Wymagania edukacyjne kl. I-III

wymagania edukacyjne dla klasy I

wymagania edukacyjne dla klasy II

wymagania edukacyjne dla klasy III

 

Wymagania wobec uczniów klas 1 – 3  z uwzględnieniem treści nowej podstawy programowej

KLASA I

EDUKACJA POLONISTYCZNA

MÓWIENIE

Uczeń po klasie 1:

■ wypowiada się poprawnie pod względem artykulacji;

■ stara się swobodnie wypowiadać na różne tematy poprawnie skonstruowanymi zadaniami pojedynczymi;

■ uczestniczy w rozmowach na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym;

■ potrafi wypowiadać się na temat omawianego tekstu literackiego;

■ stara się w zrozumiały sposób wyrażać swoje potrzeby, odczucia lub spostrzeżenia;

■ potrafi omówić ilustrację do omawianego tekstu;

■ poprawnie zadaje pytania;

■ potrafi odpowiadać na zadane pytania;

■ opowiada historyjki obrazkowe, ustala kolejność wydarzeń;

■ dzieli się wrażeniami z przeczytanych lektur;

■ formułuje proste życzenia i zaproszenia;

■ bierze udział w scenkach dramowych i autoprezentacjach;

■ poszerza zasób słownictwa oraz struktur językowych, wykorzystując omawiane treści;

■ stara się dbać o kulturę wypowiedzi: bezpośrednio zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania;

■ stosuje grzecznościowe formy wypowiedzi;

■ mówi teksty z pamięci.

SŁUCHANIE

Uczeń po klasie 1:

■ słucha ze zrozumieniem prostych poleceń;

■ wykonuje proste polecenia wypowiedziane przez nauczyciela lub kolegów;

■ słucha ze zrozumieniem prostych zagadek, krótkich tekstów piosenek;

■ uczestniczy w rozmowach, nie przerywa wypowiedzi innych, stara się wysłuchać kolegów.

PISANIE

Uczeń po klasie 1:

■ kreśli i odwzorowuje wzory literopodobne;

■ zna i odróżnia wszystkie wprowadzone litery alfabetu, potrafi kształtnie zapisać je w izolacji;

■ w poprawny sposób łączy poznane litery;

■ przepisuje bezbłędnie litery;

■ pisze w czytelny sposób proste wyrazy;

■ stara się zapisywać w czytelny sposób kilkusylabowe wyrazy;

■ przepisuje bezbłędnie proste zdania;

■ uzupełnia zdania z lukami;

■ zapisuje proste wyrazy ze słuchu;

■ stara się zapisywać proste zdania ze słuchu;

■ stara się pisać estetycznie.

CZYTANIE I OPRACOWYWANIE TEKSTÓW

Uczeń po klasie 1:

■ omawiany tekst odczytuje poprawnie i wyrazami;

■ nowy tekst odczytuje poprawnie, sylabami i w miarę możliwości wyrazami;

■ czyta i rozumie teksty odpowiednie dla jego wieku;

■ odpowiada na proste pytania dotyczące przeczytanego tekstu;

■ analizuje pod kierunkiem nauczyciela utwory dla dzieci: wyróżnia bohaterów i ocenia ich postępowanie;

■ w sposób ekspresywny wyraża treści przeczytanego lub wysłuchanego utworu (mimiką, gestem, plastycznym działaniem lub ruchem);

■ przejawia wrażliwość estetyczną i rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi;

■ zna różne teksty literackie: wiersze, opowiadania, legendy;

■ przejawia potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;

■ pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników.

GRAMATYKA

Uczeń po klasie 1:

■ poprawnie dzieli wyrazy na głoski, stara się poprawnie wyróżnić i nazywać głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie;

■ rozróżnia samogłoski i spółgłoski;

■ określa liczbę sylab w wyrazie: wyróżnia sylaby w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, zapisuje sylaby w prostych wyrazach, układa wyrazy z rozsypanki sylabowej;

■ wskazuje różnicę między głoską a literą;

■ zna pojęcie „dwuznak”;

■ liczy głoski i litery w prostych wyrazach;

■ podaje liczbę wyrazów w zdaniu;

■ układa zdania: o wskazanej liczbie wyrazów, z rozsypanki wyrazowej, do ilustracji;

■ rozróżnia zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące.

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA

Uczeń po klasie 1:

■ rozumie, odróżnia i wskazuje podobieństwa w zapisywaniu: „rz”–„ż”, „ó”–„u”, „ch”–„h”;

■ rozpoznaje rodzaje zdań;

■ rozróżnia znaki interpunkcyjne: kropkę, znak zapytania, wykrzyknik;

■ potrafi zakończyć zdania odpowiednio do celu wypowiedzi: stawia kropkę na końcu zdania oznajmującego, stawia znak zapytania na końcu zdania pytającego, stawia wykrzyknik na końcu zdania rozkazującego;

■ zapisuje wielką literą: początek zdania, imiona i nazwiska, nazwy miast;

■ wie, co to jest alfabet;

■ dba o poprawność ortograficzną w zapisie podstawowych wyrazów.

EDUKACJA SPOŁECZNO – PRZYRODNICZA

Uczeń po klasie 1:

■ rozpoznaje rośliny charakterystyczne dla parku, lasu, pola, sadu i ogrodu;

■ prowadzi proste uprawy;

■ zna warunki konieczne do rozwoju roślin;

■ dokonuje obserwacji i przeprowadza proste doświadczenia przyrodnicze;

■ jest świadomy, że nie każde rośliny są przyjazne dla człowieka;

■ rozpoznaje zwierzęta charakterystyczne dla parku, lasu, pola, sadu i ogrodu;

■ prowadzi proste hodowle;

■ zna warunki konieczne do rozwoju zwierząt w szkolnych hodowlach;

■ wie, jakie korzyści przynoszą zwierzęta w przyrodzie (owady jako sprzymierzeńcy, owady jako szkodniki, rola dżdżownicy);

■ wie, w jaki sposób zwierzęta przystosowują się do zimy (odlatują do ciepłych krajów, przylatują do Polski, zapadają w sen zimowy);

■ stara się pomagać zwierzętom przetrwać zimę, wie jak należy pomagać zwierzętom przetrwać upalne lato;

■ jest świadomy, że chore, dzikie zwierzęta są zagrożeniem dla człowieka;

■ wie, że trzeba segregować śmieci;

■ potrafi właściwie zachować się w lesie, parku (zachowuje ciszę, szanuje rośliny, nie śmieci);

■ podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody;

■ wymienia zjawiska atmosferyczne w danych porach roku;

■ ubiera się zgodnie z panującą pogodą;

■ dokonuje prostych obserwacji pogodowych;

■ umie prowadzić obrazkowy kalendarz pogody;

■ rozróżnia i nazywa podstawowe znaki drogowe;

■ zachowuje bezpieczeństwo, przechodząc przez ulicę;

■ zna zasady zdrowego żywienia i stara się je stosować;

■ wie, że należy kontrolować u lekarza stan swojego zdrowia;

■ stara się dbać o zęby, wie, że należy systematycznie kontrolować jamę ustną u stomatologa.

■ uczestniczy w życiu klasy (współpracuje z innymi w czasie nauki szkolnej, współpracuje z innymi w czasie zabawy), wie, że nie wolno krzywdzić słabszych, stara się być sprawiedliwym                          i prawdomównym, szanuje cudzą własność, przestrzega reguł w społeczności rówieśniczej, wie, co to znaczy być dobrym kolegą;

■ potrafi zachować się w miejscu publicznym: w pomieszczeniach szkolnych (biblioteka, sekretariat), w kinie, teatrze;

■ wie, jaki zawód wykonują jego rodzice;

■ zna sytuację materialną swojej rodziny;

■ nazywa relacje między najbliższymi;

■ zna zawody i wie, na czym polega praca: policjanta, lekarza, aptekarza, weterynarza, strażaka;

■ pamięta numery telefonów alarmowych;

■ zna i szanuje symbole narodowe: flagę, godło, hymn Polski;

■ wie, że Warszawa jest stolicą Polski;

■ wie, co to jest Unia Europejska, poznaje jej flagę.

EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA

Uczeń po klasie 1:

■ rysuje, maluje, wykleja, lepi, wykorzystując różne kształty, barwy, faktury;

■ wykonuje ilustracje do opowiadań, baśni, muzyki, sytuacji realnych i zmyślonych;

■ dostrzega w układach przedmiotów rytm i stosuje go w swoich pracach;

■ rozróżnia i nazywa dziedziny sztuki: malarstwo, rzeźbę, grafikę, architekturę (w oparciu o materiały z podręcznika, albumy, obserwacje najbliższej okolicy, prezentacje w Internecie, telewizję);

■ rozpoznaje i nazywa podstawowe narzędzia i materiały związane z omawianymi dziedzinami

sztuki (pędzel, farba, dłuto);

■ poznaje i tworzy przedmioty związane z tradycją, charakterystyczne dla regionu, (ozdoby choinkowe, pisanki);

■ potrafi składać i zaginać papier;

■ instruowany przez nauczyciela, wykonuje proste formy przestrzenne (np. wiatraczek i zna zasadę jego działania);

■ potrafi obrysować szablon, ciąć nożyczkami po linii prostej, łączyć papier za pomocą kleju;

■ buduje z klocków konstrukcje rzeczywiste i wymyślone;

■ stara się utrzymywać porządek w miejscu pracy, potrafi po sobie posprzątać;

■ uczy się bezpiecznie włączać i wyłączać urządzenia elektryczne (np. suszarka do włosów).

EDUKACJA MUZYCZNA

Uczeń po klasie 1:

■ zna kilkanaście piosenek, nauczonych ze słuchu;

■ potrafi operować swoim głosem w obrębie skali c1–c2;

■ zna wartości rytmiczne (ćwierćnuty, pauzy ćwierćnutowej), realizuje proste rytmy, zauważa puls rytmiczny;

■ reaguje na zmiany tempa, dynamikę, akcent;

■ realizuje ruchem tańce, zabawy, improwizuje;

■ zna trzy wysokości dźwięków: sol, mi, la;

■ realizuje rytmy na instrumentach perkusyjnych;

■ wykonuje prosty akompaniament do piosenki;

■ rozpoznaje melodie i rytm;

■ określa charakter i nastrój utworów, nazywa przynajmniej jeden poznany instrument;

■ potrafi w słuchanej muzyce określić różnice i podobieństwa.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Uczeń po klasie 1:

■ orientuje się w przestrzeni, poprawnie używając określeń: „bliżej”, „dalej”, „wewnątrz”, „na zewnątrz”, „strona prawa”, „strona lewa”, „na prawo”, „na lewo”, „na skos”, „na”, „nad”, „pod”, „obok”;

■ rysuje regularne wzory i szlaczki po śladzie;

■ zauważa i rysuje figury w pomniejszeniu i powiększeniu, dostrzega symetrię (zna pojęcie symetrii);

■ klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną i dwie cechy;

■ ustala równoliczność porównywanych zbiorów bez przeliczania elementów;

■ określa warunki dla grup przedmiotów, wyodrębnia podgrupy;

■ odczytuje i zapisuje liczby od 0 do 20;

■ liczy w przód i w tył po jeden w zakresie 20;

■ porównuje liczby w zakresie 20, używając określeń: „większa”, „mniejsza”, „równa”, stosuje znaki: =, <, >;

■ numeruje piętra, ludzi w kolejce, rzędy, wagony w pociągu, przedmioty ustawione w szeregu

(rozumie porządkowy aspekt liczby);

■ dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10;

■ wie, że dodawanie i odejmowanie to działania odwrotne (sprawdza wynik dodawania za pomocą odejmowania i odwrotnie);

■ stosuje przemienność dodawania (wie, że kolejność dodawania składników nie ma wpływu na wynik);

■ rozwiązuje jednodziałaniowe zadania z treścią, wspomagane konkretami lub rysunkami;

■ rysuje ilustracje do zadań z treścią;

■ układa pytania do treści zadań;

■ rozpoznaje podstawowe figury geometryczne: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt;

■ mierzy długość przedmiotów za pomocą linijki, określa miarę w centymetrach;

■ porównuje długości, używając określeń: „dłuższy”, „krótszy”, „wyższy”, „niższy”;

■ waży przedmioty, ciężar wyraża w kilogramach;

■ porównuje wagę przedmiotu, używając określeń: „cięższy”, „lżejszy”, „waży tyle samo”;

■ odmierza płyny szklankami, objętość wyraża w litrach;

■ rozpoznaje monety o wartości: 1 złoty, 2 złote, 5 złotych oraz banknoty: 10 złotych, 20 złotych;

■ zna wartość pieniędzy, potrafi dobierać monety o niższym nominale, aby stanowiły wartość monety lub banknotu, potrafi wybrać monety, którymi może zapłacić za dany produkt, porównuje wartości monet i banknotów;

■ zna nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia i potrafi je zapisywać;

■ odczytuje i zaznacza pełne godziny na zegarze w systemie dwunastogodzinnym.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Uczeń po klasie 1:

■ posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzysta z myszy i klawiatury;

■ z pomocą nauczyciela potrafi uruchomić program;

■ wie, jak należy siedzieć przy komputerze, żeby nie narażać własnego zdrowia (odpowiednia postawa, zachowanie odpowiedniej odległości od monitora);

■ stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

WYCHOWANIE FIZYCZNE I HIGIENA OSOBISTA

Uczeń po klasie 1:

■ maszeruje, przechodzi z chodu do biegu, zwalnia i przyspiesza bieg, biegnie na sygnał ze startu wysokiego;

■ podskakuje, skacze obunóż, jednonóż przez niskie przeszkody (np. przez woreczek);

■ dba o prawidłową postawę w chodzie, biegu, siedząc w ławce szkolnej;

■ potrafi przejść po narysowanej linii;

■ stopniowo zapoznaje się z określeniami: „siad skrzyżny”, „skłon”, „przysiad”, „leżenie na plecach”, „leżenie na brzuchu”;

■ chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość, toczy po podłodze, próbuje kozłować;

■ chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych, rozumie proste reguły i potrafi się podporządkować decyzjom sędziego;

■ wie, że ma wpływ na swoje zdrowie (stosowny ubiór, aktywność fizyczna, właściwe odżywianie się oraz przestrzeganie higieny);

■ wie, że nie może samodzielnie zażywać leków, ani żadnych nieznanych substancji.

KLASA II

EDUKACJA POLONISTYCZNA

MÓWIENIE

W klasie drugiej kontynuuje się doskonalenie umiejętności mówienia oraz uczeń po klasie 2:

▪ Swobodnie i poprawnie wypowiada się na różne tematy, używając zdań złożonych;

▪ Uczestniczy w rozmowach na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym;

▪ Wypowiada się na temat omawianego tekstu literackiego;

▪ Opisuje zaistniałe wydarzenia i potrafi je zrelacjonować;

▪ Nadaje tytuły ilustracjom do omawianych tekstów;

▪ Formułuje odpowiedzi na zadane pytania;

▪ Omawia i opowiada historyjki obrazkowe, potrafi samodzielnie wymyślić ich zakończenie;

▪ Poprawnie opisuje osoby i przedmioty z otoczenia lub przedstawione na ilustracjach;

▪ Formułuje życzenia i zaproszenia;

▪ Konstruuje własne wypowiedzi, biorąc udział w scenkach dramowych i autoprezentacjach;

▪ Stara się dbać o kulturę wypowiedzi: dostosowuje ton głosu do sytuacji, odpowiada na zadawane pytania i zadaje pytania, używając odpowiednich zwrotów grzecznościowych;

▪ Recytuje z pamięci wiersze i piosenki.

SŁUCHANIE

W klasie 2 kontynuuje się doskonalenie umiejętności słuchania oraz uczeń po klasie 2:

▪ Słucha ze zrozumieniem złożonych poleceń;

▪ Wykonuje polecenia wypowiedziane przez nauczyciela i kolegów;

▪ Słucha ze zrozumieniem i w skupieniu odpowiednich do wieku wierszy, opowiadań i innych utworów literackich (czytanych przez nauczyciela, słuchanych z płyty CD);

▪ Aktywnie uczestniczy w rozmowach, zabiera głos w kulturalny sposób.

PISANIE

W klasie 2 kontynuuje się doskonalenie umiejętności pisania oraz uczeń po klasie 2:

▪ Pisze czytelnie, kształtnie i płynnie;

▪ Potrafi utrzymać prawidłowo tempo pisania;

▪ Przepisuje proste zdania i proste teksty;

▪ Potrafi rozwijać zdania oraz układa i zapisuje spójne, poprawne zdania;

▪ Uzupełnia proste zdania z lukami;

▪ Dokonuje przekształceń tekstów;

▪ Zapisuje wyrazy i zdania ze słuchu uwzględnieniem poznanego słownictwa;

▪ Poprawnie przepisuje zdania i krótkie teksty ze słuchu i z pamięci;

▪ Stara się samodzielnie układać i poprawnie zapisywać życzenia, zaproszenia, listy prywatne, krótkie opisy, kilkuzdaniowe wypowiedzi na określony temat;

▪ Bierze udział w zbiorowym układaniu różnych form pisemnych;

▪ Dba o estetykę i poprawność graficzną pisma;

▪ Prawidłowo dobiera wyrazy zdrobniałe i o znaczeniu przeciwstawnym;

▪ W miarę samodzielnie wykonuje proste zadania domowe.

CZYTANIE I OPRACOWYWANIE TEKSTÓW

W klasie 2 kontynuuje doskonalenie umiejętności czytania i opracowywania tekstów oraz uczeń po klasie 2:

▪ Samodzielnie czyta omawiany tekst: wyrazami i zdaniami, poprawnie, płynnie, w miarę wyraziście;

▪ Odczytuje samodzielnie nowy tekst: wyrazami i zdaniami, poprawnie, w miarę płynnie;

▪ Czyta i rozumie teksty odpowiednie dla jego wieku;

▪ Odnajduje proste informacje w tekście i wyciąga wnioski;

▪ Rozpoznaje w tekście formy literackie takie jak życzenia, zaproszenia, zawiadomienia;

▪ Czyta tekst z podziałem na role, wyodrębnia dialog w tekście;

▪ Pod kierunkiem nauczyciela analizuje utwory dla dzieci: ustala kolejność wydarzeń, rozpoznaje bohaterów, ocenia ich postępowanie i uzasadnia swoje opinie, określa czas i miejsce akcji utworu;

▪ Potrafi ciekawie interpretować teksty, uczestniczy w ich inscenizowaniu;

▪ Przejawia wrażliwość estetyczną i rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi;

▪ Zapoznaje się z różnymi tekstami literackimi: opowiadaniem, baśnią, legendą, wierszem;

▪ Uczy się korzystać ze zbiorów bibliotecznych ( w tym słowników)

GRAMATYKA

W klasie 2 kontynuuje się doskonalenie umiejętności gramatycznych oraz uczeń po klasie 2:

▪ Ze zrozumieniem posługuje się określeniami: „wyraz”, „głoska”, „litera”, „sylaba”, „zdanie”;

▪ Doskonali poziom analizy i syntezy głoskowej;

▪ Wyróżnia głoski w nagłosie, śródgłosie, wygłosie;

▪ Zna i rozróżnia samogłoski i spółgłoski;

▪ Potrafi dokonać analizy i syntezy sylabowej;

▪ Dzieli wyrazy na sylaby;

▪ Wyróżnia sylaby w nagłosie, śródgłosie, wygłosie;

▪ Zna różnicę między głoską i literą;

▪ Liczy głoski i litery w prostych wyrazach;

▪ Oddziela wyrazy w zdaniu i zdania w tekście;

▪ Rozumie pojęcie „zdanie”, rozróżnia zdania pytające, rozkazujące, oznajmujące.

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA

W klasie 2 kontynuuje się doskonalenie umiejętności ortograficznych i interpunkcyjnych oraz uczeń po klasie 2:

▪ Zna alfabet, ustala kolejność wyrazów ze względu na pierwszą literę;

▪ Potrafi powiedzieć, jakie jest zastosowanie przecinka przy wyliczaniu;

▪ Wie, że w zależności od rodzaju zdania, na końcu stawia się następujące znaki przestankowe: kropkę, znak zapytania, wykrzyknik;

▪ Zapisuje wielką literą: imiona i nazwiska, nazwy miast i państw, nazwy gór i rzek;

▪ Wskazuje podobieństwa w zapisywaniu spółgłosek miękkich;

▪ Poprawnie zapisuje spółgłoski miękkie: zapisywanie wyrazów z dwuznakami oraz ze znakiem diakrytycznym;

▪ Dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną podczas pisania z pamięci i ze słuchu;

▪ Korzysta z ilustrowanych słowników;

▪ Stosuje popularne skróty przy adresowaniu.

EDUKACJA PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA

W klasie 2 kontynuuje się doskonalenie umiejętności przyrodniczych oraz uczeń po klasie 2:

▪ Zna budowę roślin i warunki ich życia;

▪ Opisuje życie w ekosystemie: lasu, ogrodu, parku, łąki;

▪ Wymienia i rozpoznaje rośliny typowe dla wybranych regionów Polski;

▪ Prowadzi proste uprawy (rozmnaża, sadzi, hoduje rośliny);

▪ Zna i nazywa narzędzia ogrodnicze;

▪ Dokonuje obserwacji i doświadczeń przyrodniczych (poddaje je analizie, wiąże przyczynę ze skutkiem);

▪ Zna popularne rośliny doniczkowe (rozpoznaje je, podaje ich nazwy, zna warunki konieczne do ich rozwoju);

▪ Wie, czym grozi spożycie lub dotknięcie roślin trujących;

▪ Zna budowę zwierząt i warunki ich życia;

▪ Potrafi nazwać i wyliczyć zwierzęta typowe dla wybranych regionów Polski;

▪ Rozpoznaje i wymienia nazwy zwierząt egzotycznych;

▪ Pomaga zwierzętom przetrwać zimę;

▪ Wie, czym grozi kontakt z chorymi i niebezpiecznymi zwierzętami;

▪ Rozumie potrzebę segregacji śmieci, zna pojęcie „surowce wtórne”, wie, jakie jest znaczenie dla ochrony przyrody używanie opakowań ekologicznych;

▪ Zna i rozumie zagrożenia przyrody, wynikające z działalności człowieka (zatruwanie wody i powietrza, wyrzucanie odpadów, pożar);

▪ Zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych (powódź, pożar);

▪ Wie, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia (powódź, pożar);

▪ Zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt, roślin (światło słoneczne a cykl życia na Ziemi);

▪ Wie, w jaki sposób należy oszczędzać wodę;

▪ Zna znaczenie wody dla życia ludzi, zwierząt i roślin;

▪ Podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody;

▪ Wymienia zjawiska atmosferyczne w danych porach roku, umie obserwować i analizować zjawiska przyrody, dostrzega zmiany w zależności od pór roku;

▪ Umie wskazać główne kierunki na mapie;

▪ Nazywa części ciała;

▪ Potrafi wymienić organy wewnętrzne organizmu człowieka;

▪ Wie, że ruch to zdrowie;

▪ Rozumie pojęcie „aktywny wypoczynek”;

▪ Zna budowę roweru i zasady bezpiecznego korzystania z tego środka lokomocji;

▪ Rozróżnia i nazywa wybrane znaki drogowe;

▪ Umie bezpiecznie zachować się na ulicy.

W klasie 2 kontynuuje się doskonalenie umiejętności społecznych oraz uczeń po klasie 2:

▪ Potrafi wyjaśnić prawa i obowiązki ucznia, stara się je respektować;

▪ Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły;

▪ Wie, gdzie i w jaki sposób organizować bezpieczne zabawy;

▪ Zna zasady zachowania się wobec dorosłych i rówieśników, stosuje zwroty grzecznościowe, pomaga kolegom w różnych sytuacjach;

▪ Rozumie i docenia relacje przyjacielskie;

▪ Zna miejscowość, w której mieszka, umie wskazać i wyliczyć ważne miejsca w swojej miejscowości, potrafi opisać tradycje;

▪ Kultywuje tradycje rodzinne;

▪ Podejmuje obowiązki domowe, stara się dobrze je wypełniać, rozumie potrzebę ich wykonywania;

▪ Wie, że rodzice za swoją pracę dostają pieniądze, stara się dostosować swoje potrzeby do warunków materialnych rodziny;

▪ Stara się być dobrym sąsiadem (chętnie służy pomocą, szanuje prawo do odpoczynku);

▪ Zna i stosuje zasady dobrego zachowania się wobec dorosłych i rówieśników;

▪ Umie powiadomić o wypadku lub innym zagrożeniu;

▪ Wie, jakie zagrożenia mogą być ze strony ludzi i potrafi o nich powiadomić dorosłych;

▪ Rozpoznaje kłamstwo i stara się mu przeciwstawiać;

▪ Zna zasady zachowania się w różnych miejscach publicznych: w środkach komunikacji publicznej, na poczcie,  w sklepie;

▪ Wie, że wszyscy ludzie są równi wobec prawa, niezależnie od koloru skóry, wyglądu, wyznawanej religii i statusu społecznego, jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości i tradycji kulturowej;

▪ Zna i szanuje symbole narodowe: flagę, godło, hymn Polski;

▪ Rozpoznaje hymn Unii Europejskiej.

EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA

W klasie 2 kontynuuje się doskonalenie umiejętności plastycznych i technicznych oraz uczeń po klasie 2:

▪ Potrafi rozpoznać i nazwać wybrane dziedziny sztuki: malarstwo, rzeźbę, grafikę;

▪ Nazywa podstawowe zabytki architektury Polski: Wawel, Rynek Główny w Krakowie, Starówkę w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie, gdańskie kamienice Starego Miasta;

▪ Rozumie pojęcia: „pejzaż”, „portret”, „martwa natura”, „pomnik”;

▪ Rozpoznaje charakterystyczne motywy ludowe regionów Polski (haft kaszubski, wycinanki łowickie, strój krakowski, strój góralski);

▪ Umie wskazać czynności i narzędzia związane z poszczególnymi dziedzinami sztuki;

▪ Podejmuje działania twórcze, dzięki którym doskonali umiejętności: malowania farbami, rysowania ołówkiem i kredkami, wycinania nożyczkami, zaginania, składania papieru, łączenia różnych materiałów z użyciem kleju, zszywacza biurowego, za pomocą wiązania, odmierzania potrzebnej ilości materiału;

▪ Wykonuje kompozycje płaskie i przestrzenne według instrukcji lub według własnego pomysłu (makieta domu, meble dla lalki);

▪ Planuje kolejne czynności i dobiera potrzebne materiały oraz narzędzia;

▪ Rozpoznaje różne środki transportu (samolot, samochód, statek);

▪ Zna zasady działania miksera;

▪ Zna budowę i działanie latarki, porównuje różne modele latarek z punktu widzenia przydatności, łatwości obsługi, ceny;

EDUKACJA MUZYCZNA

W klasie 2 kontynuuje się doskonalenie umiejętności muzycznych oraz uczeń po klasie 2:

▪ Zna piosenki;

▪ Zna melodię i słowa dwóch pierwszych zwrotek hymnu Polski;

▪ Realizuje rytmy za pomocą sylabicznego recytowania, gestów, ruchu i gry na instrumentach;

▪ Reaguje na zmiany pulsu rytmicznego, tempa, dynamiki;

▪ Zna podstawowe kroki polki oraz innego tańca ludowego;

▪ Aktywnie słucha muzyki;

▪ Rozpoznaje melodie, rytm, akompaniament;

▪ Słucha muzyki i określa charakter utworów, odróżnia wykonanie solowe od wykonania zespołowego;

▪ Rozpoznaje instrumenty: fortepian, gitarę, rozpoznaje formy AB, ABA;

▪ Zna podstawy zapisu nutowego (ćwierćnuta, ósemka, pauza ósemkowa) oraz wysokości nut: re, fa, do;

▪ Gra na instrumentach proste schematy rytmu i melodie, akompaniuje oraz improwizuje;

▪ Potrafi grać na dzwonkach.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

W klasie 2 kontynuuje się doskonalenie umiejętności matematycznych oraz uczeń po klasie 2:

▪ Odczytuje i zapisuje liczby od 0 do 100;

▪ Liczy w przód i w tył po jeden i po dziesięć w zakresie 100;

▪ Potrafi przyporządkować liczbę do konkretnych elementów w zbiorze;

▪ Porównuje liczby w zakresie 100, używając określeń: „większa”, „mniejsza”, „równa”, stosuje znaki: =,<,>;

▪ Wskazuje liczby parzyste i nieparzyste w zakresie 100;

▪ Numeruje piętra, ludzi w kolejce, rzędy, wagony w pociągu, przedmioty ustawione w szeregu (rozumie porządkowy aspekt liczby);

▪ Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20 z przekroczeniem progu;

▪ Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 bez przekroczenia progu;

▪ Wie, że dodawanie i odejmowanie to działania odwrotne (sprawdza wynik dodawania za pomocą odejmowania i odwrotnie);

▪ Stosuje przemienność dodawania (wie, że kolejność dodawania składników nie ma wpływu na wynik);

▪ Mnoży i dzieli liczby w zakresie 30;

▪ Wie, że mnożenie i dzielenie to działania wzajemnie odwrotne (sprawdza wynik dzielenia za pomocą mnożenia i odwrotnie);

▪ Stosuje przemienność mnożenia (wie, że kolejność mnożenia czynników nie ma wpływu na wynik);

▪ Rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka (wspomagane rysunkami lub konkretami);

▪ Rozwiązuje jednodziałaniowe zadania z treścią (wspomagane konkretami lub rysunkami);

▪ Rysuje ilustracje do zadań z treścią;

▪ Układa pytania do treści zadań;

▪ Wskazuje i poprawia proste błędy w treści zadań;

▪ Rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe;

▪ Rozpoznaje figury geometryczne: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt, rysuje je po śladzie i samodzielnie;

▪ Wie, że kwadrat to szczególny przypadek prostokąta;

▪ Mierzy długość przedmiotów za pomocą linijki, miarę wyraża w centymetrach i milimetrach;

▪ Rozpoznaje, mierzy i rysuje odcinki, długość wyraża w centymetrach i milimetrach;

▪ Porównuje długości, używając odpowiednich określeń i znaków;

▪ Waży przedmioty, wagę wyraża w gramach, dekagramach i kilogramach (nie zamieniając jednostek);

▪ Porównuje wagę przedmiotu, używając określeń: „cięższy”, „lżejszy”, „waży tyle samo”, stosuje znaki (=,<,>) pomiędzy wartościami wagi wyrażonymi w tych samych jednostkach;

▪ Próbuje szacować różne wartości wagi: samochód, człowiek, piórko itp.;

▪ Odmierza płyny (litr, pół litra, ćwierć litra);

▪ Wykonuje proste obliczenia, dotyczące wagi i pojemności;

▪ Rozpoznaje monety o wartości: 10 groszy, 20 groszy, 50 groszy, 1 złoty, 2 złote, 5 złotych oraz banknoty: 10 złotych, 20 złotych, 50 złotych, 100 złotych;

▪ Zna wartość pieniędzy (potrafi dobierać monety o niższym nominale tak, aby stanowiły wartość monety, czy banknotu o wyższym nominale, potrafi wybrać monety, którymi może zapłacić za dany produkt, potrafi obliczyć resztę, którą powinien otrzymać, płacąc za dany produkt, porównuje wartości monet i banknotów, używając odpowiednich słów i znaków);

▪ Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII, wie w jakich przypadkach używa się takich liczb (miesiące, piętra);

▪ Zna nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia i potrafi je zapisywać;

▪ Czyta i zapisuje daty;

▪ Zna liczbę dni w poszczególnych miesiącach;

▪ Odczytuje i zaznacza godziny na zegarze w systemie dwudziestoczterogodzinnym;

▪ Wykonuje proste obliczenia kalendarzowe i zegarowe;

▪ Określa temperaturę powietrza i ciała człowieka na podstawie odczytów z termometrów.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

W klasie 2 kontynuuje się doskonalenie umiejętności obsługi komputera oraz uczeń po klasie 2:

▪ Korzysta z odpowiednich do jego wieku programów edukacyjnych;

▪ Zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu (nadwyrężanie wzroku, zła postawa);

▪ Pisze i odczytuje proste teksty;

▪ Wykonuje proste rysunki;

▪ Potrafi otworzyć stronę internetową swojej szkoły;

WYCHOWANIE FIZYCZNE I HIGIENA OSOBISTA

W klasie 2 kontynuuje się doskonalenie umiejętności sportowych oraz uczeń po klasie 2:

▪ Realizuje marszobiegi trwające około 10 minut, biega slalomem omijając przeszkody, skacze przez niewielkie przeszkody;

▪ Skacze przez skakankę, skacze obunóż i jednonóż przez przeszkody (np. przez ławeczkę);

▪ Potrafi przejść po ławeczce, przeciąga szarfę wzdłuż ciała;

▪ Wykonuje ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha i lędźwi;

▪ Przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń;

▪ Kozłuje piłkę, podaje piłkę między partnerami, trafia małą piłką do celu;

▪ Bierze udział w zawodach sportowych i stara się radzić sobie z przegraną.

KLASA III

EDUKACJA POLONISTYCZNA

MÓWIENIE

W klasie trzeciej kontynuuje się doskonalenie umiejętności mówienia oraz uczeń po klasie 3:

▪ Wypowiada się w różnych formach, potrafi ułożyć kilkuzdaniową wypowiedź na dany temat;

▪ Dba o umiejętny dobór właściwych form komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych;

▪ Uczestniczy w rozmowach: prezentuje własne zdanie, potrafi je uzasadnić;

▪ Poszerza struktury składniowe oraz zakres słownictwa, wykorzystując omawiane treści nauczania;

▪ Nadaje tytuły ilustracjom do omawianych tekstów;

▪ Omawia i opowiada historyjki obrazkowe, analizuje postępowanie bohaterów i potrafi je ocenić;

▪ Samodzielnie opowiada przeczytane i wysłuchane teksty;

▪ Tworzy dialogi w scenkach dramowych i autoprezentacjach;

▪ Konstruuje własne wypowiedzi, biorąc udział w scenkach dramowych i autoprezentacjach;

▪ Odtwarza teksty z pamięci: wiersze, piosenki, fragmenty prozy, odpowiednio intonując i uwzględniając zasady interpunkcji;

▪ Stara się dbać o kulturę wypowiedzi: poprawnie artykułuje głoski, stosuje pauzy, właściwą intonację przy wypowiadaniu różnego rodzaju zdań.

SŁUCHANIE

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności słuchania oraz uczeń po klasie 3:

▪ Słucha ze zrozumieniem poleceń składających się ze zdań wielokrotnie złożonych

▪ Uważnie słucha wypowiedzi innych i potrafi wykorzystać przekazane informacje;

▪ Wykonuje złożone polecenia wypowiedziane przez nauczyciela i kolegów;

▪ Słucha ze zrozumieniem i w skupieniu odpowiednich do wieku wierszy, opowiadań, piosenek i innych utworów literackich, w tym dłuższych fragmentów lektur (czytanych przez nauczyciela, słuchanych z płyty CD);

▪ Aktywnie uczestniczy w rozmowach, potrafi odnieść się do wypowiedzi innych.

PISANIE

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności pisania oraz uczeń po klasie 3:

▪ Pisze czytelnie, kształtnie i płynnie;

▪ Przepisuje zdania złożone i dłuższe teksty;

▪ Poprawnie rozmieszcza tekst na stronie;

▪ Uzupełnia zdania z lukami;

▪ Poprawnie przepisuje ze słuchu i z pamięci zdania proste i złożone oraz krótkie teksty;

▪ Samodzielnie, poprawnie układa i zapisuje życzenia, zaproszenia, listy prywatne, krótkie opisy, krótkie opowiadania, kilkuzdaniowe wypowiedzi na dowolny temat (na podstawie opracowanych tekstów oraz twórcze);

▪ Stara się dbać o estetykę i poprawność graficzną pisma;

▪ Prawidłowo dobiera wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym i bliskoznacznym;

▪ Samodzielnie wykonuje pisemne zadania domowe.

CZYTANIE I OPRACOWYWANIE TEKSTÓW

W klasie 3 kontynuuje doskonalenie umiejętności czytania i opracowywania tekstów oraz uczeń po klasie 3:

▪ Potrafi samodzielnie, wyraziście i z zachowaniem ekspresji czytać omawiany tekst;

▪ Potrafi samodzielnie, wyraziście i z zachowaniem ekspresji odczytać nowy tekst;

▪ Odnajduje w tekście informacje oraz fragmenty na określone tematy i wyciąga wnioski;

▪ Rozpoznaje w tekście literackie formy użytkowe: notatka do kroniki, list;

▪ Analizuje, pod kierunkiem nauczyciela, przeczytane utwory: wskazuje głównych i drugoplanowych bohaterów, dokonuje oceny ich postępowania, zaznacza wybrane fragmenty tekstu, układa dalszy ciąg wydarzeń;

▪ Czyta lektury wskazane przez nauczyciela;

▪ Zna różne teksty literackie: opowiadanie, baśń, legendę, wiersz, teksty popularnonaukowe, komiksy, kroniki;

▪ Przejawia wrażliwość estetyczną i rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi;

▪ W miarę możliwości korzysta ze zbiorów bibliotecznych (encyklopedii) i innych źródeł informacji (Internetu).

GRAMATYKA

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności gramatycznych oraz uczeń po klasie 3:

▪ Rozpoznaje i tworzy samodzielnie wszystkie rodzaje zdań;

▪ Dokonuje przekształceń zdań;

▪ Grupuje wyrazy według cech znaczeniowych: nazw osób, zwierząt, roślin i rzeczy;

▪ Odnajduje w zdaniu wyrazy określające czynności, wskazuje określenia rzeczownika;

▪ Dobiera słownictwo do podanego tematu;

▪ Potrafi rozwinąć zdanie.

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności ortograficznych i interpunkcyjnych oraz uczeń po klasie 3:

▪ Zapisuje wielką literą: nazwy popularnych zabytków, niektóre tytuły książek i czasopism, przydomki;

▪ Rozumie funkcję przecinka i stosuje go przy wyliczaniu;

▪ Zna zastosowanie dwukropka przy wyliczaniu;

▪ Dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną podczas pisania ze słuchu oraz tekstów pisanych samodzielnie.

EDUKACJA PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności przyrodniczych oraz uczeń po klasie 3:

▪ Potrafi opisać sposoby odżywiania się zwierząt;

▪ Wie, na czym polega praca: sadownika, rolnika, ogrodnika, pszczelarza;

▪ Rozumie komunikaty pogodowe podawane w środkach masowego przekazu;

▪ Wie, jakie spotyka się zagrożenia wynikające z działalności człowieka (palenie śmieci, wypalanie łąk, kłusownictwo, hałas);

▪ Rozumie, na czym polegają zagrożenia ze strony przyrody: (huragan, lawina, śnieżyca), wie, jak należy zachować się w takich sytuacjach;

▪ Umie wskazać, rozróżnić i nazwać charakterystyczne cechy krajobrazów Polski (krajobraz nadmorski, górski, nizinny) ;

▪ Potrafi wyjaśnić jak funkcjonuje przyroda w różnych porach roku;

▪ Wie, czym grozi spożycie lub dotknięcie roślin trujących;

▪ Umie opisać życie w ekosystemie pola i zbiorników wodnych ( wymienia nazwy podstawowych zwierząt i roślin wodnych, nazywa różne zbiorniki wodne, zna warunki życia organizmów w danym środowisku;

▪ Potrafi omówić znaczenie lasu dla człowieka;

▪ Wie, jaki jest wpływ przyrody nieożywionej ( skały i minerały: glina, węgiel, sól) na życie ludzi, zwierząt i roślin.

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności społecznych oraz uczeń po klasie 3:

▪ Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, zna jej tradycje, wie co to jest sztandar szkoły, stara się uczestniczyć w szkolnych uroczystościach;

▪ Szanuje symbole narodowe, zna ważniejsze wydarzenia historyczne, potrafi wyliczyć nazwiska wybitnych Polaków oraz ich osiągnięcia;

▪ Umie wskazać symbole, kojarzące się z ważnymi miastami Polski;

▪ Potrafi wskazać na mapie ważne miasta i miejsca Polski (góry, rzeki) ;

▪ Zna swoją miejscowość, potrafi opowiedzieć o jej przeszłości;

▪ Umie wskazać zabytki i pomniki w regionie, w którym mieszka;

▪ Podejmuje obowiązki domowe, stara się dobrze je wypełniać, rozumie potrzebę ich wykonywania;

▪ Stara się uczestniczyć w uroczystościach lokalnych;

▪ Zna ważne osobistości, pochodzące z rodzinnej miejscowości lub najbliższej okolicy.

EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności plastycznych i technicznych oraz uczeń po klasie 3:

▪ Rozumie pojęcia: „scena rodzajowa”, „autoportret”, „sztuka nowoczesna”;

▪ Umiejscawia i nazywa wybrane budowle Europy i świata: Koloseum, Wieżę Eiffla, Akropol, operę w Sydney, Statuę Wolności ;

▪ Zna dyscypliny sztuki: fotografię, film, przekazy medialne, rzemiosło artystyczne;

▪ Potrafi stworzyć przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w którym mieszka (pisanki, palmy, kompozycje z bibułki);

▪ Zna zasady działania odkurzacza;

▪ Zapoznaje się z przeznaczeniem: komputera, laptopa, telefonu komórkowego (porównuje różne modele, ceny, wygląd zewnętrzny);

▪ Zapoznaje się z budową roweru, poznaje działanie prądnicy rowerowej, uczy się, jak dbać o rower;

▪ Potrafi korzystać ze środków komunikacji dostępnych w miejscu zamieszkania oraz wie, z jakich środków transportu korzystają ludzie mieszkający w różnych częściach Polski.

EDUKACJA MUZYCZNA

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności muzycznych oraz uczeń po klasie 3:

▪ Zna piosenki oraz kanony;

▪ Zna melodię i słowa trzech zwrotek hymnu Polski;

▪ Realizuje rytmy poprzez rytmiczne recytowanie przysłów, gesty, ruchy i grę na instrumentach;

▪ Reaguje na zmiany metrum, tempa, dynamiki;

▪ Zna podstawowe kroki trojaka oraz innego tańca ludowego;

▪ Aktywnie słucha muzyki;

▪ Rozpoznaje i odróżnia głosy wokalne: sopran, bas;

▪ Określa charakter utworów, odróżnia wykonanie solowe od zespołowego;

▪ Rozpoznaje formy AB, ABA (rondo);

▪ Zna podstawy zapisu nutowego (półnuta, cała nuta, pauza półnutowa);

▪ Rozpoznaje wysokości nut: si, do górne;

▪ Potrafi zagrać na instrumentach proste schematy rytmu, melodii do akompaniamentu, improwizuje utwory muzyczne z zachowaniem odpowiedniej artykulacji;

▪ Zna podstawy gry na flecie i kontynuuje naukę gry na dzwonkach.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności matematycznych oraz uczeń po klasie 3:

▪ Odczytuje i zapisuje liczby od 0 do 1000;

▪ Liczy w przód i w tył po jeden, po dziesięć i po sto w zakresie 1000;

▪ Potrafi przyporządkować liczbę do konkretnych elementów w zbiorze;

▪ Porównuje liczby w zakresie 1000, używając określeń: „większa”, „mniejsza”, „równa”, stosuje znaki: =,<,>;

▪ Wskazuje liczby parzyste i nieparzyste w zakresie 1000;

▪ Rozumie porządkowy aspekt liczby;

▪ Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu;

▪ Wie, że dodawanie i odejmowanie to działania odwrotne (sprawdza wynik dodawania za pomocą odejmowania i odwrotnie);

▪ Stosuje przemienność dodawania (wie, że kolejność dodawania składników nie ma wpływu na wynik);

▪ Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100;

▪ Wie, że mnożenie i dzielenie to działania wzajemnie odwrotne (sprawdza wynik dzielenia za pomocą mnożenia i odwrotnie);

▪ Stosuje przemienność mnożenia (wie, że kolejność mnożenia czynników nie ma wpływu na wynik);

▪ Rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka (wspomagane rysunkami lub schematami);

▪ Rozwiązuje jednodziałaniowe zadania z treścią (wspomagane schematami lub rysunkami);

▪ Rysuje ilustracje do zadań z treścią;

▪ Układa pytania do treści zadań;

▪ Wskazuje i poprawia błędy w treści zadań;

▪ Rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe;

▪ Oblicza obwody figur geometrycznych: trójkąta, kwadratu, prostokąta (miarę wyraża w centymetrach);

▪ Mierzy długości za pomocą metra krawieckiego, taśmy mierniczej (miarę wyraża w centymetrach);

▪ Rozwiązuje zadania z treścią i wykonuje obliczenia dotyczące miar bez wyrażeń dwumianowanych;

▪ Mierzy i rysuje odcinki o długości wyrażonej w centymetrach i milimetrach, porównuje ich długość;

▪ Waży przedmioty, wagę wyraża w gramach, dekagramach i kilogramach (nie zamieniając jednostek);

▪ Porównuje wagę przedmiotu, używając określeń: „cięższy”, „lżejszy”, „waży tyle samo”, stosuje znaki (=,<,>) pomiędzy wartościami wagi wyrażonymi w tych samych jednostkach;

▪ Szacuje wagi różnych przedmiotów;

▪ Wykonuje obliczenia dotyczące wagi i pojemności;

▪ Rozpoznaje monety o wartości: 10 groszy, 20 groszy, 50 groszy, 1 złoty, 2 złote, 5 złotych oraz banknoty: 10 złotych, 20 złotych, 50 złotych, 100 złotych, 200 złotych;

▪ Zna wartość pieniędzy (potrafi dobierać monety o niższym nominale, aby stanowiły wartość monety, czy banknotu o wyższym nominale, potrafi wybrać monety, którymi może zapłacić za dany produkt, potrafi  obliczyć resztę, którą powinien otrzymać, płacąc za dany produkt, porównuje wartości monet i banknotów, używając odpowiednich określeń i znaków);

▪ Zna nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia i potrafi je zapisywać;

▪ Czyta i zapisuje daty;

▪ Zna liczbę dni w poszczególnych miesiącach;

▪ Odczytuje i zaznacza godziny na zegarze w systemie dwudziestoczterogodzinnym;

▪ Wykonuje obliczenia kalendarzowe i zegarowe.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności obsługi komputera oraz uczeń po klasie 3:

▪ Umie obsługiwać komputer:

– posługuje się myszą i klawiaturą,

– poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego;

▪ posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach;

▪ Wyszukuje i korzysta z informacji:

– przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły),

– dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie,

– odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;

▪ Tworzy teksty i rysunki:

– wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania,

– wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur;

▪ Zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów:

– wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne,

– ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu,

– stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

WYCHOWANIE FIZYCZNE I HIGIENA OSOBISTA

W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności sportowych oraz uczeń po klasie 3:

▪ Realizuje marszobiegi trwające około 15 minut;

▪ Wykonuje przewrót w przód;

▪ Oburącz odbija lekką piłkę sposobem górnym;

▪ Podbija piłkę stopą i kolanem;

▪ Potrafi rzucić piłką lekarską;

▪ Jeździ na rowerze, wrotkach, przestrzegając zasad bezpieczeństwa;

▪ Przestrzega zasad sportowej rywalizacji;

▪ Dba o bezpieczeństwo w czasie zajęć ruchowych;

▪ Posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem.