Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klas I – III

wymagania edukacyjne dla klasy I

wymagania edukacyjne klasy II

wymagania edukacyjne dla klasy III

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klas I – III

W klasach I-III oceny bieżące za wiadomości i umiejętności ustala się w stopniach według następującej skali: 1p – 6p

stopień 6p, gdy osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom przewidzianych osiągnięć edukacyjnych;

stopień 5p, gdy uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności;

stopień 4p, gdy opanowane wiadomości i umiejętności nie są pełne, ale pozwalają na dalsze opanowywanie treści;

stopień 3p, gdy uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności, sprawiający kłopoty w przyswajaniu trudniejszych treści;

stopień 2p, gdy opanowane wiadomości i umiejętności są niewielkie i utrudniają dalsze kształcenie;

stopień 1p, gdy wiadomości i umiejętności nie są opanowane, uczeń nie radzi z zadaniami nawet z pomocą nauczyciela.

Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu:

Wspaniale – wyrażona cyfrą 6p

Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!

Bardzo dobrze – wyrażona cyfrą 5p

Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj!

Ładnie – wyrażona cyfrą 4p

Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci osiągać lepsze wyniki

Postaraj się bardziej – wyrażona cyfrą 3p

Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców, oraz systematyczna praca, wymagająca dużo wysiłku z twojej strony.

Pracuj więcej – wyrażona cyfrą 2p

Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców.

Popraw błędy – wyrażona cyfrą 1p

Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka cię bardzo dużo systematycznej pracy wspólnie z nauczycielem i rodzicami.

Edukacja polonistyczna

Wypowiedzi ustne

Wypowiedzi ustne typu opowiadanie przeczytanych lub wysłuchanych tekstów, swobodne wypowiedzi na określony temat, wyrażanie własnych sądów, spostrzeżeń, opinii, traktuje się jako formę aktywności na zajęciach i ocenia zgodnie z pkt. 8 Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Nagradzania dla klas I-III.

Czytanie

Cechy czytania:

Czytanie poprawne – uczeń prawidłowo odczytuje wyrazy, nie opuszcza liter, sylab, wyrazów, nie przestawia, nie zniekształca końcówek wyrazów.

Czytanie płynne – uczeń czyta tekst całymi wyrazami lub zdaniami, nie zatrzymuje się zbyt długo nad poszczególnymi wyrazami lub ich częściami, nie bierze „oddechu” w połowie wyrazu. Czytanie płynne, choć może być powolne, zapewnia równomierność czytania.

Czytanie wyraziste – uczeń poprawnie wymawia głoski. Czytanie wyraziste polega na zachowaniu pauz gramatycznych, logicznych i psychologicznych, na zachowaniu właściwej intonacji, zastosowaniu odpowiedniego tempa itp. Czytanie to ma wydobyć walory uczuciowe tekstu. tj. pauzy gramatyczne (umiejętność właściwego zachowania znaków przestankowych przy czytaniu)             i pauzy psychologiczne (umiejętność oddzielenia pod względem nastroju różnych partii czytanego tekstu).

Czytanie biegłe – polega na indywidualnym, świadomym stosowaniu właściwego tempa, na płynnym i poprawnym odczytywaniu wyrazów, na zachowaniu właściwych akcentów logicznych w zdaniu, zgodnie ze znakami przestankowymi oraz tych akcentów, które podkreślają ważne dla zrozumienia sensu wyrazy. Warunkiem czytania biegłego jest jednoczesne rozumienie tekstu.

Technikę czytania ocenia się za pomocą oceny cyfrowej w skali od 1p do 6p według następujących kryteriów:

6p – czyta płynnie, poprawnie i biegle teksty bez przygotowania,

5p – opracowany tekst czyta płynnie, poprawnie, wyraziście, z intonacją,

4p – czyta wyuczony tekst płynnie, poprawnie, nie zawsze stosuje intonację lub nie zawsze zwraca uwagę na znaki przestankowe ,

3p – czyta wyuczony tekst wyrazami i zdaniami popełniając pomyłki, nie zwraca uwagi na znaki przestankowe,

2p – czyta wolno, wyrazami, często przekręca wyrazy, nie zwraca uwagi na znaki przestankowe,

1p – czyta sylabizując, wolno i często niepoprawnie składa wyrazy.

Czytanie ze zrozumieniem

Do każdego tekstu nauczyciel przygotowuje pytania (zadania), które stanowią wskaźnik do określenia stopnia umiejętności ucznia w tym zakresie. Umiejętność czytania cichego ze zrozumieniem podlega ocenie według sześciostopniowej skali ocen od 1p do 6p.

Odpowiedzi są punktowane i w zależności od ilości punktów, wyrażonych w skali procentowej,

Uczeń może uzyskać następujące oceny:

100%6p – uczeń doskonale rozumie czytany tekst

100% – 90% 5p – uczeń bardzo dobrze rozumie czytany tekst

89% – 75% 4p – uczeń nie w pełni rozumie czytany tekst

74% – 51% 3p – uczeń ma problemy ze zrozumieniem czytanego tekstu

50% – 31% 2p – uczeń nie rozumie czytanego tekstu

30% i poniżej – 1p – uczeń nie rozumie czytanego tekstu

Pisanie

Przepisywanie

Przepisywane przez ucznia teksty ocenia się przy pomocy sześciostopniowej skali cyfrowej od 1p do 6p według następujących kryteriów:

6p – uczeń przepisuje w szybkim tempie, bezbłędnie; pismo kształtne, staranne i estetyczne.

5p – uczeń przy przepisywaniu nie pomija żadnego wyrazu, nie popełnia żadnego błędu ortograficznego.

4p – uczeń przy przepisywaniu popełni 1 błąd ortograficzny lub pominie fragment tekstu.

3p – uczeń przepisuje tekst pomijając wyrazy, popełniając nie więcej niż 2 błędy ortograficzne.

2p – uczeń przepisuje tekst popełniając więcej niż 2 błędy ortograficzne.

1p – uczeń pisze nieczytelnie, nie mieści się w liniaturze

Uwaga: 3 błędy typu: brak kreski, kropki, ,,ogonka” nie wpływa na obniżenie oceny.

Niekształtne, nieproporcjonalne i nieprawidłowo połączone litery, czyli niestaranne pismo powoduje obniżenie o jeden stopień ogólnej oceny za przepisywanie.

Pisanie z pamięci

Pisanie z pamięci ocenia się następująco:

1 bł. ort. Io – 5p,

2 bł. ort. Io – 4p

3 bł. ort. Io – 3p

4 bł. ort. Io – 2p

5 bł. ort. Io – 1p

3 bł. ort. IIo = 1 bł. ort. Io

Pisanie ze słuchu

Pisanie ze słuchu (dyktanda) ocenia się następująco:

1 bł. ort. Io – 5p,

2 bł. ort. Io – 4p,

3 bł. ort. Io – 3p,

4 bł. ort. Io – 2p

5 bł. ort. Io – 1p

6 bł. ort. Io i więcej – 1p

3 błędy ortograficzne IIo = 1 błąd ortograficzny Io

Formy pisemne typu opis, list, zaproszenie, ogłoszenie, życzenia ocenia się za pomocą sześciostopniowej skali cyfrowej od 1p do 6p według ustalonych kryteriów, które są szczegółowo omawiane z uczniami przed przystąpieniem do redagowania określonej formy wypowiedzi.

Wygłaszanie z pamięci wierszy, fragmentów prozy

Wygłaszane z pamięci teksty ocenia się przy pomocy sześciostopniowej skali cyfrowej

od 1p do 6p według następujących kryteriów:

6p – bezbłędnie odtwarza z pamięci dłuższe teksty uwzględniając znaki przestankowe, właściwe tempo i zmianę siły głosu,

5p – bezbłędnie odtwarza z pamięci tekst uwzględniając znaki przestankowe,

4p – dobrze opanowany tekst pamięciowo, nie zawsze uwzględnia znaki przestankowe,

3p – niedokładnie zapamiętany tekst, sporo pomyłek, wolne tempo, bez uwzględnienia znaków przestankowych,

2p – tekst wygłaszany przy znacznej pomocy nauczyciela,

1p – uczeń nie potrafi odtworzyć tekstu nawet przy pomocy nauczyciela.

Gramatyka

Wiadomości i umiejętności gramatyczne (przewidziane wymaganiami programowymi dla klas I – III) sprawdza się i ocenia za pomocą kartkówek, sprawdzianów i testów.

Edukacja matematyczna

Wiadomości i umiejętności matematyczne sprawdza się i ocenia za pomocą kartkówek, sprawdzianów i testów .

Odpowiedzi ustne np. obliczenia, układanie i rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych, traktuje się jako formę aktywności uczniów klas I-III.

Edukacja przyrodniczo-społeczna

Wiadomości i umiejętności w zakresie edukacji przyrodniczo-społecznej (przewidziane wymaganiami programowymi dla klas I – III) sprawdza się i ocenia za pomocą kartkówek, sprawdzianów            i testów

Wypowiedzi ustne np. wnioskowanie, wyrażanie własnych sądów, spostrzeżeń, opinii traktuje się jako formę aktywności na zajęciach .

Edukacja plastyczno-techniczna

Wiadomości i umiejętności z zakresu sztuk plastycznych, podstaw techniki i kultury pracy nauczyciel sprawdza i ocenia w trakcie ćwiczeń i działań praktycznych uczniów. Oceny są odnotowywane w dzienniku.

Prace plastyczno-techniczne ucznia ocenia się za pomocą oceny cyfrowej w skali od 1p do 6p według następujących kryteriów:

6p – praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły i kolorystykę, staranna, estetyczna, wykonana poprawnie, dokładnie i uznana przez większość rówieśników (wyróżniona) za szczególnie oryginalną    i pomysłową,

5p – praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły, barwna, staranna, estetyczna, wykonana poprawnie i dokładnie,

4p – praca zgodna z tematem, w miarę staranna, dokładna, poprawna i estetyczna, niezbyt bogata w szczegóły,

3p – praca wykonana niedokładnie, niestarannie, nieestetycznie, uboga w szczegóły i bez zachowania proporcji, nie w pełni oddaje temat,

2p – praca niezgodna z tematem, niestaranna, nieestetyczna, uboga w szczegóły, niedokończona (z powodu braku chęci do jej wykończenia),

1p – praca zniszczona przez ucznia, nie oddana do oceny,

Edukacja muzyczna

Głównymi kryteriami oceniania uczniów są:

– stopień indywidualnego zaangażowania,

– aktywność,

– osobiste predyspozycje.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria nauczyciel ocenia wiadomości i umiejętności muzyczne przy pomocy sześciostopniowej skali cyfrowej od 1p do 6p w sposób następujący:

6p – uczeń posiada szczególne walory głosowe i umiejętności muzyczne, uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych formach działalności muzycznej, potrafi zagrać na instrumencie muzycznym melodie poznanych piosenek lub utworów instrumentalnych; zawsze chętnie śpiewa indywidualnie, a jego wykonanie wzbudza zachwyt i uznanie.

5p – śpiewa indywidualnie i zbiorowo poznane piosenki, akompaniuje do piosenek i zabaw ruchowych, wyraża muzykę ruchem, zna nazwy literowe i solmizacyjne poznanych nut oraz potrafi je odczytać z zapisu nutowego, samodzielnie określa tempo i nastrój słuchanych utworów, posiada znajomość zapisu rytmicznego w zakresie poznanych wartości, umie zapis na pięciolinii poznane dźwięki, tworzy muzyczne ilustracje do opowiadań i wierszy.

4p – poprawnie śpiewa, najczęściej zbiorowo, poznane piosenki, solmizacyjnie odczytuje nuty, wyraża muzykę ruchem.

3p – próbuje śpiewać poznane piosenki, ale nie zna dobrze słów, rozpoznaje niektóre nazwy poznanych nut, próbuje wyrażać muzykę ruchem.

2p – biernie uczestniczy w zajęciach, niechętnie śpiewa piosenki, nie zna ich słów, rzadko rozpoznaje nazwy poznanych nut, myli nuty.

1p – nie próbuje śpiewać piosenek nawet wspólnie z klasą, nie zna żadnych nut.

Edukacja motoryczno – ruchowa

Głównymi kryteriami oceniania uczniów są:

– stopień indywidualnego zaangażowania,

– aktywność,

– osobiste predyspozycje.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria nauczyciel stosuje sześciostopniową skalę cyfrową od 1p do 6p w sposób następujący:

6p – uczeń wyróżnia się sprawnością fizyczną na tle klasy, bierze udział w szkolnych i pozaszkolnych zawodach sportowych,

5p – uczeń chętnie podejmuje działania ruchowe objęte programem edukacji wczesnoszkolnej, precyzyjnie i celowo wykonuje ruchy, chętnie uczestniczy w zabawach i grach sportowych, współdziała w zabawach przestrzegając obowiązujących w nim reguł,

4p – podejmuje większość działań ruchowych objętych programem edukacji wczesnoszkolnej, przeważnie precyzyjnie i celowo wykonuje ruchy, poprawnie wykonuje większość ćwiczeń fizycznych,

3p – z pomocą nauczyciela wykonuje działania ruchowe objęte programem edukacji wczesnoszkolnej, mało precyzyjnie wykonuje ruchy, niezbyt chętnie uczestniczy w grach i zabawach sportowych, nie zawsze przestrzega reguł i zasad bezpieczeństwa,

2p – uczeń mało sprawny fizycznie, nie wykazuje właściwej postawy i zaangażowania na zajęciach ruchowych, ćwiczenia wykonuje niechętnie, niedokładnie, nieprecyzyjnie, niechętnie uczestniczy     w zabawach i grach sportowych oraz w zabawach rytmiczno-tanecznych, nie przestrzega reguł obowiązujących w zabawach,

1p – uczeń nie uczestniczy w zabawach ruchowych, nie chce wykonywać żadnych ćwiczeń nawet przy pomocy nauczyciela.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Ocenie podlegają między innymi:

a) Ćwiczenia praktyczne przy komputerze

b) Ćwiczenia wykonywane w podręczniku lub zeszycie ćwiczeń

c) Wypowiedzi ustne ucznia

d) Postawy (w ocenie postaw ucznia bierze się pod uwagę: aktywność, systematyczność, pracę w grupie, samodzielność, prezentację pracy, przygotowanie do lekcji i pracę domową).

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

6p – działania ucznia wskazują na szczególne zainteresowanie przedmiotem, zawierają własne, oryginalne pomysły. Uczeń spełnia wymagania ponadpodstawowe określone w programie nauczania, potrafi korzystać ze źródeł poza podręcznikowych. Swobodnie operuje terminologią informatyczną, jest samodzielny i twórczo wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności. Wykazuje się dużą starannością i sumiennością, dąży do samodoskonalenia, przygotowuje dodatkowe informacje na zajęcia, przejawia inicjatywę.

Przestrzega wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy.

5p – uczeń potrafi w pełni wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności, operuje poznaną terminologią informatyczną. Praca jest samodzielna, występują przemyślane przez ucznia elementy wyczerpujące temat w zakresie wymagań programowych. Uczeń wykazuje się dużą starannością i sumiennością, efektywnie wykorzystuje czas pracy, jest zaangażowany w pracę, aktywny i przestrzega zasad bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy.

4p – wykonana praca jest zasadniczo samodzielna, lecz nie wyczerpuje zagadnienia i nie widać inwencji twórczej ucznia. W pracy i w odpowiedziach dopuszczalne są nieliczne błędy. Uczeń rozumie poznaną terminologię informatyczną i w znacznym stopniu posługuje się nią. Stara się być aktywny, dostosowuje się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy. Nie zawsze efektywnie wykorzystuje czas pracy, czasem brak mu staranności i systematyczności w działaniu.

3p – uczeń zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem, zna klawiaturę, spełnia wymagania podstawowe określone w programie. Jest mało samodzielny, czasami wymaga mobilizacji               i ukierunkowania ze strony nauczyciela. Wykonuje zadania na miarę swoich możliwości, zna podstawowe funkcje i opcje programu, w którym pracuje, wykonana praca nie jest wyczerpująca czy estetyczna, występują błędy. Uczeń jest słabo zaangażowany w pracę grupy, nie zawsze przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy.

2p – uczeń posiada znaczne braki w zakresie wymagań podstawowych określonych w programie. Podczas wykonywania zadań wymaga mobilizacji i pomocy ze strony nauczyciela, popełnia liczne błędy zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej jak i działania praktycznego. Zadania wykonuje nieestetycznie, niesamodzielnie. Przy pomocy nauczyciela potrafi poruszać się w środowisku Windows. Uczeń słabo angażuje się w pracę, często nie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.

1p – uczeń nie posiadł wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych objętych programem. Nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych nawet z pomocą nauczyciela.            Nie angażuje się w pracę, nie stara się dostosować do wymagań. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, higieny organizacji pracy. Nie spełnia wymagań podanych kryteriów ocen pozytywnych.

Ocena z zachowania

Ocena bieżąca z zachowania otrzymuje następujące określenia: wspaniale, bardzo dobrze, ładnie, postaraj się bardziej, pracuj więcej, popraw błędy. Natomiast ocena z zachowania za pierwszy semestr nauki i na koniec roku szkolnego jest wyłącznie oceną opisową.

Przy sporządzaniu oceny opisowej z zachowania wychowawca bierze pod uwagę następujące obszary:

I. Przestrzeganie obowiązujących norm i reguł społecznych, takich jak:

Odpowiedzialne wykonywanie powierzonych zadań;

Pracowitość i obowiązkowość;

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas przerw i zajęć lekcyjnych;

Przestrzeganie zasad ruchu drogowego w drodze do i ze szkoły;

Dbałość o zdrowie i higienę osobistą;

Niesienie pomocy innym w różnych sytuacjach;

Zrozumienie drugiej osoby, poszanowanie jej godności, okazywanie życzliwości;

Dbałość o kulturę słowa, taktowność;

Troskę o zdrowie i bezpieczeństwo innych;

Poszanowanie własności osobistej i społecznej;

Umiejętność poprawnego reagowania w sytuacjach konfliktowych.

Punktualne przychodzeniu na zajęcia szkolne;

II. Przygotowanie do zajęć:

Systematyczne przygotowywanie się do lekcji;

Poszanowanie podręczników i przyborów szkolnych;

III. Samodzielność

Samodzielne wykonywaniu poleceń i zadań

Samodzielny myśleniu i podejmowaniu decyzji

Samodzielny w działaniu

IV. Kontakty z rówieśnikami

Kulturalne zachowanie się wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

Zgodna współpraca w grupie;

Pomoc koleżeńska

V. Kultura osobista

Stosowanie zwrotów grzecznościowych

Kulturalne wypowiadanie się

Okazywanie szacunku wobec innych osób

Kulturalne zachowanie się w miejscach publicznych

Poszanowanie własności osobistej i społecznej

VI. Aktywność i zaangażowanie dziecka w pracy i zabawie.

Wypełnianie poleceń nauczyciela;

Wytrwałość w pokonywaniu trudności szkolnych.

Aktywny udziale w zajęciach, przestrzeganie ładu i porządku w klasie, szkole i poza szkołą

Aktywny udział w uroczystościach szkolnych

Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych

Aktywne uczestniczenie w uroczystościach szkolnych;

Godne reprezentowanie szkoły w imprezach i konkursach pozaszkolnych;

Ocenę wspaniale otrzymuje uczeń, który:

Wzorowo wypełnia szkolne obowiązki;

Zgodnie i aktywnie współpracuje z innymi w grupie;

Zna i zawsze stosuje podstawowe zwroty i formy grzecznościowe;

Sumiennie wywiązuje się z zawartych umów i własnych zobowiązań;

Zawsze prawidłowo reaguje na wszelkie polecenia i uwagi;

Bierze aktywny udział w różnych konkursach i przedsięwzięciach;

Swoją postawą daje wzorowy przykład innym uczniom.

Ocenę bardzo dobrze otrzymuje uczeń, który:

Bardzo dobrze wypełnia szkolne obowiązki;

Z reguły zgodnie i aktywnie współpracuje z innymi w grupie;

Zna i najczęściej stosuje podstawowe zwroty i formy grzecznościowe;

Bardzo dobrze wywiązuje się z zawartych umów i własnych zobowiązań;

Prawidłowo reaguje na wszelkie polecenia i uwagi;

Chętnie bierze udział w różnych konkursach i przedsięwzięciach;

Swoją postawą daje bardzo dobry przykład innym uczniom.

Ocenę ładnie otrzymuje uczeń, który:

Potrafi zgodnie i aktywnie współpracować z innymi w grupie;

Zna i stosuje podstawowe zwroty i formy grzecznościowe;

Dobrze wywiązuje się z zawartych zobowiązań;

Zazwyczaj prawidłowo reaguje na wszelkie polecenia nauczyciela i uwagi;

Właściwie angażuje się w obowiązki wynikające z roli ucznia;

Rozwiązuje konflikty bez agresji i przemocy.

Ocenę postaraj się bardziej otrzymuje uczeń, który:

Zazwyczaj zgodnie i aktywnie współpracuje z innymi w grupie, ale czasami popada w konflikty z kolegami;

Zna podstawowe zasady i formy grzecznościowe, ale czasami używa słów nie mieszczących się w kanonie

dobrego wychowania;

Zazwyczaj wywiązuje się z powierzonych obowiązków wynikających z roli ucznia.

Ocenę pracuj więcej otrzymuje uczeń, który:

Często popada w konflikty z kolegami, ma problem ze zgodną współpracą w grupie, jest dość pasywny;

Zna podstawowe zwroty i formy grzecznościowe, ale często ich nie stosuje;

Często nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków wynikających z roli ucznia.

Ocenę popraw błędy otrzymuje uczeń, który:

Nie potrafi zgodnie i aktywnie współpracować w grupie;

Zna, ale nie stosuje podstawowych zwrotów i form grzecznościowych;

Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia;

Nie reaguje na polecenia nauczyciela i uwagi;

Nie słucha innych i nie wyciąga wniosków z popełnionych błędów;

Swoją postawą daje zły przykład innym uczniom.