Organizacja bezpośredniej obsługi interesantów

ZARZĄDZENIE NR 3/04/2020
DYREKTORA
Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli

z dnia 3.04.2020 r.

w sprawie ograniczenia polegającego na wykonywaniu określonych zadań przez jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 531) oraz § 11a ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 i 530) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli wykonywanie określonych zadań przez szkołę polega na wykonywaniu ich w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, w szczególności rodziców, uczniów, absolwentów i innych osób w zakresie składania wniosków i innych dokumentów wskazanych w przepisach oświatowych.

2. Składanie wniosków i innych dokumentów, o których mowa w ust. 1 odbywa się poprzez przesłanie ich na adres poczty elektronicznej: bukowska79@gmail.com

3. Dyrektor zawiadamia o sposobie realizacji zadań w okolicznościach wskazanych w ust.1 w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie jednostki.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

Dyrektor Szkoły

…Jan Manterys….