Wychowanie fizyczne

 

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klas IV-VII

Cele nauczania wychowania fizycznego

 1. Wszechstronny rozwój organizmu, korygowanie wad postawy  przez odpowiedni dobór środków i metod stymulujących i korygujących rozwój i funkcjonowanie układu ruchowego, sercowo-naczyniowego, oddechowego i nerwowego.
 2. Rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej oraz dostarczenie uczniom wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę i samodzielne podejmowanie działań w tym zakresie.
 3. Wykształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej, utylitarnej, rekreacyjnej i sportowej.
 4. Wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające bezpieczną organizację zajęć ruchowych w różnych warunkach środowiskowych, indywidualnie, w grupie rówieśniczej oraz w rodzinie.
 5. Ukształtowanie postawy świadomego i permanentnego uczestnictwa uczniów w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnych w czasie nauki w szkole oraz po jej ukończeniu dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.
 6. Kształtowanie postaw osobowościowych: poczucia własnej wartości, szacunku dla innych osób, zwłaszcza słabszych i mniej sprawnych.
 7. Kształtowanie współdziałania w zespole, grupie, akceptacji siebie i innych, kultury kibicowania, stosowania zasady „fair play” w sporcie i w życiu.

Cele oceniania

 1. Informowanie o poziomie sprawności ruchowej ucznia, o postępach w motoryce i umiejętnościach ruchowych ucznia, o trudnościach i specjalnych uzdolnieniach.
 2. Motywowanie ucznia do dalszej pracy nad podnoszeniem swojej sprawności ruchowej.
 3. Diagnozowanie rozwoju fizycznego ucznia-określenie indywidualnych potrzeb i przyczyn trudności każdego dziecka.
 4. Wdrażanie do samokontroli i samooceny
 5. Wspieranie – wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
 6. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

Obszary aktywności ucznia podlegające ocenianiu

 1. Zachowanie i postawa.
 2. Umiejętności ruchowe i organizacyjne.
 3. Wiadomości z zakresu kultury fizycznej i sportu.

ZACHOWANIE I POSTAWA

 • Aktywność na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (zaangażowanie, wysiłek wkładany w rozwój sprawności udział w życiu sportowym klasy i szkoły).
 • Stosunek do przedmiotu i frekwencja na zajęciach wychowania fizycznego.
 • Przygotowanie do zajęć .
 • Dbałość o zdrowie (higiena osobista, estetyka stroju).
 • Przestrzeganie regulaminów, przepisów i obowiązków ucznia.
 • Życzliwy stosunek do innych (postawa fair play).

UMIEJĘTNOŚCI

 • Umiejętności ruchowe: stopień opanowania umiejętności sportowo-rekreacyjnych, utylitarnych i zdrowotnych, (co potrafię, jak wykonuję) zgodnie z planem pracy.
 • Umiejętności organizacyjne, stopień  umiejętności współorganizowania zadań rekreacyjnych i sportowych oraz zabaw w grupach rówieśniczych.
 • Umiejętność udzielania 1. pomocy.

WIADOMOŚCI Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ

 • Znajomość tematyki: rozwój fizyczny, rozwój sprawności fizycznej, zdrowy styl życia, higiena, hartowanie organizmu.
 • Znajomość i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na obiektach sportowych.
 • Znajomość regulaminów, przepisów i zasad poznanych dyscyplin sportowych.
 • Stosowanie zasady „czystej gry” i sportowego kibicowania.

Metody, sposoby i częstotliwość oceny

 1. Obserwacja ucznia podczas lekcji:
 • Premiowanie aktywności.
 • Rozmowy i dyskusje w obszarze kontroli wiadomości.
 1. Analiza dokumentów:
 • Wpisy do dziennika: „+” „ – ” za aktywność lub brak  aktywności ucznia na lekcji, przygotowanie do zajęć, uwagi.
 1. Zadania kontrolno-oceniające dla poszczególnych poziomów nauczania, pozwalające określić stopień opanowania umiejętności ruchowych.
 2. Samoocena ucznia.
 3. Częstotliwość oceniania ucznia – średnio jeden raz w miesiącu.

Metody kontroli sprawności fizycznej

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej oraz inne testy i indeksy sprawności: z-20, bieg wahadłowy, zwis na drążku, Coopera-bieg 12 min. i inne.

Kryteria oceny z wychowania fizycznego  (na podstawie Cz. Siennika „Planowanie pracy w zreformowanej szkole podstawowej”)

OCENA CELUJĄCA ( 6)

 • Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą.
 • Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy.
 • Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, bądź też w innych formach działalności związanej z kulturą fizyczną.
 • Prezentuje postawę fair play, jest wzorem dla innych uczniów.
 • Zajmuje wysokie miejsce w zawodach gminnych, powiatowych lub wojewódzkich.
 • Uczestniczy systematycznie w sportowych zajęciach pozalekcyjnych.
 • Jest kulturalny, wykonuje polecenia n-la, szanuje przeciwnika, kolegów.

OCENA BARDZO DOBRA  ( 5 )

 • Uczeń opanował pełen zakres umiejętności i wiedzy określony wymaganiami edukacyjnymi programu nauczania przedmiotu w danej klasie.
 • Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń.
 • Jest aktywny, wkłada maksymalny wysiłek w kształtowanie swojego rozwoju psychofizycznego, wykazuje pozytywny stosunek do przedmiotu.
 • Ćwiczenia wykonuje właściwą techniką, pewnie, dokładnie, w odpowiednim tempie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie.
 • Posiada duże wiadomości z zakresu kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu.
 • Systematycznie doskonali swą sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu.
 • Jest zawsze przygotowany do zajęć, dba o higienę osobistą.
 • Właściwie odnosi się do mniej sprawnych fizycznie.
 • Sporadycznie uczestniczy w sportowych zajęciach  pozalekcyjnych .

OCENA DOBRA  ( 4 )

 • Uczeń opanował umiejętności ruchowe, zawarte w programie nauczania, na poziomie podstawowym wykonując ćwiczenia samodzielnie, jednak z małymi błędami technicznymi lub w słabym tempie.
 • Wykazuje dość dobre postępy w osobistym usprawnianiu, podejmuje liczne próby doskonalenia własnej sprawności fizycznej.
 • Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela.
 • Cechuje go pozytywny stosunek do przedmiotu i aktywna postawa na lekcji.
 • Zna i stosuje zasady higieny osobistej.
 • Nie wykazuje rażących błędów w zakresie wychowania społecznego (jest koleżeński i zdyscyplinowany).
 • Sporadycznie uczestniczy w sportowych  zajęciach  pozalekcyjnych.

OCENA DOSTATECZNA  ( 3 )

 • Uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi brakami.
 • Wkłada minimalny wysiłek w swoje usprawnianie, wykazując małe postępy.
 • Ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie, z dużymi błędami technicznymi, czyni to niechętnie.
 • Posiada niepełne wiadomości z zakresu kultury fizycznej i nie potrafi ich wykorzystać w praktycznym działaniu.
 • Przejawia braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do przedmiotu.
 • Sporadycznie jest nieprzygotowany do lekcji.
 • Nie wykazuje aktywności na lekcjach.
 • Uczestniczy w minimum 70% zajęć.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA  ( 2 )

 • Uczeń nie opanował materiału w stopniu dostatecznym i ma poważne braki.
 • Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi.
 • Jego wiadomości z przedmiotu są niewystarczające.
 • Niesystematycznie bierze udział w zajęciach (min. ilość obecności: 50%) i wykazuje bardzo małe postępy w osobistym usprawnianiu.
 • Jest często nieprzygotowany do zajęć.
 • Jego postawa społeczna budzi poważne zastrzeżenia.

OCENA NIEDOSTATECZNA ( 1)

 • Uczeń jest daleki od spełniania wymagań stawianych w podstawie programowej.
 • Najprostsze ćwiczenia wykonuje z rażącymi błędami.
 • Często świadomie odmawia wykonania ćwiczeń.
 • Charakteryzuje się niewiedzą z zakresu kultury fizycznej.
 • Jego stosunek do przedmiotu jest lekceważący, a postawa na lekcji nieodpowiednia – utrudniająca sprawne i bezpieczne prowadzenie zajęć.
 • Nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu.

Wystawienie oceny okresowej

Podstawą oceny okresowej z wychowania fizycznego jest:

 1. Systematyczne i aktywne uczestnictwo w lekcji.
 2. Zdyscyplinowanie i postawa fair play.
 3. Posiadanie czystego stroju.

Ocena cząstkowa za przygotowanie do zajęć w semestrze:

3 x brak stroju – niedostateczny. 2 x w półroczu uczeń może zgłosić brak gotowości do zajęć.

Uczeń zawsze posiada strój sportowy – bardzo  dobry .

 1. Postęp w rozwoju sprawności motorycznej mierzony na podstawie testów sprawnościowych i zadań kontrolno – sprawdzających.
 2. Znajomość przepisów i zasad poznanych dyscyplin sportowych.
 3. Wkład ucznia w opanowanie określonych umiejętności wyrażający się dodatkową pracą. ( 3 x „+”- ocena cząstkowa bardzo dobry).
 4. Nauczyciel informuje rodziców o proponowanej ocenie na półrocze i koniec roku szkolnego  wpisem  w dzienniczku ucznia na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej (powiadamia również wychowawca na koniec roku szkolnego).

Obniża się  ocenę za:

 • Używanie wulgaryzmów.
 • Brak tolerancji (wyśmiewanie się z kolegów).
 • Ignorowanie uwag nauczyciela.
 • Niechętny stosunek do ćwiczeń.
 • Zajmowanie się sprawami  niezwiązanymi z lekcją.
 • Brak podporządkowania się pracy zespołowej.
 • Spóźnianie się na lekcję .

Zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego

Uczeń i rodzice zobowiązani są do zgłaszania nauczycielowi wszelkich przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń (przebyte choroby, urazy). Każda niedyspozycja ucznia musi być potwierdzona przez rodzica na piśmie (za wyjątkiem nagłych wypadków). W innym przypadku będzie uznawana za brak stroju. Dopuszcza się zgłoszenie niedyspozycji przez ucznia jeśli zaistniała w szkole.

W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na czas określony. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się zwolniony ( absencja na tyle długa, że nie ma możliwości wystawienia oceny rocznej).

Na podstawie opinii lekarza uczeń może być zwolniony z wykonywania niektórych ćwiczeń podczas lekcji. Decyzję o ograniczeniach  podejmuje  dyrektor szkoły.

         Umowy i uzgodnienia

 • Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 • Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia.
 • Uczeń i rodzice zobowiązani są do zgłaszania nauczycielowi wszelkich przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń.
 • Uczeń może poprawić ocenę cząstkową (niedostateczną i dopuszczającą) w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 • W przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązekzaliczyć go w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 • Każda niedyspozycja ucznia musi być potwierdzona przez rodzica na piśmie (za wyjątkiem nagłych wypadków), w innym przypadku będzie uznawana za brak stroju.
 • Oceny cząstkowe są na bieżąco podawane do wiadomości uczniów i rodziców.
 • Nauczyciel informuje rodziców o proponowanej ocenie półrocznej wpisem w dzienniczku ucznia na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej.
 • Warunkiem otrzymania przez ucznia oceny  półrocznej i rocznej jest:

– uczestnictwo w minimum 50 % zajęć,

– otrzymanie minimum 3 ocen z zadań kontrolno – sprawdzających.