KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Bukowska Wola, dnia 24.03.2020 r.

Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym okresie ustalony został też zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas.

W związku z organizacją zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość oraz koniecznością zapewnienia każdemu Uczniowi i Rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia informuję Państwa, że konsultacje będą się odbywały poprzez dziennik elektroniczny, który również zapewniać będzie wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem. W tej formie będziecie też Państwo informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach, będzie także możliwa informacja drogą telefoniczną lub mailową.

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać znajdziecie Państwo:

  1. na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl;
  2. materiałów dostępnych na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych,
  3. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  4. materiałów wskazanych przez nauczyciela, które będą dostępne na stronie internetowe szkoły lub przesyłane pocztą elektroniczną.

Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich duże wyzwanie. Dlatego bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o współpracę i wsparcie swoich dzieci w zdalnej nauce.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Jan Manterys