Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Wyprawka szkolna 2011/2012

Dofinansowanie podręczników szkolnych dotyczy uczniów, którzy w roku szkolnym 2011/2012 rozpoczną naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w III klasie gimnazjum, a także uczniów niepełnosprawnych: słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami  sprzężonymi,  w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest wyżej wymieniona niepełnosprawność – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2011/2012 do wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy) uczniów z wyszczególnionymi wyżej niepełnosprawnościami, a także uczniów pochodzący z rodzin gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł netto oraz uczniów pochodzący z rodzin, w których dochód przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje, np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp.

Kwota dofinansowania i kształtuje się następująco:

KATEGORIA UCZNIÓW KLASY/SZKOŁY MAKSYMALNA KWOTA

DOFINANSOWANIA

uczniowie rozpoczynający naukę I–III szkoły podstawowej 180 zł
I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
uczniowie w klasach z nową podstawą programową III gimnazjum 325 zł
III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia
III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
VI ogólnokształcącej szkoły baletowej
uczniowie niepełnosprawni (słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego I–III szkoły podstawowej 180 zł
I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
IV–VI szkoły podstawowej 210 zł
IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
I–III ogólnokształcącej szkoły baletowej
zasadnicza szkoła zawodowa 315 zł
I–III gimnazjum 325 zł
I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia
I–III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
IV–VI ogólnokształcącej szkoły baletowej
szkoła ponadgimnazjalna, z wyłączeniem zasadniczej szkoły zawodowej 390 zł
IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia
IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej
liceum plastyczne

Jak ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników:

1.Rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy) składają wniosek o dofinansowanie w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012 najpóźniej do 5 września 2011 r. (do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego z pomocy społecznej lub – w uzasadnionych przypadkach – oświadczenie o wysokości dochodów; w przypadku uczniów niepełnosprawnych – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; a w przypadku uczniów, u których dochód przekracza kryterium dochodowe – należy dołączyć uzasadnienie przyznania pomocy).

2.Rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy) dokonują zakupu podręczników.

3.Rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy) przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczników (faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników).

4.Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom dofinansowanie.

Szczegółówe informacje można uzyskać:

  • w szkole, do której uczęszcza dziecko
  • w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie pokój 103, tel.(41) 383 00 40 w.31