmuchawkę, laskę ebonitową, akwarium większe, piłkę i dętkę, statyw, siatkę artestową, 1 Ilustrację Szkolną. Biblioteka szkolna zwiększyła się o 60 tomów; 54 tomy (zostały) przybyło z centralnego zakupu książek, a 6 tomów zakupiono we własnym zakresie. We własnym zakresie zakupiono również 5 serii Ilustracji Szkolnej, poczet królów polskich, menzurkę, termometr lekarski i zaokienny, mapę fizyczna Polski i prasę introligatorską. Rok szkolny 1949/50 zakończył się dn. 23 czerwca
Rok szkolny 1950/51 rozpoczął się 1 września 1950r. Na początku roku szkolnego uczęszczało do szkoły 107 dzieci, 33 dzieci do czterech oddziałów w Kalinie Rędziny, które uczyła ob. Marusieńska Irena i 74 dzieci do sześciu oddziałów w Bukowskiej Woli, które uczyli: ob. Czerwińska Maria, i ob. Górski Stefan, który w dalszym ciągu pełnił obowiązki kierownika szkoły. Dzieci, które zdały do siódmej klasy, poszły do szkoły w Miechowie. Dnia 1 października 1950r. został wybrany nowy Komitet Rodzicielski. Przewodniczącym Komitetu został w dalszym ciągu ob. Idzik Jan. Na zebraniu tym uchwalono wpisowe od pierwszego dziecka 250 zł., a od każdego następnego po 100 zł. W październiku 1950 roku Bukowska Wola została zradiofonizowana – szkoła otrzymała 2 głośniki. Dnia 7 listopada 1950r. w 33 rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej urządzono akademię dla dziatwy szkolnej, a w dniu 12 listopada dla starszego społeczeństwa. Na zebraniu przemawiała delegatka Powiatowego Komitetu PZPR, która powiadomiła zebranych, że na wiosnę 1951 roku zostanie zorganizowana w Bukowskiej Woli spółdzielnia produkcyjna. Przemawiał również przedstawiciel KBW – mówił o walce klasowej oraz o życiu w spółdzielniach produkcyjnych. Dnia 28 listopada 1950 roku przybyło do Bukowskiej Woli Kino Objazdowe. Został wyświetlony film „Nowe Węgry” oraz dodatki „Łyżwiarstwo” i „Życie w Kołchozie”. Większość dzieci była pierwszy raz w kinie. Dnia 7 stycznia 1951r. odbyła się w szkole uroczystość noworoczna. Dzieci odegrały obrazek sceniczny „Choinka Elizy Monatki”. Były również deklamacje i śpiewy. Dzieci zostały obdarowane cukierkami. Na zakończenie odbyła się krótka zabawa taneczna. Grał na harmonii ob. Idzik Jan – przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego. W styczniu 1951r. dzieci szkolne uzgodniły wśród siebie zbiórkę na dzieci z Korei. W zbiórce wzięło udział 73 dzieci, które złożyły 53zł. 95gr. Pieniądze te zostały przesłane do Polskiego Komitetu Obrońców pokoju w Warszawie. Dn. 21.II.1951r. szkoła tut. była wizytowana przez podinspektora szkolnego ob. Pierzchałę Stefana. Dnia 9 czerwca 1951r. szkoła urządziła wycieczkę do Krakowa i Wieliczki. W wycieczce wzięło udział 30 dzieci z klas starszych. Na wiosnę 1951r. dzieci szkolne zbierały złom za który uzyskały 67zł. 39gr. Pieniądze te przeznaczyły na Fundusz Budowy Szkół w powiecie miechowskim.
W ciągu roku szkolnego 1950/51 biblioteka szkolna zwiększył się o 77 tomów – 48 tomów otrzymano z Wydziału, a 29 tomów zdobyto własnym . Rok szkolny 1950/51 zakończył się 23 czerwca 1951 roku.

Rok szkolny 1951/52 rozpoczął się 1 września 1951r. Grono nauczycielskie tut. szkoły pozostało w składzie z ubiegłego roku. Na początku roku uczęszczało do szkoły 114 dzieci – do sześciu oddziałów w Bukowskiej Woli uczęszczało 82 dzieci, a do czterech oddziałów w Kalinie Rędziny – 32 dzieci. We wrześniu przeprowadzono zbiórkę odpadków użytkowych. Zebrano 527kg złomu, 22kg szmat, 50 kg makulatury, 195kg stłuczki szklanej i 47 butelek. Za dostarczone odpadki uzyskano 130.02 zł. z których na odbudowę Warszawy przeznaczono 15 zł, a resztę na zakup książek do biblioteki szkolnej. Dnia 7.XI.51r. odbyła się akademia szkolna w związku z 34 rocznicą Rewolucji Październikowej, a dla starszego społeczeństwa akademia odbyła się 11.XI.51r. Dnia 6.I.1952r. odbyła się w szkole uroczystość noworoczna. Na uroczystość złożyły się deklamacje i śpiewy. Dziatwa otrzymała paczki ze słodyczami, które przygotował Komitet Rodz. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna. Dnia 15.I.1952r. szkoła tut. była wizytowana przez podinspektora szkolnego ob. Pierzchałę Stefana. Dnia 27 kwietnia 1952r. odbyła się w szkole akademia dla dorosłych w związku ze Świętem Pracy. Na akademii był delegat z K.W z Krakowa. Dorosłych było na akademii 70 osób. Dnia 1 maja dziatwa szkolna wzięła udział w pochodzie w Miechowie. Dnia 25 czerwca 1952r. odbyło się zakończenie roku szkolnego.

Rok szkolny 1952/53 rozpoczął się dnia 1 września 1952r. szkoła tut. otrzymała jeszcze jeden etat, a w związku z tym zorganizowano siódmy oddział. Skład Grona naucz. w roku szkolnym 1952/53: Górski Stefan, Czerwińska Maria, Marusieńska Irena i Seredyka Maria. Na początku roku szkolnego uczęszczało do szkoły 133 dzieci. Z dniem 4 września 1952r. ob. Seredyka Maria została przeniesiona do szkoły podstawowej w Miechowie, a na jej miejsce została zamianowana w charakterze nauczycielki kontraktowej ob. Cegła Maria. Dnia 12 października 1952r. odbyła się w szkole akademia w związku z Dniem Wojska Polskiego. Na akademii był porucznik Wojska Polskiego, delegatka K.W z Krakowa oraz 45 osób miejscowych. Z dniem 1 listopada 1952r. ob. Cegła Maria została zwolniona na własną prośbę i do dnia 8 grudnia 1952 roku siedem oddziałów prowadziły 2 siły – ob. Górski St. i ob. Czerwińska Maria. Dnia 8 grudnia zgłosił się do pracy ob. Olkuśnik Zbigniew, który poprzednio pracował w Waganowicach. Dnia 6 stycznia 1953 roku odbyła się w szkole uroczystość noworoczna. Na program uroczystości złożyły się deklamacje, inscenizacje i śpiewy. Dzieci zostały obdarowane słodyczami, które zakupił Komitet Rodzicielski. Na zakończenie uroczystości odbyła się zabawa taneczna. W dniu 15 lutego 1953r. Komitet Rodzicielski zorganizował przedstawienie i zabawę taneczna dla dorosłych; impreza ta dała dochodu 1104 zł. Dnia 20 kwietnia szkoła była wizytowana przez podinspektora szkolnego ob. Pierzchałę Stefana. Dnia 21.VI.53r. Komitet Rodzicielski zorganizował loterię fantową i zabawę taneczną; dochód z tej imprezy wyniósł 1683 zł. 25 gr. W roku szkolnym 1952/53 przybyło w szkole 5 szt. ławek dwuosobowych i 3 szt. pomocy naukowych. W ciągu roku szkolnego 1952/53 biblioteka szkolna zwiększyła się o 134 tomy, 126 tomów otrzymano z Wydziału Oświaty, a 8 zdobyto własnym. Dochód z imprez przeznacza się na zakup mikroskopu dla szkoły. Rok szkolny zakończył się 25 czerwca 1953 roku.

Rok szkolny 1953/54 rozpoczął się 1 września 1953r. Grono naucz. tut. szkoły składało się z osób następujących: Górski Stefan, Czerwińska Maria, Marusieńska Irena i Warchala Józefa, która przybyła na miejsce ob. Olkuśnika. Ob. Marusieńska uczy cztery (pierwsze) równoległe oddziały Ib, IIb, III, IVb w Kalinie Rędziny, a pozostałe trzy siły prowadzą siedem oddziałów w Bukowskiej Woli. Na początku roku szkolnego do szkoły uczęszczało 127 dzieci. W związku z Miesiącem Odbudowy Warszawy szkoła tut. wpłaciła na odbudowę Warszawy 144 zł. 07 gr. Pieniądze te uzyskano ze zbiórki ulicznej, ofiar dzieci i za zebrany złom. Dnia 11 października 1953r. odbyła się w szkole akademia w związku z Dniem Wojska Polskiego. Na akademii był przedstawiciel wojska, który wygłosił referat o zadaniach Wojska Polskiego. Dnia 7 listopada odbyła się akademia w związku z 36 rocznicą Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Dnia 9 grudnia dziatwa szkolna podjęła szereg zobowiązań dla uczczenia II Zjazdu PZPR. Dnia 6 stycznia 1954r. odbyła się uroczystość noworoczna. Dzieci otrzymały paczki ze słodyczami i odbyła się zabawa taneczna. Dnia 10 marca 1954r. szkoła była wizytowana przez podinspektora szkolnego ob. Pierzchałę Stefana. W marcu 1954r. zespół teatralny przy tut. szkole wystawił w Strzeżowie komedię Moliera „ Skąpiec ”. Czysty dochód z tej imprezy wyniósł tylko 196 zł. Dnia 30 kwietnia odbyła się w szkole akademia w związku ze Świętem Pracy, a 1 maja dzieci starszych oddziałów brały udział w uroczystościach w Miechowie. Dnia 6 czerwca 1954r. odbyła się w szkole uroczystość w związku z Dniem Dziecka. Na uroczystość złożyły się: deklamacje, śpiewy, tańce ludowe, gry sportowe oraz zabawa taneczna. Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się dnia 25 czerwca 1954r. W roku szkolnym 1953/54 biblioteka szkolna zwiększyła się o 339 książek, przybyło 14 szt. sprzętów szkolnych m. innymi 2 tablice wiszące i 1 szafa.
Rok szkolny 1954/55 rozpoczął się 1 września 1954 roku. Grono naucz. tut. szkoły pozostało w składzie z ubiegłego roku. Na początku roku szkolnego do szkoły uczęszczało 126 dzieci: 104 dzieci do siedmiu oddziałów w Bukowskiej Woli i 22 dzieci do czterech oddziałów w Kalinie Rędziny. Już w dniu 1 września dzieci były zaopatrzone we wszystkie podręczniki z wyjątkiem historii do kl. VII, który ma się ukazać później. We wrześniu dzieci przesłały na odbudowę Warszawy 223 zł. 80 gr. W dniu 19 października dzieci tut. szkoły podjęły szereg zobowiązań dla uczczenia X-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dnia 6 stycznia 1955r. odbyła się w szkole uroczystość noworoczna. Na program uroczystości złożyły się obrazki sceniczne: Po choinkę, Gdy 12 godzina wybiła, Czerwony Kapturek i zabawa taneczna. Dnia 20.I.55 odbyła się w szkole wieczornica w związku z 10 rocznicą wyzwolenia Polski. Dnia 13.III.55 odbyła się w szkole akademia w związku z Dniem Kobiet. Dnia 24.IV.55 odbyła się akademia w związku ze zbliżającym się Świętem Pracy. W dniu 1 Maja dzieci starszych oddziałów brały udział w pochodzie w Miechowie. Dnia 5.VI.55 Komitet Rodzicielski zorganizował loterię i zabawę dla dzieci, a wieczorem zabawę dla dorosłych. Impreza dała 1155,75 zł. Dochodu. W sierpniu 1954 roku Bukowska Wola została zelektryfikowana. Dnia 25 czerwca 1955r. odbyło się zakończenie roku szkolnego. Nagrody otrzymały dzieci: z kl. I Krzywda Urszula, z kl. II Krzyżek Stanisław i Żebro Elżbieta, z kl. III Kołodziej Zdzisława, z kl. IV Bibrowski Wacław, Kowal Stefan, Ocap Danuta i Włodarczyk Teresa, z kl. V Kołodziej Krystyna i Podyma Teresa, z kl. VI Broda Maria, z kl. VII Idzik Teresa. Oprócz tych dzieci dwoje dzieci dostało nagrody za pilne uczęszczanie do szkoły, a mianowicie: Włodarczyk Maria z kl. V i Górak Józef z kl. VI.

Rok szkolny 1955/56 rozpoczął się dnia 1 września 1955 roku. Grono nauczycielskie tutejszej szkoły pozostało w składzie z ubiegłego roku, a mianowicie: Górski Stefan, Czerwińska Maria, Marusieńska Irena i Zębala Wiesława. Na początku roku szkolnego uczęszczało do szkoły 119 dzieci – 97 dzieci do szkoły w Bukowskiej Woli i 22 dzieci do szkoły w Kalinie Rędziny. W związku z Miesiącem Odbudowy Warszawy dzieci tut. szkoły zebrały między sobą 360,60 zł. i Przesłały do Woj. Komitetu Odbudowy m. st. Warszawy. Dnia 6 stycznia 1956 roku wzorem lat ubiegłych odbyła się w szkole uroczystość noworoczna. Dnia 9 i 10 marca 1956 roku szkoła tut. była wizytowana przez podinspektora szkolnego ob. Krzyżka Ludwika. Dnia 23 czerwca 1956 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego.
Rok szkolny 1956/57 rozpoczął się dnia 3 września 1956 roku. Szkoła otrzymała jeszcze jeden etat. W związku z tym przeniosła się do tutejszej szkoły ob. Górska Zofia z woj. Lubelskiego. Ob. Czerwieńska Maria przeniosła się na własną prośbę do Kaliny Wielkiej, a na jej miejsce przyszła ob. Szafirska Wilhelmina, a więc skład grona nauczycielskiego jest następujący: Górki Stefan, Górska Zofia, Marusieńska Irena, Szafirska Wilhelmina i Zętala Wiesława. W związku z przydziałem jeszcze jednego etatu naucz. nie będzie już oddziałów łączonych w Bukowskiej Woli. Na początku roku uczęszczało 130 dzieci – 103 dzieci do szkoły w Bukowskiej Woli (siedem oddziałów) i 27 dzieci do budynku w Kalinie Rędziny, które w dalszym ciągu uczy ob. Marusieńska Irena. W czasie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego dzieci postanowiły złożyć dowolne kwoty na F.O.S. Zebrały 168.06 zł. W czasie akademii w związku z Dniem Wojska Polskiego dzieci całej szkoły postanowiły przeprowadzić zbiórkę pieniężną na Pomnik Bohaterów Warszawy. Zebrano 200 złotych. Dnia 1 stycznia 1957 roku odbyła się w szkole zabawa noworoczna dla dzieci. Dnia 12 i 13 maja 1957 roku dzieci z klasy VI i VII byłe na wycieczce w Gdyni i w Gdańsku. Dnia 25 maja dzieci z klasy V byłe na jednodniowej wycieczce. Dnia 12.IV.57 szkoła tut. była wizytowana przez podinspektorów szkolnych: ob. Krzyżka Ludwika i ob. Steca Włodzimierza. W lipcu i sierpniu 1956 roku przerobiono dwie komórki i kuchnie na czwarta salę szkolna, a na wiosnę 1957 roku wybudowano budynek gospodarczy przy szkole. Dnia 22 czerwca 1957 roku zakończono rok szkolny.

Rok szkolny 1957/58 rozpoczął się dnia 2 września 57r. Grono nauczycielskie zmieniło się tyle, że ob. Szafirska Wilhelmina przeniosła się na własna prośbę do szkoły w Miechowie, a na jej miejsce przybyła ob. Bubak Józefa. Ob. Bubak Józefa od dnia 11.XI.1957 roku została przeniesiona do szkoły w Kalinie Wielkiej, a na jej miejsce przyszła ob. Kuchna Henryka. Na początku roku szkolnego do szkoły w Bukowskiej Woli uczęszczało do siedmiu oddziałów 104 dzieci, a do czterech oddziałów z eksponówki w Kalinie Rędziny uczęszczało 23 dzieci. Do szkoły w Bukowskiej Woli jako szkoły zbiorczej uczęszczają też dzieci z Kaliny Małej do kl. VI i VII. Dnia 7 września 1957 roku dzieci postanowiły dobrowolnie opodatkować się w wysokości 1 zł. na odbudowę Warszawy. Dnia 10 września 1957 roku dzieci klasy VII wezwały dzieci wszystkich klas do współzawodnictwa w zbiórce na odbudowę Warszawy. W wyniku współzawodnictwa zebrano 348,40 zł. Dnia 1 stycznia 1958 roku odbyła się w szkole dla dzieci młodszych zabawa taneczna. Dzieci otrzymały paczki ze słodyczami i jabłkami. Dnia 16 marca 1958r. odbyło się w szkole zebranie ogółu mieszkańców Bukowskiej Woli w sprawie budowy nowej szkoły. Zebrani wyrazili zgodę na budowę szkoły na gruncie tak zwanej „ Ochronki ” zobowiązując się pokryć 35% konta budowy szkoły wliczając w to robociznę niefachową. Część funduszu miano uzyskać ze sprzedaży gruntu szkolnego pod Rędzinami. Na zebraniu tym powołano również Komitet Budowy. Sprawa budowy szkoły w Bukowskiej Woli
została zaniechana, gdyż mieszkańcy Kaliny Rędziny i Kaliny Las na zebraniu Gromadzkiej Rady Narodowej z Bukowskiej Woli przeforsowali uchwałę budowy szkoły na gruncie szkolnym pod Rędzinami na co mieszkańcy Bukowskiej woli nie chcieli się zgodzić. Dnia 9 maja 1958 roku szkoła tut. była wizytowana przez podinspektorów szkolnych: ob. Krzyżka Ludwika i ob. Steca Włodzimierza. Dnia 21 czerwca 1958 roku zakończenie roku szkolnego.

Rok szkolny 1958/59 rozpoczął się dnia 2 września 1958 roku.
Od dnia 1 września 1958r. eksponatówka w Kalinie Rędziny stała się szkołą samodzielną. szkoły w Bukowskiej Woli będzie należało tylko część Kaliny Rędziny. Grono naucz. tut. szkoły stanowią: Górki Stefan, Górska Zofia, Zętala Wiesława i Przeniosło Stefan, który został przeniesiony do tut. szkoły na miejsce ob. Kuchna. Ob. Kuchna Henryka przeniosła się do szkoły w Miechowie.
Na początku roku szkolnego do szkoły tut. uczęszczało 104 dzieci. W związku ze zmianą siatki godzin klasa VI i VII uczy się razem, a tylko częściowo osobno. We wrześniu 1958 roku dzieci szkolne zebrały między sobą 300,50 zł. na Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy. W Dniu Nauczyciela naucz. tut. szkoły otrzymał od Komitetu Rodzicielskiego podarki. Niektóre podarki przedstawiały wartość około tysiąca złotych. Dnia 27 grudnia 1958 roku odbyła się w szkole dla dzieci szkolnych zabawa taneczna . Dnia 29 stycznia 1959 roku zostało zorganizowane w tut. szkole Szkolne Koło Społecznego Funduszu Budowy Szkół w związku z akcją budowy 1000 szkół dla uczczenia 1000-lecia Państwa Polskiego.
Dnia 23 stycznia 1959r. szkoła tut. była wizytowana przez podinspektora szkolnego ob. Steca Włodzimierza. Dnia 29 maja 1959r. dzieci klas starszych były na jednodniowej wycieczce w Krakowie i Wieliczce. Dnia 20 czerwca zakończenie roku szkolnego 1958/59.

Rok szkolny 1959/60 rozpoczął się dnia 1 września 1959 roku. Grono naucz tut. szkoły stanowią: Górki Stefan, Górska Zofia, Przeniosło Stefan i Zętala Wiesława, która w czasie ferii letnich wyszła za Młyńskiego Józefa. Na początku roku szkolnego uczęszczało do tut. szkoły 107 dzieci. Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco: w kl. I – 18 dzieci, w kl. II – 17 dzieci, w kl. III – 9 dzieci, w kl. IV – 11 dzieci, w kl. V – 20 dzieci, w kl. VI – 21 dzieci i w kl. VII – 11 dzieci. W dniach 19,22 i 26.X.1959r. odbyło się na terenie szkoły badanie tuberkulinowe poprzedzające szczepienie przeciwgruźlicze i szczepienie przeciwgruźlicze B.C.G. W październiku 1959r. w kl. I wybuchła epidemia kokluszu. W związku z tym została przerwana nauka w tej klasie na okres 10 dni. W październiku 1959r. Inspektorat Oświaty w Miechowie przesłał do tut. szkoły kwotę 390 zł. jako pomoc dla dzieci w rodzinach własnych. Kwotę tę rozdzielono komisyjnie między dzieci pogorzelców Szycha Wojciecha i Mamczyńskiego Bronisława. W roku szkolnym 1959/60 sprzęt w tut. szkole powiększył się o 9 ławek dwuosobowych, 2 szafy na pomoce naukowe, 1 regał zamykany, 1 stół i 1 wieszak stojący o 30 hakach. Biblioteka szkolna zwiększyła się o 101 egzemplarzy. Pomoce naukowe szczególnie do fizyki, również poważnie zostały zwiększone, bo o kwotę przeszło 3800 zł. Dnia 23 czerwca 1960 roku zakończenie roku szkolnego.

Rok szkolny 1960/61 rozpoczął się dnia 1 września 1960 roku. Grono naucz tut. stanowią: Górki Stefan, Górska Zofia, Młyńska Wiesława i Przeniosło Stefan. Ob. Młyńska była na urlopie macierzyńskim od 1 września do 23 listopada 1960r., więc lekcje odbywały się według planu dla szkoły o 3 nauczycielach. Na początku roku szkolnego uczęszczało do szkoły 106 dzieci. Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco: W kl. I- 9dzieci, w kl. II- 18 dzieci, w kl. III- 14 dzieci, w kl. IV- 9 dzieci, w kl. V-19 dzieci, w kl. VI- 23 dzieci, w kl. VII- 14 dzieci. W grudniu 1960r. został przeprowadzony w Polsce spis powszechny według stanu o północy z dnia 5 na dzień 6 grudnia 1860r. W dniu tym w Bukowskiej Woli było 265 mężczyzn i 273 kobiety- razem 536 mieszkańców. W dniach 23 i 28.II 1961r. Szkoła tut. była wizytowana przez podinspektora szkolnego ob. Stanisława Pogodę. W dniu 30.IV 1961 szkoła tut. Zorganizowała akademię dla miejscowej ludności w związku ze świętem pracy. W dniu 22.VI. 1961r. odbyło się zakończenie roku szkolnego dla klasy VII, a w dniu 24.VI 1961r. dla pozostałych klas. W sierpniu 1961r. przeprowadzono remont kapitalny budynku szkolnego. Zrobiono nowe sufity w dwóch klasach, podłogę w jednym pokoju, szczyt od strony zachodniej i położono eternit od strony południowej.

Rok szkolny 1961/62 rozpoczął się 1 września 1961r. grono nauczycieli tut. Szkoły pozostało bez     zmian.
Na początku roku szkolnego uczęszczało do szkoły 113 dzieci.
W dnu 11 XI 1962 roku była wizytowana przez pod inspektora szkolnego ob. Pogodę Stanisława z obecnością A. Wizytatora okręgowego Kuratorium Okręgu Krakowskiego w Krakowie. W grudniu 1961r. Kuratorium Oświaty przesłał 493.10 zł. Jako jednorazowy zasiłek dla dzieci najbiedniejszych. Zasiłek ten rozdzielano komisyjnie między dzieci: Anna Szych 100 zł, Szych Zygmunt 93.10 zł, Dziura Józef i Dziura Halina po 100 zł i Baran Maria 100 zł. W styczniu 1962r. odbyła się w szkole choinka dla dzieci. W marcu 1962r. wydział dziesiąty zawiadomił, że szkoła tut. otrzymała przydział limitu na zakup książek do biblioteki szkolnej w kwocie 1243 zł.
Rok szkolny 1961/62 szkoła wpłaciła na S.F.O.K. i S. 100 zł. I na …………………1100 zł. Zakończenie roku szkolnego 1961/62 dla klasy siódmej odbyło się 20 czerwca, a dla pozostałych klas dnia 23 czerwca 1962 roku.

Rok szkolny 1962/63 rozpoczął się 3 września 1962r. grono nauczycieli tut. Szkoły stanowią: Górski Stefan, Górska Zofia, Młyńska Wiesława, Kadeja Stanisław, który przybył na miejsce Przeniosła Stefana. Ob. Przeniosło został przeniesiony na własną prośbę do Czapel Wielkich, gdzie tam uczy jego żona. Na początku roku szkolnego do tut. Szkoły uczestniczyło 111 dzieci: a to z Bukowskiej Woli 67 dzieci, z Kaliny Rędziny do nr.12 –11 dzieci, z Kaliny Rędziny do nr.12- 16 dzieci, z Kaliny Las- 2 dzieci, z Kaliny Małej- 9 dzieci i z Wymysłowa- 6 dzieci. W październiku 1962r. szkoła otrzymała z wydziału Oświaty i Kultury w Miechowie telewizor Szmaragd (9000 zł) ze stabilizatorem (1300 zł.)W styczniu odbyła się choinka dla dzieci szkolnych.
Dnia 22 stycznia 1963 roku ministerstwo Oświaty zawiesiło zajęcia w szkołach z powodu zbyt niskiej temperatury. Szkoła tut. Była nieczynna tylko przez 4 dni. W maju 1963r. została zorganizowana drużyna harcerska opiekunem jej został ob. Kadeja Stanisław. Dzieci klas III-IV przeznaczyły z maja na dom starców w Warszawie 203.50 zł. W dniu 1 czerwca dzieci klas V-VII były na wycieczce w Krakowie i  Wieliczce. W ciągu roku szkolnego 1962/63 dzieci tutejszej szkoły zebrały na S.F.O.K i l. 1245,50 zł. W ubiegłym roku szkolnym szkoła tut. Zajęła pierwsze miejsce w powiecie w zbiórce na S.F.O.K i l. I została nagrodzona dyplomem uznania. Do czerwca 1963 roku dzieci tut. Szkoły zebrały na S.T.B.S 1123 zł. A więc wykonały swój plan na cały rok.
Zakończenie roku szkolnego 1962/63 dla klasy VII odbyło się dnia 26 czerwca, a dla pozostałych klas z dnia 24 czerwca.

Rok szkolny 1963/64 rozpoczął się dnia 3 września 1963 roku. Grono nauczyciel tut. Szkoły stanowią: Górski Stefan, Górska Zofia, która w związku z przejściem na emeryturę uczy tylko 17 godzin tygodniowo, Idzik Helena, Kadeja Stanisław i Młyńska Wiesława.
Na początku roku szkolnego do tut. Szkoły uczęszczało 114 dzieci: z Bukowskiej Woli 65 dzieci, z Kaliny Rędziny do nr.12-10 dzieci, do nr.12.10 dzieci od numeru 12,15 dzieci z Kaliny Las- 3 dzieci, z Kaliny Małej- 15 dzieci i z Wymysłowa 6 dzieci. Wszystkie dzieci spełniają obowiązek szkolny. Dnia 14 września dzieci wszystkich klas postanowiły opodatkować się po 1 zł na odbudowę Warszawy.
Dnia 19 września dzieci z klasy VI wezwały wszystkie dzieci naszej szkoły do współuczestnictwa w zbiórce na odbudowę Warszawy. Wszystkie dzieci przystąpiły do współuczestnictwa. W wyniku współuczestnictwa zebrano 1111zł. Dzieci klasy VI zajęły I miejsce gdyż zebrały 375zł, a więc na jednego ucznia przypadło 15 zł.
W dniu 18 lutego i 5 marca szkoła tut. była wizytowana przez podinspektora szkolnego . W dniu 21 lutego szkoła tut. była wizytowana przez komisje  ministralną w składzie: ob. Morawski z ministerstwa Oświaty z K.O.J.K. W roku szkolnym 1963/64 na terenie szkoły tut. istniały organizacje: drużyna harcerska do której należało 31 harcerzy. W dniu 21VI harcerze złożyli przyrzeczenie harcerskie J.K.S liczyła 30 członków – były 2 sekcje: lekko atletyczne i piłki ręcznej. Członkowie klas brali udział w rozrywkach rejonowych w ramach spartakiady Tysiąclecia Państwa Polskiego. Szkolne koło J.F.O.K.J. liczyło 100 członków którzy w ciągu roku szkolnego złożyli 1713 zł. J.K.O. skupiła 108 członków, którzy w ciągu roku szkolnego zgromadzili 3800 zł. Wszystkie dzieci Należały do szkolnego J.F.B.J. i w ciągu roku szkolnego złożyli 1170 zł. Wykonując plan w 105%. Szkolne koło P.E.K. liczyło 76 członków, spośród których zorganizowano trójki klasowe. W maju zorganizowaniu kurs sanitarny I stopnia dla uczniów klasy siódmej. Zakończenie roku szkolnego 1963/64 dla klasy siódmej odbyło się 20 czerwca, a dla pozostałych klas 25 czerwca 1964r.
Rok szkolny 1964/65 rozpoczął się dnia 1 września 1964roku. Szkoła tut. w dalszym ciągu na tylko 4 etaty nauczycielskie ale pracuje 6 osób a to: Górski Stefan, Górska Zofia z wymianą 13 godzin tygodniowo Idzik Helena i Młyńska Wiesława w pełnym etacie godzin i Kadeja Stanisław z wymianą 8 godzin tygodniowo w związku z powyższym do pracy z harcerstwem. Na początku roku szkolnego uczęszczało do tut. Szkoły 124 dzieci z Bukowskiej Woli 61 dzieci, z Kaliny Rędziny do nr 12-7 dzieci z Kaliny Rędziny do nr.12-18 dzieci, z Kaliny Las-3 dzieci, z Kaliny  Małej-36 dzieci  i z Wymysłowa-4 dzieci. W lipcu  1964 roku przystąpiono do budowy nowej szkoły. Pracy….. według planu miano zbudować cały budynek w surowym stanie do zimy, ale wykonano tylko rowy na fundamenty i zwieziono materiał. Dnia 7.XI. odbyła się w szkole akademia w związku z 47 rocznicą Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Dnia 31.XII.64 odbyła się w szkole dla dzieci szkolnych zabawa noworoczna z występami artystycznymi. W dniu 17.I-1965 szkoła zorganizowała części artystyczne  na uroczystej sesji Gromadzkiej Rady nadzorczej w Bukowskiej Woli w związku z XX leciem oswobodzenia Ziemi Miechowskiej. W ciągu roku szkolnego zorganizowany był konkurs czytelniczy pod,, nazwą 1000 lecia Państwa Polskiego” w klasach III-VII . Konkurs był doprowadzony do końca. Dzieci wzięły udział w eliminacjach powiatowych i otrzymano nagrody. Szkolne  koło S.F.O.S. zapłaciło 2800 zł, a szkolne koło J.F.B.J. 1220 zł. Klasa VII wpłaciła na budowę szpitala Miechowskiego 40 zł. Jako pozostałość klasową samorządu klasowego, a szkoła wpłaciła 172 zł. uzyskane ze sprzedaży makulatury. Zakończenie roku szkolnego 1964/65 dla klasy VII odbyło się w dniu 19 czerwca dla pozostałych klas w dniu 24 czerwca.

Rok szkolny 1965/66 rozpoczął się dnia 1 września 1965 roku. W dalszym ciągu szkoła posiada 4 etaty nauczycielskie, ale pracuje 5 osób a mianowicie: Górski Stefan, Idzik Helena, Kadeja Stanisław, Młyńska Wiesława i Książek Ewa, jako nauczycielka kontraktowa.
Na początku roku szkolnego do tut. Szkoły uczęszczało 124 dzieci a mianowicie: z Bukowskiej Woli 62 dzieci, z Kaliny Rędziny do nr.12- 9 dzieci, z Kaliny Rędziny do nr.12- 12 dzieci, z Kliny Małej 35 dzieci i z Wymysłowa 2 dzieci. W związku z wpłatą w ubiegłym roku szkolnym na SFOS w Krakowie 2800 zł. Szkoła tut. Znalazła się w czołówce szkół wojewódzkich województwa Krakowskiego i dlatego otrzymała z kom. Woj. SFOS w Krakowie w nagrodę aparat fotograficzny, opiekun koła Górski Stefan 500 zł nagrody, a oprócz tego 3 dzieci z opiekunem koła wzięto udział w dwudniowym zlocie w Krakowie organizowanym przez komitet wojewódzki dla szkół, które zostały zaliczone do czołówki województwa krakowskiego.
Kuratorium Oświaty szkolnego dla województwa krakowskiego pismem z dnia 24X 1965r. zawiadomiło kier. tut. Szkoły że przyznano szkole dotację na zakup pomocy naukowych w kwocie 5000 zł .w związku z wyróżnieniem tut. koła SFOS w roku szkolnym 1964/65.
W dniu 26 października 1965 roku odbył się komisyjny odbiór nowego budynku szkolnego.
Dnia 27 listopada1965 roku lekcje odbyły się w nowym budynku szkolnym. Koszt nowego budynku szkolnego wyniósł 2215759zł. Słownie dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych. W dniu 15 grudnia 1965 roku … geodeta polskich budowli w Krakowie…tut. szkole projektor filmowy marki ,,Zaiss’’
Dnia 25 lutego 1966 roku Zarząd Kółka Rolniczego w Bukowskiej Woli, którego organizatorem i kilkuletnim prezesem jest ob. Dróżdż Stanisław… Zarząd Koła ZUM w Bukowskiej Woli złożył na potrzeby szkoły 2000 zł ( dwa tysiące ) jako czyn 100 lecia Państwa Polskiego.
W kwietniu 1966r. została zorganizowana w tut. szkole spółdzielcza uczniowska ,,Śew”. Do spółdzielni zapisało się 108 członków, którzy złożyli 648 zł ( sześćset czterdzieści osiem ). Spółdzielnia działalności nie rozwinęła w br. szkolnym z powodu braku książek i pieczątki. Kierownik szkoły złożył w maju rezygnację z pracy z dniem 31 sierpnia 1966r. po przepracowaniu w zawodzie nauczycielskim 42 lata.
Dnia 8 czerwca dzieci kl. V,VI i VII były na jednodzielnej wycieczce w Krakowie i Wieliczce.
Dnia 24 czerwca zakończenie roku szkolnego 1965/66. Dnia 25 czerwca odbyło się pożegnanie Kierownika szkoły przez rodziców dzieci szkolnych i byłych wychowanków. Z wydziału Oświaty i Kultury w Miechowie był na pożegnaniu Podinspektor Szkoły ob. Dereński Władysław.

Rok szkolny 1966/67 rozpoczął się dnia 1 września. Na rozpoczęciu roku szkolnego był podinspektor szkoły Ob. Władysław Dereński. Od 1 września szkoła nasza jest szkołą ośmioklasową. W związku z odejściem na emeryturę kier. Szkoły Ob. Stefana Górskiego pełnienie obowiązków kierownika szkoły powierzono Ob. Stanisławowi  Kadei. Od 1 września tut. posiada sześć etatów. Uczą następujący nauczyciele : Stanisław Kadeja, Helena Idzik, Ewa Książek, Wiesława Młyńska, Helena Żaba i Stanisław Przeckoka. Dnia 13 października odbyło się spotkanie z oficerem Wojska Polskiego kpt. Backiewiczem. Ob. Backiewicz opowiadał o swoich przyjaciołach w czasie ostatniej wojny. Młodzież naszej Szkoły przygotowała akademię na którą złożyły się wiersze, piosenki oraz obrazki sceniczne. W dniu 18 października rozpoczęto pracę przy usuwaniu starych drzew wokół szkoły, niwelacji terenu i grodzenia terenu szkolnego. Przy pracach niwelacyjnych i wycinaniu starych drzew i krzewów brali udział rodzice prawie wszystkich dzieci. Rodzice opodatkowali się dobrowolnie w wysokości 30zł. Do wyrównania  terenu przywieziono około 40 wozów ziemi i 20 razy przywieziono samochodem. Straż w Bukowskiej Woli przekazała 80 ( osiemdziesiąt ) metrów siatki na ogrodzenie szkoły. W okresie jesiennym zagrodzono teren na długości 60 (sześćdziesięciu) metrów. Zamontowano również bramę wjazdową. Siatkę założono na podmurówce.
Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego w roku 1966/67 jest Ob. Idzik Henryk, który jest również sołtysem wsi. W 1966 roku Wydział Oświaty przydzielił naszej Szkole aparat projekcyjny typu ,,Elew”, który kosztuje 8 tys. Dnia 22X66r. uczniowie z kasy V,VI,VII i VIII byli na wycieczce w Morskim Oku i Poroninie. Wycieczka została zorganizowana przez kier. tut. szkoły.
Od dnia 1XII1966 roku zaczęła działać Spółdzielnia Uczniowska. Opiekunem Spółdzielni jest Kol. Stanisław Przecherka. Dnia 1XII1966 roku rozpoczęto dożywianie w naszej Szkole. Młodzież nasza obowiązkowo w roku szkolnym 1966/67 nosi tarcze uczniowskie. Rada Pedagogiczna zatwierdziła wprowadzenie odznaki wzorowy uczeń, uczennica. Kilkunastu uczniów i uczennic naszej szkoły otrzymało takie odznaki. Wprowadzono również w klasach młodszych odznakę ,,czyścioszek”
Dnia 19 XI 1966 roku ludność wiosek z których młodzież uczęszczała do tut. szkoły zaangażowała spotkanie ludności z gronem nauczycielskim .W styczniu 1967 roku wydział oświaty i kultury przydzielił tut. szkole tokarkę ,,Zuch” o wartości 8 tys. złotych.
Dnia 22 I 1967 roku odbyła się akademia w 25 rocznicę powstania P.P.R i 22 rocznicę wyzwolenia Ziemi Miechowskiej. W akademii wziął udział działacz P.P.R i PZPR tow. Mierzwiński. W styczniu 1967 roku odbyła się uroczystość choinkowa z przyrzeczeniem harcerskim. Uczniowie klasy VIII i VII wystawili sztukę pt. ,, Szatan z Siódmej klasy” na choince było ponad 150 osób. Młodzież nasza przygotowała skromny poczęstunek dla rodziców. Po przedstawieniu i poczęstunku była wspólna zabawa dla dzieci i rodziców.
Chcąc utwardzić cały teren szkoły Rada Pedagogiczna i młodzież związana z ZMP, spółdzielni uczniowskiej i samorządzie uczniowskim podjęła zobowiązanie inspektów kwiatowych.
2 lutego 1967r. w naszej szkole odbyło się zebranie walne miejscowego Kółka Rolniczego na którym podjęto uchwałę o przekazaniu 10 tys. na szkołę. Prócz czystej gotówki kółko rolnicze zobowiązało się w czynie społecznym doprowadzić do porządku boisko szkolne oraz doprowadzić wodę do budynku szkolnego. Trzeba podkreślić, że tak kółko rolnicze, którego prezesem jest ob. Stanisław Dróżdż jak i O.S.P. której prezesem jest Stanisław Żebro a naczelnikiem ob. Henryk Pietras udzielając w szkole jak najdalej idącej pomocy. W końcu kwietnia 1967 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli W.P. z miejscową ludnością. Spotkanie odbyło się w budynku szkolnym na spotkaniu z oficerem Wojska Polskiego było ponad 100 osób dorosłych i młodzieży. W początkach czerwca 1967 odbyło się uroczyste zakończenie Dni Oświaty Prasy i Książki oraz Międzynarodowego Dnia Dziecka. Młodzież tut. szkoły wystawiła fragmenty sztuki pt. ,,Zemsta” i ,,Balladyna”. Po przedstawieniu odbyły się zawody sportowe. W dniu 30 maja 1967 roku była wizytowana nasza szkoła przez podinspektora szkolnego ob. Romana Kowalczyka oraz kier. Ośrodka Metodycznego i członka Zarządu Powiatowego ZNP mgr Józefa Szpaka.
W dniu31VIII br. członkowie Elipsy- zakładu mającego opiekę nad naszą szkołą przerobili światło elektryczne w sali gimnastycznej i założyli oświetlenie w pracowni zajęć praktyczno- technicznych.
W dniu 4 września uroczyście rozpoczęto rok szkolny 1967/68 jest to drugi rok realizacji ośmioletniego programu nauczania. W tut. szkole uczą nas następujący nauczyciele : Stanisław Kadeja, Idzik Helena, Ewa Książek, Wiesława Młyńska, Helena Żaba i Stanisław Przecherka. W dniu 16 września została zorganizowana wycieczka do Miechowa. Zwiedzano mleczarnię, Technikum Mechaniczne oraz drukarnię. Dnia 29 września był na inspekcji szkoły Ob. Tadeusz Nowak podinspektor szkoły, który ma pod opieką naszą szkołę. W dniu 2 października młodzież klasy siódmej, ósmej i szóstej była na sztuce pt. ,, Balladyna” w Miechowie. W dniu 7 października młodzież klasy siódmej i ósmej wzięła udział w zlocie w Racławicach w związku ze 150 rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki. W dniu 29 października młodzież klasy ósmej i część z klasy siódmej oraz młodzież naszego ZM.W wzięła udział w wycieczce do Krakowa – Nowej Huty oraz Ojcowa. Wycieczkę zorganizował Zakład Pracy z Krakowa, który opiekuje się naszą szkołą. W dniu 15 października odbyło się spotkanie rodziców i młodzieży naszej szkoły z oficerem Wojska Polskiego. W dniu 12 listopada odbyła się akademia poświęcona 50 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. W części artystycznej wzięła udział  młodzież  naszej szkoły oraz uczennice z państwowej szkoły Medycznej z  Krakowa. W dniu 18 listopada odbyło się spotkanie Grona Nauczycielskiego z Rodzicami. Po części  oficjalnej odbyła się zabawa taneczna. W dniu 2 grudnia odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego,  Rady Drużyny ZHP, Rady Spółdzielczej i Zarządu Szkolnego Koła PCK na którym omawiano wyniki nauczania za pierwsze półrocze, zachowanie sę kolegów i ich zaangażowanie się w pracę poszczególnych organizacji. Do bardzo szczerej i rzeczowej dyskusji podjęto wnioski w celu podniesienia wyników nauczania i wychowania i lepszej pracy organizacji młodzieżowych działających w naszej szkole. Od dnia 15 listopada  młodzież korzystała z dożywiania . Od września uczy się kilkunastu uczniów gry na instrumentach muzycznych. Muzyki uczyb. Nawrot z Miechowa. W dniu 2.III.68 młodzież klasy ósmej, siódmej i młodzież zrzeszona w ZM.W była w Krakowie w Teatrze im. J. Słowackiego na sztuce ,, Dyliżans” Fredry. W dniu 14.III. nasza młodzież od klasy II do VIII była w teatrze w Miechowie na sztuce pt. ,,Stara Baśń”
W dniach od 19.III.68 bez 20 do 22. III.68 była wizytowana tut. szkoła przez podinspektora szkolnego Ob. Tadeusza Nowaka. W dniu 1.V.1969 odbyło się spotkanie naszej młodzieży i ludności tut. miejscowości z Oficerem Wojska Polskiego. Z okazji Dnia Dziecka młodzież tut. szkoły wystawiła sztukę pt. ,, O biedzie i złotych jabłkach”. 15.VI. 1968 odbyło się pożegnanie absolwentów Szkoły Podstawowej. Za odsetki na książeczce  oszczędnościowej w wysokości 700 zł zakupiono kwietniki dla tut. szkoły.

W dniu 2 września rozpoczął się nowy rok szkolny 1968/69. Dzień 3 września był dniem wolnym od nauki – Dzień Wychowawcy. W tut. szkole jest sześć etatów nauczycielskich jednak 7 nauczycieli, a to: Stanisław Kadeja, Banach Agnieszka, Idzik Helena, Książek Ewa, Młyńska Stanisława, Przecherka Stanisław i Żaba Helena. W tym roku jest 143 dzieci. W dniu 22IX 1968 r. odbyło się zebranie rodziców, którzy podjęli zobowiązanie o podjęciu pracy przy budowie boiska szkolnego i wodociągu dla szkoły. W obecnym roku szkolnym nadal istnieje zespół muzyczny. Młodzież szkolna korzysta z dożywiania( kawa lub herbata). W dniu 24.I.69 odbyła się Choinka Noworoczna. Na choinkę licznie przybyli rodzice. Młodzież z bogatym repertuarem artystycznym. Po występach odbyła się zabawa dla młodzieży w szkole a dla rodziców w budynku starej szkoły. Komitet Rodzicielski przygotował dzieciom obfity posiłek( ciastka, chrusty, kanapki ). Spółdzielnia Uczniowska dała 726 zł na choinkę.
Od Komitetu Budowy Centrum Zdrowia Dziecka Szkoła otrzymała podziękowania i potwierdzenie przyjęcie 726 zł od naszej młodzieży na C. Z. Dziecka. W dniu 1 czerwca odbyły się wybory do Sejmu i Rad Narodowych. Młodzież harcerska tut. szkoły wręczyła pierwszym wyborcom kwiaty. Zespół Muzyczny tut. szkoły grał w czasie wyborów przed lokalem wyborczym. W dniu 7 czerwca część młodzieży była na wycieczce w Chorzowie a część na rozgrywkach sportowych w Strzeżowie. Dnia 23.VI.1969 r. nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Na 144 uczniów zapisanych do szkoły promocji nie otrzymało 4 uczniów . W końcu listopada 1969 roku zaczęto instalację wodociągu w tut. szkole. Z istniejącego Grona Nauczycielskiego przeniosły się do innych szkół na własną prośbę następujące osoby Ob. Agnieszka Banach do Gliwic, Helena Żaba – Grzywnowicz do Zabrza, Stanisław Przecherka do Kalisza.
Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły w roku 1969 było zainstalowanie telefonu w budynku tut. szkoły. Koszty instalacji telefonicznej zostały pokryte z funduszy Komitetu Rodzicielskiego. Od stycznia 1969r. Siedziba Grona Rady Narodowej zostaje przeniesiona do Miechowa. W budynku gdzie mieściła się G.R.N. znajduje pomieszczenie Klubo- kawiarnia i Przedszkole.
W dniu 2 września 1969 roku rozpoczął się rok szkolny 1969/70. Naukę rozpoczęło 136 uczniów. W tut. szkole jest nadal sześć etatów a uczy siedmiu nauczycieli : Stanisław Kadeja- kier. szkoły, Krystyna Bielacka, mgr Janina Gwiazda, Helena Idzik, Ewa Książek, Wiesława Młyńska i Maria Węglarz. Od 1 dnia października rodzice z wielką ofiarnością przystąpili do kopania rowów pod rury doprowadzające wodę do szkoły i budynku nauczycielskiego. Na przestrzeni 150m zostały wykopane rowy o głębokości ponad 120 cm. Prace ziemne ze względu na mrozy zostały przerwane. Instalacja została założona na odcinku 50 m , pozostałe prace mogą być wykonane  w 1970 r. począwszy od wczesnej wiosny. W dniu 6 września odbyła się wieczornica w 30 rocznicę agresji hitlerowskiej zorganizowana przez ZHP i Samorząd Uczniowski. Po części oficjalnej na którą złożyło się przemówienie kier. Szkoły,występy w wykonaniu dzieci, został wyświetlony film pt. ,,Orzeł”. Nadal w szkole istnieje zespół muzyczny, który prowadzi Ob. Stanisław Nawrot z Miechowa. Zespół Muzyczny jest stałym punktem wszystkich uroczystości organizowanych na szczeblu wsi i Gromady. Najlepiej grają tacy uczniowie jak: Krysia Sobczyk , Mirek Babański, Grzesiek Idzik i Bogdan Szyszko. W styczniu odbyła się przy dużym składzie finansowym Komitetu Rodzicielskiego noworoczna choinki. Po występach młodzieży i posiłku, który zorganizował Komitet Rodzicielski dla wszystkich dzieci, które przyszły do naszej szkoły na tę uroczystość, rozpoczęła się zabawa dla dzieci a później dla rodziców i starszej młodzieży. W styczniu zorganizowano akademię w 25 rocznicę wyzwolenia Ziemi Miechowskiej. W naszej szkole został zorganizowany chór szkoły, który prowadzi Kol. Maria Węglarz posiadająca przygotowania do tego przedmiotu.
W dniu Święta Kobiet młodzież naszej szkoły należąca do zespołu muzycznego i chóru szkolnego wzięła udział w organizowanej przez K.P.RZER. i PGRN w Miechowie uroczystości Święta Kobiet. Młodzież odtwarzała część artystyczną na tej uroczystości. W kwietniu rozpoczęły się uroczystości związane z 100-ą rocznicą urodzin W. Lenina. W dniu 5 IV wycieczka do Wieliczki.
W kwietniu nasza młodzież brała udział w szkoleniu p. pożarowym przeprowadzonym przez prezesa miejscowej straży Ob. Stanisława Zebrę. Uczniowie klas od V-VIII brali udział w konkursie p. pożarowym organizowanym przez Zarząd Wojewódzki OSP w Krakowie. Konkurs polega na pisaniu wypracowań  na temat ,, Co zrobię aby małe dzieci nie obawiały się ognia”. Ośmiu uczniów otrzymało nagrody rzeczowe za udział w konkursie. Również w kwietniu odbył się Powiatowy Zjazd Ochotniczych Straży Pożarowych w którym brała udział młodzież naszej szkoły należąca do Zespołu Muzycznego, Chóru Szkolnego i Młodzieżowego Drużyny Pożarniczej. Młodzież nasza dała na zjeździe część artystyczną. W dniu 15 marca delegacja naszej młodzieży (to znaczy członkowie zespołu muzycznego i chóru szkolnego) wzięła udział Zjeździe Powiatowym Gminnych Spółdzielni, gdzie dała część artystyczną na Zjeździe. W dniu 23 maja w okresie Dnia Ochrony Przeciwpożarowej odbyło się spotkanie młodzieży szkolnej z obywatelem Słowackim w którym uczestniczył  Sekretarz PPRN – Ob. Stefan Mierzwiński i Komendant Straży Pożarnej – kpt. Wacław Kabziński. W rocznicę spotkania harcerze złożyli przyrzeczenie, które odebrał z – ca Komendanta Hufca dh. Jankowska. W dniu 7 czerwca odbyło się spotkanie na szczeblu wojewódzkim. Część młodzieży naszej szkoły, w czasie spotkania dokonano dekoracji medalem srebrnym zasługi dla pożarnictwa kierownik szkoły – Ob. Stanisław Kadeja. W dniu 13 czerwca zakończyła zajęcia szkolne klasa ósma. Na 23 uczniów  22 otrzymało promocję do klas wyższych  (ukończyło szkołę).
Zakończenie roku szkolnego nastąpiło 20 czerwca. W dniu 4 lipca odbyło się w budynku naszej szkoły posiedzenie członków powołanych Komisji Propagandy Przeciwpożarowej z całego województwa, była również przedstawicielka z Komendy Głównej z Warszawy. Młodzież naszej szkoły na tym zjeździe dała część artystyczną.

1 X 1970r. rusza budowa wodociągu do szkoły i budynku nauczycielskiego.
5V 1971r. W Szkole podstawowej w Bukowskiej Woli odbyła się Rejonowa Problemowa Konferencja Nauczycielska ( 120 nauczycieli)
9 IV 1971 r. pierwszy raz płynie woda w kranie.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Rok szkolny 1972/73
Dyrektorem szkoły jest pan Stanisław Kadeja. Grono pedagogiczne: Krystyna Bielach, Tadeusz Frasik, Wanda Bogacz, Helena Idzik, Wiesława Młyńska, Anna Klamińska, Teresa Oczkowicz, Maria Węglarz. Rok szkolny dzieli się na 3 okresy: I okres od 1 IX do 30 XI 1972r, II okres od 1XII do10 III 1973r, III okres od 11 III 1973r. do końca roku szkolnego. W szkole działają kółka zainteresowań: matematyczne, chór, SKS. Liczba uczniów w szkole:138 w Bukowskiej Woli i 14-tu w Kalinie Rędziny. W roku szkolnym 1972/73szkołę ukończyło 22 uczniów. Założono na terenie szkoły TPPR
Przy szkole rozpoczyna działalność Państwowa szkoła Muzyczna III stopnia.
Spotkanie z przedstawicielem narodu wietnamskiego.
Rok szkolny 1973/74
Dyrektorem szkoły jest mgr Stanisław Kadeja. Rok szkolny rozpoczyna grono w składzie: I. Czarnecka, H. Idzik, Z. Kadeja, M. Kyzioł, W. Młyńska,A. Krzyżak. Obowiązuje podział roku szkolnego na dwa okresy: I okres od 1 IX do 31 I 1974r, II okres od 1II do końca roku szkolnego. Wprowadza się rozszerzoną skalę ocen ze sprawowania:wzorowe, wyróżniające, dobre, odpowiednie i nieodpowiednie. Liczba uczniów 133 w Bukowskiej Woli i 17 uczniów w Kalinie Rędziny. W dniach 7-8 II 1974r. przeprowadzona została wizytacja przez wizytatora szkolnego Wacława Bogusza przy współudziale wizytatorów metodyków: p. Marii Goli, Stanisława Kozery i Leokadii Zacharewicz. Po wizytacji stwierdzono, że pomieszczenia wewnątrz budynku i otoczenie szkoły utrzymane są czysto. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli dbają o wygląd szkoły. Program nauczania i wychowania realizowany jest bez zastrzeżeń. W roku szkolnym 1973/74 szkołę ukończyło 19 -u uczniów. Uczennica Anna Dąbrowska została wytypowana do wyróżnienia na szczeblu powiatowym. W szkole istnieje filia Szkoły Muzycznej.
Rok szkolny 1974/75
Dyrektorem szkoły jest mgr Stanisław Kadeja. Grono nauczycielskie: H. Idzik, A. Krzyżak, Z. Kadeja, W. Młyńska, K. Pawlik, mgr E. Rutkowska – Muszyńska, L. Otwinowska, T. Zielińska, I.Czarnecka W szkole działają : SKO, Samorząd Uczniowski, PCK, chór, zuchy, koło matematyczne, LOP, kółko biologiczne, kółko polonistyczne, ZHP, biblioteka szkolna. Liczba Uczniów w szkole: 133 w Bukowskiej Woli i 13-u w Kalinie Rędziny.
Rok szkolny 1975/76
Dyrektorem szkoły został mgr Stanisław Czarnecki. W roku szkolnym 1975/76 nastąpiła zmiana sieci szkół, w związku z czym szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli została szkołą zbiorczą z trzema punktami filialnymi: w Brzuchani, w Kalinie Małej, w Kalinie Rędziny, W punktach filialnych istnieje Ognisko Przedszkolne – 6 godzin zajęć w tygodniu. W Bukowskiej Woli pracują następujący nauczyciele: H. Idzik, A. Krzyżak, Z. Kadeja, W. Młyńska, K. Pawlik, mgr E. Rutkowska – Muszyńska, , T. Zielińska, R. Gas. W szkole działają organizacje: ZHP, Samorząd Uczniowski, SKO, Zuchy, PCK, LOP. W filiach pracują: w Brzuchani – E. Zarychta, w Kalinie Rędziny -I. Czarnecka, w Kalinie Małej – Wanda Bogacz. W roku szkolnym 1975/76 uczyło się 177 uczniów w tym 49 uczniów w filiach.
Rok szkolny 1976/77
Dyrektorem szkoły jest mgr Stanisław Czarnecki. W Bukowskiej Woli pracują następujący nauczyciele: H. Idzik, A. Krzyżak, Z. Kadeja, W. Młyńska, K. Pawlik, mgr E. Rutkowska – Muszyńska, , T. Zielińska, R. Rakoczy. Liczba uczniów w szkole: w Bukowskiej Woli – 129 uczniów, w Kalinie Rędziny – 16 uczniów, w Brzuchani – 14 uczniów, w Kalinie Małej 22 uczniów. Uczniowie klas starszych odbyli wycieczki do Miechowa, do Zakopanego i Morskiego Oka. Dzieci brały udział w wielu pracach społecznych na rzecz szkoły. W tym roku szkolnym na uwagę zasługuje działalność Spółdzielni Uczniowskiej, która była najlepszą spółdzielnią na szczeblu miasta i gminy na poziomi Szkół Podstawowych. Na wyróżnienie zasługują także organizacje zuchowe w szkole zbiorczej i punktach filialnych.
Rok szkolny 1977/78
Dyrektorem szkoły jest mgr Stanisław Czarnecki. W Bukowskiej Woli pracują następujący nauczyciele: H. Idzik, K. Gamrat, W. Młyńska, mgr E. Muszyńska, K. Gawlik, T. Zielińska, S. Sennik, W. Bogacz I. Czarnecka, E. Zarychta. Nowy rok szkolny rozpoczął się 22 sierpnia. Funkcje zastępcy dyrektora pełni W. Młyńska. Liczba uczniów w szkole w Bukowskiej Woli – 132 uczniów. Punkt filialny w Kalinie Małej – 19 uczniów, punkt filialny w Kalinie Rędziny – 11 uczniów, punkt filialny w Brzuchani – 13uczniów. W szkole działają następujące organizacje: ZHP, Zuchy, PCK, LOP, SU, SKO, SKS „Viktoria”, Samorząd Uczniowski. Rok szkolny 1977/78 przebiegał w wzmożonym przygotowaniu do wprowadzenia reformy szkolnej.
Rok szkolny 1978/79
Ten rok szkolny był inny niż poprzednie, tysiące dzieci rozpoczęły 10-letnią Szkołę Powszechną, Rozpoczęła się reforma edukacji narodowej. Dzieci do tego zadania były przygotowane w ogniskach i przedszkolach. Kadra przygotowała się do nowego systemu oświaty biorąc udział w zespołach samokształceniowych, korzystając z audycji radiowych i telewizyjnych oraz z czasopism i książek. Rok 1979 był Rokiem Dziecka. Liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli 142 uczniów, punkt filialny w Kalinie Małej -13 uczniów, punkt filialny w Brzuchani – 11 uczniów, punkt filialny w Kalinie Rędziny – 7 uczniów. Drużyna ZHP podjęła następujące akcje L: „Harcerski Start”, „Radosna Zima 1979”, nieobozowa akcja zimowa, „Turniej Wiedzy Obywatelskiej”. Od 1 kwietnia 1979r. zorganizowano w szkole zespół reedukacyjno – wyrównawczy do którego należeli uczniowie kl. I . W roku szkolnym 1978/79w szkole pracowali: dyr szkoły mgr St. Czarnecki, mgr K. Gawlik, mgr K Gamrat, mgr K. Muszyńska, H. Idzik, W. Młyńska, E. Zarychta, W. Bogacz, S. Sennik, I. Czarnecka, T. Zielińska.
Rok szkolny 1979/80
W roku szkolnym 1979/80 w szkole pracowali: dyr szkoły mgr St. Czarnecki, mgr M. Paprota, mgr L. Osmęda, H. Idzik, W. Młyńska, E. Szarek, W. Bogacz, S. Sennik, H. Rutkowska, T. Zielińska. Był to drugi rok realizacji programu 10-letniej szkoły. Trwały obchody 35-lecia Polski Ludowej, zakończono je 9 maja 1980r. W zajęciach sportowych realizowano hasła: „Moskwa 80” i „Meta”. Rada Pedagogiczna dokształcała się organizując posiedzenia, na które przygotowywane były referaty. Pracy szkoły w roku szkolnym 1979/80przyświecało hasło: „Wychowanie w duchy pokoju i dla pokoju”. Szkoła zajęła III miejsce w gminie w konkursie na najbardziej usportowioną szkołę.
Rok szkolny 1980/81
Rok szkolny rozpoczął się 20 sierpnia. Był to trzeci rok realizacji programu 10-letniej szkoły. Obowiązkowi szkolnemu podlegało 162 dzieci. Obsada kadrowa wynosiła 12 osób. W szkole działały organizacje: ZHP, TPPR, organizacje społeczne, Samorząd Uczniowski, SKO, PCK, LOP, SU. Praca szkoły przebiegały w trudnej sytuacji gospodarczej i społeczno – politycznej. W szkole toczyła się dyskusja na temat wydarzeń posierpniowych. Trzeba było zrezygnować z niektórych partii materiału, gdyż były niezgodne z rzeczywistością.
Rok szkolny 1981/82
Rok szkolny rozpoczął się 1 września. Uchwałą Rady Ministrów zmniejszony został wymiar godzin pracy do 22 w tygodniu. Tydzień pracy – 5 dni. Powstały korzystne warunki dla młodych nauczycieli podejmujących pracę na wsi, otrzymują oni pożyczkę bezzwrotną w kwocie 60 tys. zł, pod warunkiem, że przepracują na wsi 6 lat. Instytucja wizytatorów-metodyków została rozwiązana, a w jej miejsce powstał zespół metodyków – doradców, którzy mają służyć nauczycielom, zwłaszcza młodym, instruktażem. Zmienione zostały nazwy ocen ze sprawowania: wzorowe, wyróżniające, poprawne, nieodpowiednie i naganne. W roku szkolnym 1981/82 odstąpiono od 10-letniej szkoły. Nauczyciele zostali zapoznani szczegółowo z zarządzeniem Kuratora dotyczącym pracy szkół w okresie stanu wojennego. Wszyscy zobowiązani byli do przestrzegania przepisów w stanie wojennym i do wzmożonej dyscypliny pracy. Nauczyciele zostali zobowiązani do takiego działania w szkole, które prowadzi do uznania systemu socjalistycznego i jego wartości, nauczyciele,którzy sympatie swe lokują po stronie prawicy społecznej, którzy uważają że ich posłannictwem jest walka z socjalizmem nie powinni mieć możliwości wpływania na świadomość młodzieży. Zmiany w sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej, wprowadzenie stanu wojennego, zaostrzenie rygorów wobec wszystkich pracowników nie zakłóciły rytmu pracy szkoły.
Rok szkolny 1982/83
Do pracy w Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli przyjęci zostali nowi nauczyciele: mgr J. Burzyński, A. Jarno, W. Książek, K. Barwińska, A. Kowal. Praca Szkoły przebiega zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w czasie trwania stanu wojennego. Rok szkolny przebiegał w warunkach postępującej stabilizacji politycznej i społecznej powodowanej obostrzeniami stanu wojennego. Kryzys gospodarczy odbił się również na pracy naszej szkoły. Rozbudowane treści wychowawcze w pracy szkoły nawiązywały do naczelnych wartości socjalizmu, które szkoła musiała wcielać w swoim codziennym życiu. Podstawowym hasłem pracy wychowawczej było doskonalenie ceremoniału szkolnego – praca wokół flagi, godła, hymnu państwowego i ojczyzny. Do szkoły uczęszczało 195 dzieci,165 do klas I – VIII, pozostałe do ognisk przedszkolnych i do przedszkola.
Rok szkolny 1983/84
W szkole pracuje dyrektor mgr S. Czarnecki, A. Jarno, H. Idzik, W. Młyńska, mgr M. Paprota, mgr L. Osmęda, mgr H. Badocha, mgr M. Starnawska, T. Zielińska, M. Woźniak, w Filiach: mgr W. Bogacz, A. Kowal, H. Rutkowska, W. Książek. Praca w roku szkolnym 1983/84 przebiegała pod hasłem: „Dobro ucznia najwyższym zadaniem”. Obowiązkowi szkolnemu podlegało w tutejszym obwodzie szkolnym 153 dzieci. W olimpiadach przedmiotowych brało udział 8 uczniów, z czego 5 zakwalifikowało się do eliminacji rejonowych.
Rok szkolny 1984/85
W szkole pracuje dyrektor mgr S. Czarnecki, A. Jarno, H. Idzik, W. Młyńska, mgr M. Paprota, mgr L. Osmęda, mgr H. Badocha, T. Zielińska, M. Woźniak, w Filiach: mgr W. Bogacz, A. Kowal, H. Rutkowska, W. Książek, D. Regucki, H. Krawiec, M. Włodarczyk, H. Borkowska. Na przełomie listopada i grudnia 1984 w szkole została przeprowadzona wizytacja. Osoby Wizytujące to: Inspektor Oświaty i Wychowania mgr H. Brodzka, i z-ca Inspektora Oświaty i Wychowania mgr W. Płonka. Kadra pedagogiczna liczyła 17 osób. Do szkoły uczęszczało 122 dzieci, do przedszkola 39 dzieci. W filiach uczyło się 31 uczniów.
Rok szkolny 1985/86
W szkole pracują: dyrektor mgr S. Czarnecki, A. Jarno, H. Idzik, W. Młyńska, mgr L.Osmęda, mgr H. Badocha, T. Zielińska, mgr W. Bogacz, A. Kowal, H. Rutkowska, W. Książek, D. Regucki, H. Krawiec, M. Włodarczyk, H. Borkowska, B. Zając, D. Rębiś, E. Piasek. W szkole uczyło się 147 uczniów. Uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych. Krzysztof Dunal zajął III miejsce w eliminacjach wojewódzkich konkursu biologicznego. 50% uczniów klasy VIII zdawało egzaminy do szkół średnich, wszyscy zostali przyjęci.
Rok szkolny 1986/87
W szkole pracują: dyrektor mgr S. Czarnecki, A. Jarno, H. Idzik, W. Młyńska, mgr L. Przecherka , mgr H. Badocha, T. Zielińska, mgr W. Bogacz, A. Kowal, H. Rutkowska, W. Książek, H. Krawiec, M. Włodarczyk, H. Borkowska, B. Zając, E. Piasek. A. Zazulak, M. Łojan, B. Motłoch. Najważniejszym zadaniem oświaty w roku szkolnym 1986/87 było skuteczne wpajanie wartości socjalizmu, kształtowanie postaw moralnych i społecznych oraz szersze uwzględnianie problematyki pokoju na świecie. Nadrzędnym hasłem, wokół którego przebiegała działalność dydaktyczna i wychowawcza to: „Pokój za każdą cenę”. W klasach I – VIII było 155 uczniów.
Rok szkolny 1987/88
W szkole pracują: dyrektor mgr S. Czarnecki, A. Jarno, H. Idzik, W. Młyńska, mgr L. Przecherka , mgr H. Badocha, T. Zielińska, H. Rutkowska, W. Książek, M. Włodarczyk, B. Zając, E. Piasek. A. Zazulak, M. Łojan, I. Miraszewska, J. Manterys, A. Gołąb, M. Starnawska. Do szkoły uczęszczało150 uczniów. Na szczególne zainteresowanie zasługuje działalność ZHP i Zuchów.

Rok szkolny 1988/89
W szkole pracują: dyrektor mgr S. Czarnecki, A. Jarno, H. Idzik, W. Młyńska, mgr L. Przecherka , mgr H. Badocha, T. Zielińska, H. Rutkowska, W. Książek, M. Włodarczyk, B. Zając, A. Zazulak, M. Łojan, I. Piwowarczyk, J. Manterys, M. Starnawska, A. Jarno, D. Sobczak, H. Krzyżkiewicz. Liczba uczniów w szkole – 158.

Rok szkolny 1989/90
Funkcję dyrektora szkoły do czerwca 1990r. pełni mgr S. Czarnecki. Rada Pedagogiczna przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli wybiera kandydata na stanowisko dyrektora mgr Jana Manterysa. Od dnia 1 września 1990r. decyzją kuratora kieleckiego zostaje ogłoszony konkurs na dyrektora placówki. Dyrektorem zostaje mgr Jan Manterys. Do szkoły uczęszczało 187 uczniów.

Rok szkolny 1990/91
Dyrektorem szkoły jest mgr J. Manterys ponadto w szkole pracują: mgr S. Czarnecki, mgr L. Przecherka, M. Wieczorek, A. Horyń, mgr M. Śliwińska, I. Piwowarczyk, M. Włodarczyk, A. Zazulak,W. Bogacz, mgr U. Sobota, mgr D. Roch, T. Zielińska, H. Idzik, A. Jarno, J. Stano, A. Maj, H. Rutkowska, W. Książek, M. Zawartka, B. Niewczas, W. Młyńska, mgr H. Stasiurka. W tym roku do szkół wraca religia. W tym roku została przeprowadzona wizytacja kompleksowa przez przedstawiciela Delegatury Oświaty i Wychowania w Miechowie: mgr A. Markiewicza i mgr Z. Muchę. W wyniku tej wizytacji stwierdzono iż szkoła dobrze wywiązuje się ze swoich zadań. Liczba uczniów w szkole -137.

Rok szkolny 1991/92
Dyrektorem szkoły jest mgr J. Manterys. Zostaje zatrudniona p. A. Czekaj. Naukę religii obejmuje p. L. Niewęgłowska. Następują zmiany w ocenianiu wiadomości i umiejętność według nowych kryteriów: celująca – 6, bardzo dobra – 5, dobra – 4, dostateczna – 3, mierna – 2, niedostateczna – 1. Oceny z zachowania: wzorowe, bardzo dobre, odpowiednie, nieodpowiednie i naganne. Do szkoły uczęszczało 136 uczniów.

Rok szkolny 1992/93
W szkole pracują: dyr mgr inż. Jan Manterys z 19-sto osobową grupą nauczycieli. W październiku uchwalono Statut Szkoły. Działają następujące organizacje szkolne: SU „Kubuś”, ZHP, SKS, PCK, LOP, Samorząd Uczniowski, Zuchy i Biblioteka. Imprezy szkolne odbywają się według ustalonego harmonogramu. Uczniów klasyfikowanych – 150.

Rok szkolny 1993/94
Dyrektor szkoły mgr inż. J. Manterys powierzył stanowisko wicedyrektora szkoły p. T. Zielińskiej. Naukę biologii prowadzi nowy nauczyciel – p. E Szyba. Ponadto przyjęto do pracy p. A Śliwińskiego i p. J. Konewecką. W tym też roku lekcje muzyki prowadzi p. H. Kozik. Szkoły zostają przekazane gminom, a dotychczasowy ZEAS zostaje zlikwidowany. Liczba uczniów – 141.

Rok szkolny 1994/95
W tym roku szkolnym pracuje taki sam zespół nauczycieli co w ubiegłym. Rozpoczęto uroczyste obchody XXX-lecia szkoły, począwszy od wigilii szkolnej 22. XII. 1994r. trwające do 27 listopada 1995 r. W szkole działają: biblioteka, SU, LOP, Samorząd Uczniowski, ZHP, PCK i Zuchy.

Rok szkolny 1995/96
Od 1 września oddział „0” mieści się w szkole a wychowawczynią zostaje p. R. Dąbrowska. Zostaje zlikwidowany etat wicedyrektora szkoły. Nadal jednak p. T. Zielińska w czasie nieobecności dyrektora pełni funkcje zastępcy. Z inicjatywy rodziców jest organizowana wigilia w szkole – rodzice zaoferowali pomoc w przygotowaniu, a nauczyciele z dziećmi przygotowali część artystyczną. Od 1 III do 27 III 1996r. szkoła jest wizytowana przez pracowników kuratorium ( sprawy dydaktyczne) i pracowników UMiG ( sprawy ekonomiczno-administracyjne). 17 maja1996r. Na Radzie Gminy zapadła decyzja o likwidacji punktów filialnych; w Kalinie Małej, Kalinie Rędziny i Brzuchani. Obowiązkiem gminy jest zorganizowanie dowozu dzieci pod opieką nauczyciela.

Rok szkolny 1996/97
Rok szkolny rozpoczyna się 1 września. Dzieci z filii dowożone są autobusem pod opieką nauczyciela, w szkole funkcjonuje świetlica dla dzieci dojeżdżających. 15 września odbyła się wielka uroczystość czyli nadanie imienia szkole. Planuje się przygotowanie biuletynu oraz Izby Pamięci. W ciągu roku zgodnie z kalendarzem imprez odbył się konkurs wiedzy o SBSK i spotkanie z Tobrukczykami. W szkole działa UKS „Sokół” dzięki któremu szkoła pozyskała sprzęt sportowy do Uni-HOKA i tenisa stołowego. Klub ten jest organizatorem imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie szkoły. Liczba uczniów – 148.

Rok szkolny 1997/98
Dyrektorem szkoły jest mgr inż. J. Manterys. Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej przekazał informacje z ostatniego spotkania z kuratorem na temat wdrażania nowego programu nauczania. W szkole zaczyna działać Klub Patrona Szkoły. 15 września obchodzony jest jubileusz nadania imienia szkole.

Rok szkolny 1998/99
W tym roku szkolnym kadra pedagogiczna pozostaje bez zmian. Najważniejszym wydarzeniem jest przekazanie sztandaru dla szkoły. Z tej to okazji przy pomocy Tobrukczyków, rodziców, nauczycieli i uczniów została zorganizowana i przeprowadzona uroczystość, która została uwidoczniona na kasecie Sam fakt uznania przez Tobrukczyków za godnych ich reprezentowania jest dla nas najważniejszą nagrodą. Na podkreślenie zasługują inne wydarzenia: zorganizowanie spotkania z policjantem, wigilia, sesja naukowa z udziałem Tobrukczyków, konkurs wiedzy o SBSK, Dzień strażaka, akademia na „Dzień Matki”, turniej piłki nożnej.