latawce latawce!!!

Dzisiaj puszczaliśmy wykonane przez kl. IV i V latawce. Pięknie latały, latawiec Pawła pobił rekord lotów. Tak daleko wyleciał, że trzeba było dodatkowego sznurka. Paweł może być dumny ze swojego latawca ale i Karolina również bo to ona pożyczyła ogon i dzięki temu latawiec poleciał daleko, daleko.

zapytanie cenowe

Bukowska Wola, dn. 30.06.2010r.

Zapytanie cenowe

Zwracam się z prośbą o określenie kosztów dowozów uczniów do Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli, w roku szkolnym 2010/11. Na trasach określonych w umowie.

Proszę o udzielenie odpowiedzi w terminie do 15.07.2010r. do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi 15.07.2010 rok o godzinie 09:00

Zał.:

– formularz cenowo ofertowy

– określenie tras i ilości dzieci

– umowa

– oświadczenia

Gen. Stanisław Kopański – Dowódca SBSK

2 kwietnia 1940 został wyznaczony przez Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego na dowódcę Brygady Strzelców Karpackich, formowanej w Syrii, w ramach francuskiej Armii Lewantu.

Po kapitulacji Francji mimo próby internowania Brygady, zdołał przeprowadzić zwarty oddział do Palestyny pod dowództwo brytyjskie. 6 września 1940 mianowany został generałem brygady.

Pod jego dowództwem brygada uczestniczyła w kampaniach północno-afrykańskich 1941—1942 (Tobruk, Bardia, El Gazala) zyskując uznanie sprzymierzonych.

Po reorganizacji brygady w 1942 stanął na czele 3 Dywizji Strzelców Karpackich.

Przetarg nie ograniczony: Docieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli, gmina Miechów

O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony
o wartości powyżej 14 000euro

ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEI. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli , Bukowska Wola 79, 32-200 Miechów, woj. małopolskie, tel. 041 383 16 55.

Docieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli, gmina Miechów
Numer ogłoszenia: 281768 – 2009; data zamieszczenia: 17.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli , Bukowska Wola 79, 32-200 Miechów, woj. małopolskie, tel. 041 383 16 55.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.eduporadnik.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Docieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli, gmina Miechów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi 2. Wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowego 3. Wymiana parapetów blaszanych zewnętrznych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.10-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca który: 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości ,daty , miejsca wykonania, oraz dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 3. spełnia pozostałe warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca powinien złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2 do SIWZ), 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) wykaz zawierający osobę, którą Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, a która będzie wykonywać zamówienie, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej , o których mowa w części IV pkt 2 SIWZ (Załącznik 4 do SIWZ), 4) pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, o których mowa w części IV pkt 2 SIWZ, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawca wskazał osobę, którą będzie dysponował, 5) dokument stwierdzający, że osoba, która będzie wykonywać zamówienie, wykazana w wykazie, o którym mowa w pkt. 3, posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, o których mowa w części IV pkt 2 SIWZ, 6) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót, o których mowa w części IV pkt. 2 SIWZ (Załącznik 5 do SIWZ) – wykaz powinien zawierać co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem ,wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, 7) dokumenty (referencje, listy referencyjne lub dokumenty o podobnym charakterze) potwierdzające, że co najmniej 1 robota budowlana zawarta w wykazie, o którym mowa w pkt 6, została wykonana należycie, UWAGA 1. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 do 7 mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, napisem -za zgodność z oryginałem- oraz podpisane przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów , w takim przypadku wraz z dokumentami Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty, z treści których wynika umocowanie do dokonania tej czynności, o ile nie wynika ono z innych dokumentów składanych wraz z ofertą. W przypadku, gdy dokument składa się z więcej niż jednej strony, kserokopia każdej strony powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem, w sposób opisany wyżej. UWAGA 2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, powinno być podpisane przez osoby podpisujące ofertę. UWAGA 3. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. spółka cywilna, konsorcjum). W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania, oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 2 , powinien złożyć każdy z Wykonawców. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika (może to być jeden z przedsiębiorców tworzących konsorcjum tzw. lider). Musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie i każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. UWAGA 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. UWAGA 5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w uwadze 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.eduporadnik.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli 32-200 Miechów Bukowska Wola 79.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli 32-200 Miechów Bukowska Wola 79.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Notatka: wszystkie niezbędne dokumenty przetargowe są do pobramia w menu pliki, w kategorii: przetarg

Piosenka żołnierska SBSK: Pamiętaj o tym Wnuku

Kiedyś, gdy z tej wojny wrócę
Za jakieś kilkadziesiąt lat,
Plecak złożę, buty zrzucę,
I wyciągnę nogi rad.
Wnuków zbierze się gromadka,
Ciesząc mnie szczebiotem swym,
O bajkę będą prosić dziadka,
A cóż ja opowiem im:
Ref:
Pamiętaj o tym wnuku,
Że dziadzio był w Tobruku,
I myślał sobie oj niedobrze
Oj niedobrze, coś za dużo huku,
Jaśniało morze w blasku,
Trzeszczało niebo w trzasku,
A dziadzio myślał, co tu tyle
Co tu tyle nasypali piasku.
Dziatki się pytają kołem,
Skąd się dziadziu wziąłeś tam,
Po co się w Tobruku wziąłem,
Prawdę mówiąc nie wiem sam,
Czy dla sprawy czy dla hecy,
Czy żeby lepszą kontrol mieć,
Posadzili nas w fortecy,
Tutaj powiedzieli siedź.
Ref:                         Pamiętaj ………….

Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich – Obrońców Tobruku