Wychowanie fizyczne

 

 

 

Zasady oceniania uczniów na lekcji wychowania fizycznego klas IV-VIII

w Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli

Zajęcia są prowadzone w oparciu o program autorski St. Żołyńskiego „ Ruch –zdrowie dla każdego 2” .

Program ten jest zgodny z podstawą programową (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14. lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, opublikowane w dniu 24 lutego 2017 r. w Dzienniku Ustaw poz. 356, oraz opiera się na potrzebach i zainteresowaniach uczniów, warunkach lokalowych, terenowych i tradycji szkoły oraz warunkach naturalnych środowiska lokalnego.Program wychowania fizycznego „Ruch – zdrowie dla każdego 2” adresowany jest dla uczniów II etapu edukacyjnego – ośmioletniej szkoły podstawowej.

Przy wystawianiu ocen  z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia , chęć do pracy , zaangażowanie , aktywność ,dlatego ocena z wychowania fizycznego odzwierciedla przede wszystkim stopień usprawniania się ucznia, systematyczność i aktywność na lekcji , udział w życiu sportowym szkoły.

Poprzez ocenianie kształtujące uczeń uzyskuje wskazówki w jaki sposób powinien pracować dalej, aby poprawić efekty swojej pracy.

Ocenieniu podlega uczeń w obszarze:

 1. Postaw ucznia (zaangażowanie)
 2. Umiejętności ruchowe
 3. Wiadomości z edukacji zdrowotnej i fizycznej
 4. Zachowanie na zajęciach kompetencje społeczne

Dopuszcza się możliwość 3-krotnego nieprzygotowania do lekcji wychowania fizycznego dla dziewcząt kl. VI -VII 4- krotnego  w ciągu półrocza  (brak stroju bez usprawiedliwienia). Za każde kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

ZWOLNIENIA

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć, na okres uniemożliwiający ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z cześci zajęć, nauczyciel ustala roczną ocenę klasyfikacyjną jeśli uzna, że zrealizowane treści edukacyjne mogą być wystarczającą do tego podstawą, a uczeń uczestniczył w zajęciach w wymiarze 50% godzin zrealizowanych w ciągu roku szkolnego.
 4. Nauczyciel zwalnia ucznia z określonych  ćwiczeń na czas wskazany na opini wydanej przez lekarza

OCENIANIE  z zajęć na basenie jest oceną cząstkową

 OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: – bezwzględnie przestrzega regulaminu pływalni z zakresu bezpieczeństwa i higieny – aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach( ponad 90% obecności aktywnych) – zaangażowanie i stosunek do zajęć jest w pełni zadowalające – umiejętności praktyczne i wiadomości z zakresu teorii pływania wybiegają poza materiał programowy – aktywnie uczestniczy w sportowym życiu szkoły – szanuje i dba o sprzęt sportowy oraz potrafi wykorzystywać go zgodnie z jego przeznaczeniem – jest wzorem dla innych kolegów .

OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 bezwzględnie przestrzega regulaminu pływalni z zakresu bezpieczeństwa i higieny – aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach – zaangażowanie i stosunek do zajęć jest wysokie – w pełni opanował materiał programowy – posiada pełne wiadomości z zakresu teorii pływania odpowiednie do etapu

 OCENĘ DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

– bezwzględnie przestrzega regulaminu pływalni z zakresu bezpieczeństwa i higieny – sporadycznie opuszcza zajęcia jego nieobecności są usprawiedliwione – zaangażowanie i stosunek do zajęć nie budzi większych zastrzeżeń – robi widoczne postępy w usprawnianiu – posiada spory zasób wiadomości z zakresu teorii pływania

DOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 przestrzega regulaminu pływalni z zakresu bezpieczeństwa i higieny – opuszcza zajęcia( poniżej 60% obecności) i nie zawsze chętnie w nich uczestniczy – zaangażowanie i stosunek do zajęć jest niewystarczający – wykazuje małe postępy w usprawnianiu – posiada mały zasób wiadomości z zakresu teorii pływania – nie uczestniczy w sportowych zajęciach szkolnych – nie zawsze szanuje sprzęt sportowy i nie bardzo potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.

DOPUSZCZAJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: – nie zawsze stosuje się do regulaminu i zasad panujących na pływalni – sporadycznie uczestniczy w zajęciach  – ma lekceważące podejście do przedmiotu (częste braki stroju) – wykazuje znikome postępy w usprawnianiu – nie szanuje sprzętu, nie potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem

OCENĘ NIEDOSTATECZNEJ nie stawiam.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA  ZAJĘĆ NA BASENIE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

 Sprawdzian umiejętności dla klasy IV: – wyławianie przedmiotów z różnych głębokości –  – 15m kraul na grzbiecie uproszczony– ocena techniki – 15m kraul na piersiach uproszczony z deską– ocena techniki

Sprawdzian umiejętności dla kasy V/VI: – wyławianie przedmiotów z różnych głębokości – pływanie pod wodą min 3m

– 25m kraul na grzbiecie – ocena techniki – 25m kraul na piersiach – ocena techniki

Sprawdzian umiejętności dla kasy VII/VIII:

 – wyławianie przedmiotów z różnych głębokości – pływanie pod wodą min 5m – dwa style pływackie do wyboru: grzbiet, kraul, klasyczny 50m, skok do wody

 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE W ZAKRESIE WIADOMOŚCI

 1. Znajomość zasad zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć na pływalni
 2. Znajomość zasad higieny osobistej
 3. Znajomość zalet pływania
 4. Znajomość zasad hartowania organizmu
 5. Znajomość nazw poznanych ćwiczeń i stylów pływackich